Mobile networks benchmark GOVOR: REZULTATI

Interaktivni portal

Benchmarking mobilnih mreža obavljen je tokom septembra i oktobra 2018. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja glavnih indikatora performansi (KPI) govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 1.

Voice Results
Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge

Veliki gradovi:
Telenor je imao najveći procenat uspešno realizovanih poziva (skoro 98%), potom sledi Telekom Srbija sa neznatno manjom vrednošću, pa Vip mobile. Najkraće prosečno vreme uspostave veze ostvareno je u mreži Telekoma Srbija (4,5 sekundi), dok je najduže prosečno vreme uspostave veze izmereno u mreži Vip mobile (5,5 sekundi). Telenor je pokazao najbolji kvalitet govornog signala (MOS), sa postignutim rezultatom od 3,76 (na skali od 1 do 5), za njim sledi Vip mobile i Telekom Srbija. Telekom Srbija je imao najveći procenat odbiraka sa lošim kvalitetom govornog signala – preko 7% odbiraka sa vrednostima MOS ispod 2,3. Druga dva operatora postigla su mnogo bolje rezultate, i to 3,1% za Telenor i 2,74% za Vip mobile.

Mali gradovi:
Međusobni poredak operatora prema ostvarenim rezultatima u malim gradovima je bio sličan kao u velikim gradovima. Telenor je imao najveći procenat uspešno realizovanih poziva i najbolji kvalitet govornog signala. Telekom Srbija je imao najkraće vreme uspostave veze i bio je drugi po procentu uspešno realizovanih poziva, ali je imao najmanju vrednost za kvalitet govornog signala i najveći procenat odbiraka sa lošim kvalitetom govornog signala. Vip mobile je imao najmanji procenat uspešno realizovanih poziva i imao je najduže vreme uspostave veze, ali je imao najmanji broj odbiraka sa neprihvatljivim vrednostima za MOS.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih poziva na putevima je generalno bio mnogo lošiji u odnosu na gradove. Telekom Srbija postigao je najbolji rezultat, potom slede Telenor i Vip mobile. Telenor i Telekom Srbija su imali prosečno vreme uspostave veze ispod 5 sekundi, dok je u mreži Vip mobile ta vrednost iznosila preko 6 sekundi. Sa druge strane, Vip mobile je imao najveću vrednost za prosečan MOS i najmanji broj odbiraka sa lošim kvalitetom govornog signala. Za njim slede Telenor i Telekom Srbija, sa najmanjom vrednošću za prosečni MOS i najvećim procentom odbiraka sa lošim kvalitetom govornog signala.

 
Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je u Tabeli 1.

Veliki gradovi

Voice Results

U velikim gradovima, svi operatori su imali procenat neuspostavljenih poziva manji od 3%, što se smatra prihvatljivim. Telekom Srbija je imao najmanji procenat neuspostavljenih poziva (1,45%), potom sledi Telenor sa 1,62% i najzad Vip mobile sa 2,81%.

Voice Results

Najmanji procenat prekinutih poziva izmeren je u Vip mobile mreži (samo 0,37%). Vrednost u Telenor mreži je bila neznatno viša (0,49%), dok je za Telekom Srbija izmereno 0,80%.

Mali gradovi

Voice Results

U malim gradovima, svi operatori su imali ukupan procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva manji od 3%. Najveći broj neuspostavljenih poziva izmeren je u mreži Vip mobile, dok je kod Telekoma Srbija taj broj bio neznatno manji. Telenor je imao najbolji rezultat, sa manje od 1% neuspostavljenih poziva.

Voice Results

Procenat prekinutih poziva u malim gradovima bio je veoma nizak za sve mobilne operatore. Najveću vrednost procenta prekinutih poziva imao je Telenor, sa izmerenih 0,17%, ali se to generalno smatra vrlo dobrim rezultatom.

Putevi

Voice Results

Prema očekivanjima, rezultati na putevima su lošiji od rezultata u gradovima. Nije bilo specifičnih zona sa ovim problemom, već su neuspostavljeni pozivi bili distribuirani po celoj zemlji. Vip mobile je imao najveći procenat neuspostavljenih poziva (preko 5%), iza koga sledi Telenor (ispod 4%). Telekom Srbija je imao najmanji procenat neuspostavljenih poziva (3,4%).

Voice Results

Procenat prekinutih poziva bio je na sličnom nivou u mrežama Telekoma Srbija i Telenora (1,44% i 1,62%, respektivno). Najmanji procenat prekinutih poziva izmeren je u mreži Vip mobile (1,01%), što je za oko 0,5% bolje u odnosu na konkurenciju.

Tabela 1. Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, po kategorijama

 
Vreme uspostave veze

Na Slici 2 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

average call setup
Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze

Sva tri operatora su implementirala fast alerting funkcionalnost i ostvarila slične rezultate. Telekom Srbija je imao najbolje rezultate, sa prosečnim vremenom uspostave veze za oko 1 sekundu brže u odnosu na Vip mobile. Telenor je bio na drugom mestu, a Vip mobile na trećem.

VoLTE (Voice over 4G) tehnologija trenutno nije podržana na telekomunikacionom tržištu Srbije, te u situacijama kada je mobilni korisnik na 4G mreži i kada uspostavlja ili prima poziv, mobilni telefon se prebacuje na 3G ili 2G mrežu kako bi se poziv realizovao. Ova procedura je poznata kao CSFB (Circuit Switched FallBack) i deo je procedure uspostavljanja veze. Kod sva tri operatora uglavnom se vrši prelaz na 3G mrežu.

Telenor je imao najkraće trajanje CSFB procedure sa prosečnom vrednošću od 0,6 sekundi. Vip mobile je imao vrlo sličan rezultat, dok je Telekom Srbija na trećem mestu, sa prosečnim trajanjem dužim od 1 sekunde.

Distribucija trajanja CSFB u velikim gradovima, za sve mobilne operatore, prikazana je na Slici 3:

 

csfb duration
Sl. 3 Trajanje CSFB procedure u velikim gradovima

 
Kvalitet govornog signala

Na Slici 4 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sva tri operatora u različitim kategorijama.

 

average mos
Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti

Postoji veliki broj metoda za kodiranje govornog signala, koje omogućavaju njegov efikasniji prenos. Koji kodek će se koristiti, zavisi od kvaliteta radio signala, raspoložive mrežne tehnologije i kapaciteta mreže. Da bi upotrebljeni kodek omogućio najbolji mogući kvalitet govornog signala, potrebni su dobri radio uslovi, određeni radio resursi, kao i da kodek bude podržan na obe strane konekcije – kako u mreži, tako i na korisničkom terminalu (mobilnom telefonu). Kada je kapacitet mreže ograničen, operatori koriste kodeke sa efikasnijom kompresijom govora, što nepovoljno utiče na kvalitet govornog signala. Izbor kodeka ima direktan uticaj na kvalitet govornog signala, koji se izražava uz pomoć MOS vrednosti (od 1 do 5, veća vrednost je bolja). AMR WB (Adaptive Multi-Rate Wideband) kodek pruža najbolji kvalitet govornog signala.

Telenor je imao najbolji kvalitet govornog signala u kategorijama Veliki i Mali gradovi, za njim slede Vip mobile i Telekom Srbija, sa neznatno manjim vrednostima. Ovaj rezultat je posledica tehnologije i kodeka koji se koriste za realizaciju govornog servisa. Telenor je koristio AMR WB kodek u više od 90% odbiraka. Telekom Srbija i Vip mobile su koristili AMR WB kodek u manjoj meri, što je rezultiralo lošijim kvalitetom govornog signala u odnosu na Telenor.