Mobile networks benchmark POKRIVENOST RADIO SIGNALOM

Interaktivni portal

Radiofrekvencijski opsezi (2G, 3G, 4G) koje su koristili operatori tokom ove benchmarking kampanje prikazani su na Slici 1.

Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima
Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima

 

2G/GSM: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 900 MHz. Frekvencijski opseg 1800 MHz koristio je Vip mobile, dok je isti opseg Telenor koristio u malo manjem obimu.

3G/UMTS: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 2100 MHz. Frekvencijski opseg 900 MHz u najvećoj meri koristio je Telenor, dok je isti opseg Telekom Srbija koristio u manjem obimu.

4G/LTE: Radiofrekvencijske opsege 800 MHz i 1800 MHz koristila su sva tri operatora. Telekom Srbija i Vip mobile su koristili oba opsega u svim kategorijama, dok je Telenor najviše koristio opseg 800 MHz za male gradove i na putevima. Za testove prenosa podataka, u svim kategorijama, Telekom Srbija i Vip mobile uglavnom su koristili kanal širine 20 MHz, dok je Telenor u najvećoj meri koristio kanal širine 10 MHz.

Korišćenje agregacije nosilaca (CA) zavisi od konfiguracije mreže, kao i od količine poslatih podataka tokom testa. U velikim gradovima, Telenor je za skoro 30% testova prenosa podataka koristio LTE agregaciju nosilaca, Vip mobile 22% i Telekom Srbija 17%. U malim gradovima, agregacija nosilaca se koristila u mnogo manjoj meri – Telenor je bio na čelu sa skoro 20%, zatim Vip sa 16% i Telekom Srbija sa samo 5,8%. Na putevima, samo je Vip mobile imao uočljivu količinu odbiraka sa agregacijom nosilaca – oko 14%.

Mape pokrivanja

Statistike pokrivenosti radio signalom prikazuju distribuciju nivoa jačine radio signala (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) prema kriterijumima koje je definisao RATEL, prikazanim na Slici 2.

  Nivoi GSM signala Nivoi UMTS signala Nivoi LTE signala
Bela - Neprihvatljivi nivoi L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Zelena - Zadovoljavajuća -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Žuta - Dobro -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Crvena - Odlično  L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Sl. 2 Pragovi nivoa jačine radio signala


Procenat pokrivenosti teritorije 2G/GSM radio signalom predstavljen je na Slici 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Mape pokrivanja 2G/GSM radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 4.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
2g gsm network telnor

Vip mobile
2g gsm network vip

Sl. 4 2G/GSM mape pokrivanja

Najbolju pokrivenost 2G/GSM radio signalom imao je Telekom Srbija. Telenor i Vip mobile su imali nešto lošiju 2G/GSM pokrivenost i lošiji kvalitet signala u odnosu na Telekom Srbija mrežu.

Procenat pokrivenosti teritorije 3G/UMTS radio signalom predstavljen je na Slici 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Mape pokrivanja 3G/UMTS radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 6.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
3g umts network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Sl. 6 3G/UMTS mape pokrivanja

Najbolju pokrivenost 3G/UMTS radio signalom imao je Telenor, zbog najvećeg udela odbiraka sa odličnim nivoom 3G/UMTS signala. To je posledica rada 3G mreže na 900 MHz, sa dobro razvijenom pokrivenošću ruralnih zona. Telekom Srbija i Vip mobile bili su daleko iza, sa oko 20% manje odbiraka sa odličnim nivoom 3G/UMTS signala.

Procenat pokrivenosti 4G/LTE radio signalom predstavljen je na Slici 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Mape pokrivanja 4G/LTE radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 8.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
4g lte network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Sl. 8 4G/LTE mape pokrivanja

Na osnovu mapa pokrivanja očigledno je da operatori imaju različite strategije razvoja 4G/LTE mreže. U zonama van gradova, Telenor je najviše koristio 4G/LTE na 800 MHz. Vip mobile je dominantno koristio 4G/LTE na 1800 MHz, u manjoj meri na 800 MHz. Telekom Srbija je bio fokusiran na razvoj 4G/LTE mreže na 800 MHz, za pokrivanje glavnih putnih pravaca.

Sumirajući rezultate po svim frekvencijskim opsezima, Telenor je imao najveći udeo odbiraka sa odličnim nivoom 4G/LTE radio signala.