Mobile networks benchmark Šta je benchmarking mobilnih mreža

Interaktivni portal

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovodi državnu strategiju i politiku na polju elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji. Ova institucija takođe podstiče primenu najviših standarda kvaliteta usluga u Republici Srbiji, unapređenje dostupnosti usluga mobilnih mreža, kao i stalno unapređenje njihovih performansi.

Strategija RATEL-a je da podstakne dodatne investicije i dalji razvoj telekomunikacionog tržišta kroz zaštitu konkurentnosti i efikasnosti mobilnih komunikacija, kao i da na pouzdan i nepristrasan način informiše korisnike o kvalitetu mobilnih mreža u Srbiji. Upravo zbog toga, RATEL je sproveo sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile. Ovo je druga godina za redom da RATEL obavlja nacionalni benchmarking. Ovogodišnji benchmarking je obuhvatao dodatna – walktest i railway merenja.

Cilj benchmarking-a mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator, ključni indikator performansi). Benchmarking merenja izvršena su tokom septembra i oktobra 2018. godine. U prvoj polovini 2018. godine, sproveden je međunarodni tender za usluge benchmarking-a mobilnih mreža i ugovor je dodeljen grupi ponuđača, koju čine CRONY DOO BEOGRAD iz Srbije i Systemics-PAB iz Poljske.

Systemics-PAB je kompanija koja sprovodi benchmarking kampanje za potrebe regulatora i mrežnih operatora širom sveta. Ova kompanija nudi rešenja i usluge merenja, monitoringa i analize kvaliteta mobilnih i fiksnih mreža, sa ciljem unapređenja korisničkog iskustva. Iskustvo koje su stekli tokom više od deset godina rada u ovoj oblasti, omogućilo im je da razviju efektivne tehnike i metodologije za sprovođenje benchmarking aktivnosti, a svi njihovi testovi, merenja i procesi su u skladu sa ISO 9001 standardima, što garantuje nepristrasnost i pouzdanost rezultata.

Systemics-PAB je razvio sopstvenu metodologiju bodovanja, koja omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža.

Benchmarking merenja obuhvatila su 47 gradova i 10.000 km puteva u Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 6.000 poziva i 100.000 sesija prenosa podataka u svim mobilnim mrežama, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G). Merenja su uključivala:

  • merenje parametara kvaliteta za govornu (voice) uslugu i uslugu prenosa podataka (data),
  • merenja radio paramatera za 2G/3G/4G tehnologije.

Benchmarking kampanja je sprovedena u fazama, prikazanim na Slici 1.

Sl. 1 Faze benchmarking kampanje
Sl. 1 Faze benchmarking kampanje

Paralelno sa analizom i kreiranjem izveštaja, ažuriran je portal na RATEL-ovoj internet stranici, kako bi javnost imala uvid u metodologiju i rezultate merenja. Takođe, portal je poboljšan implementiranjem novih funkcionalnosti.

Pregled tržišta

 

Najveći udeo u ukupnim prihodima na srpskom tržištu elektronskih komunikacija u 2017. godini ostvaren je, kao i prethodnih godina, pružanjem usluge mobilne telefonije i čini 58,5% ukupnih prihoda. (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2017. godini, RATEL).

Tržište mobilnih komunikacija, prema broju korisnika, podeljeno je između 3 operatora mobilnih mreža (MNO – Mobile Network Operator). Učešće operatora u odnosu na ukupan broj korisnika prikazano je na Slici 2. Na Slici 3 predstavljeno je učešće operatora u ukupno ostvarenom prihodu od mobilne telefonije (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2017. godini, RATEL).
 

Sl. 2 Učešće operatora u odnosu na ukupan broj korisnika,
Izvor: Pregled tržišta u Republici Srbiji 2017, RATEL

Sl. 3 Učešće operatora u ukupno ostvarenom prihodu,
Izvor: Pregled tržišta u Republici Srbiji 2017, RATEL

Broj korisnika usluga mobilne telefonije u Srbiji, tokom poslednjih godina, iznosi oko 8,48 miliona, što odgovara penetraciji od 122%. Korisnici govornih usluga (voice servisi) generišu preko 4,14 milijarde minuta po kvartalu. Oko 62% tog saobraćaja se odvija u okviru matične mreže (oba korisnika su u istoj mreži). Oko 5,6 miliona korisnika su aktivni korisnici servisa širokopojasnog pristupa mobilnom internetu i generišu preko 47 miliona GB data saobraćaja kvartalno. (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija, Q2 2018, RATEL).

Sa približno 3,9 miliona korisnika, Telekom Srbija – MTS je najveći mobilni operator po broju korisnika usluga mobilne telefonije u Srbiji. Osnovan je 1997. godine, a pružanje usluga mobilne telefonije je otpočeo 1998. godine. Za 4G mrežu Telekom Srbija koristi radiofrekvencijske opsege na 800 MHz i 1800 MHz. Pored toga, za 3G mrežu koristi opsege na 900 MHz i 2100 MHz, a za 2G mrežu opseg na 900 MHz.

Telenor je prisutan u Srbiji od 2006. godine, kada je kupio kompaniju Mobi 63, nekadašnji Mobtel, koji je osnovan 1994. godine. Od marta 2018. godine, Telenor je u vlasništvu investicionog fonda PPF. Sa svojih 2,7 miliona korisnika, drugi je najveći mobilni operator po broju korisnika u zemlji. Za 4G mrežu, Telenor koristi radiofrekvencijske opsege na 800 MHz i 1800 MHz. Za 3G mrežu koristi uglavnom 900 MHz, 2100 MHz u manjem obimu. Dodatno, Telenor pruža usluge i putem 2G mreže na 900 MHz i 1800 MHz.

Vip mobile je osnovan 2006. godine, deo je Telekom Austria grupe i ima oko 2 miliona korisnika. Vip mobile 4G mreža radi na 800 MHz i 1800 MHz, 3G na 2100 MHz i 2G na 900 MHz i 1800 MHz.

Telekom Srbija je imao najveći broj lokacija sa aktivnim baznim stanicama, prema izveštaju RATEL-a za 2017. godinu, što je prikazano na Slici 4 (Izvor: Podaci RATELA-a za Q3 2018, RATEL).


Sl. 4 Ukupan broj lokacija sa aktivnim baznim stanicama, po operatorima, Q3 2018

 

Ukupan broj aktivnih baznih stanica koje poseduju mobilni operatori za različite tehnologije, zaključno sa trećim kvartalom (Q3) 2018. godine, prikazan je na Slici 5 (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija 2017, RATEL i podaci RATEL-a za Q3 2018).

Sl. 5 Ukupan broj aktivnih baznih stanica za različite tehnologije zaključno sa Q3 2018