Mobile networks benchmark Pregled rezultata

Interaktivni portal

Benchmarking mobilnih mreža je obavljen tokom septembra i oktobra 2018. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.

Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranja svake od mobilnih mreža, testirana su 4 glavna tipa usluga i to:

  • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Usluge prenosa podataka sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Web browsing sa 10% učešća u ukupnom rezultatu
  • YouTube sa 10% učešća u ukupnom rezultatu

Primenom ove metodologije, Telenor je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 63,14 (od mogućih 100) poena, a zatim slede Vip mobile sa 61,40 i Telekom Srbija sa 59,58 poena.

Telenor je imao najbolji ukupni rezultat, zbog najboljih ostvarenih rezultata u svim kategorijama (velikim i malim gradovima, kao i na putevima). U malim gradovima i na putevima, Telenor i Vip mobile ostvarili su slične rezultate. Razlika u ukupnom rezultatu između ova dva operatora bila je neznatna. Stoga, može se smatrati da oba operatora imaju kvalitet mreže na približno istom nivou, odnosno da se razlika ogleda samo u kvalitetu pojedinih usluga na pojedinim mestima.

Rezultati benchmarking-a mobilnih mreža, grupisani za kategorije: Veliki gradovi, Mali gradovi i Putevi, kao i ukupan ostvareni rezultat (score) prikazani su na Slici 1. Vrednosti po kategorijama, prikazane na desnoj strani, predstavljaju ponderisane vrednosti korišćene za izračunavanje konačnog rezultata, prikazanog na levoj strani.

Sl. 1 Ukupan  i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl. 1 Ukupan i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupan rezutat za testiranje govorne usluge, kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 2.

Sl. 2 Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl. 2 Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupan rezutat za testiranje usluga prenosa podataka, YouTube i Web browsing, kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 3.

Sl.3 Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka  i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl.3 Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga za sva tri mobilna operatora prikazani su na Slici 4. Grafikon predstavlja ostvarene rezultate za svaki tip usluge.

Sl.4 Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga,po operatorima
Sl.4 Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga, po operatorima

Sva tri mobilna operatora su ostvarila zadovoljavajuće vrednosti parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator) za testove govorne usluge u velikim i malim gradovima. Na putevima, vrednosti sledećih KPI parametara su bile na nivoima koje bi trebalo unaprediti:

  • Procenat uspešno realizovanih poziva (CSR - Call Success Rate) je ispod 97%
  • Visok procenat odbiraka sa nezadovoljavajućim vrednostima MOS parametra (MOS<2,3)

Telenor je imao najbolje performanse govornog servisa, uglavnom zbog velike raspoloživosti tih servisa.
Telekom Srbija i Vip mobile imali su sličan nivo kvaliteta govornog servisa, pri čemu je Vip mobile imao neznatno bolji kvalitet govornog signala (izmerena veća vrednost MOS parametra). Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze.

Svi mobilni operatori pružili su mnogo bolji kvalitet usluga prenosa podataka svojim korisnicima, nego što je to slučaj sa govornom uslugom. Telekom Srbija i Vip mobile su demonstrirali najbolje performanse na testovima prenosa podataka i postigli su rezultat između 70% i 80%, od maksimalno mogućeg, u svim testovima prenosa podataka. Vip mobile je ostvario neznatno veće brzine prenosa podataka u poređenju sa Telekomom Srbija. I pored toga što je Telenor u velikoj meri koristio agregaciju nosilaca (CA - Carrier Aggregation, kombinaciju više nosilaca zarad ostvarivanja većih brzina prenosa) i imao više vrednosti nivoa radio signala u poređenju sa druga dva operatora, uglavnom je korišćen kanal širine 10 MHz za realizaciju većine servisa prenosa podataka, te Telenor nije ostvario prednost u ovoj kategoriji testiranja.

Telenor je ostvario bolje rezultate od konkurencije na web browsing testovima, zbog veće raspoloživosti web servisa. Svi operatori su imali slične performanse za YouTube testove.