Mobile networks benchmark Шта је benchmarking мобилних мрежа?

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) спроводи државну стратегију и политику на пољу електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији. Ова институција такође, подстиче примену највиших стандарда квалитета услуга у Републици Србији, унапређење доступности услуга мобилних мрежа, као и стално унапређење њихових перформанси.

Стратегија РАТЕЛ-а је да подстакне додатне инвестиције и даљи развој телекомуникационог тржишта кроз заштиту конкурентности, економичности и ефикасности мобилних комуникација, као и да на поуздан и непристрасан начин информише кориснике о квалитету мобилних услуга у Србији. Управо због тога, РАТЕЛ од 2017. године спроводи свеобухватна упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга доступних крајњим корисницима (benchmarking) мобилних комуникационих мрежа оператора: Telekom Srbija, Telenor и Vip mobile. Ово је трећа година за редом да РАТЕЛ реализује национални benchmarking.

Циљ benchmarking-a мобилних мрежа је објективно упоредно тестирање квалитета услуга у мобилним мрежама, гледано из угла корисника, мерењем параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator, кључни индикатори перформанси). Benchmarking мерења извршена су током октобра и новембра 2019. године. У првој половини 2019. године, спроведен је међународни тендер за услуге benchmarking-a мобилних мрежа и уговор је додељен групи понуђача, коју чине CRONY DOO BEOGRAD из Србије и Systemics-PAB из Пољске.

Systemics-PAB је компанија која спроводи benchmarking кампање за потребе регулатора и мрежних оператора широм света. Ова компанија нуди решења и услуге мерења, мониторинга и анализе квалитета мобилних и фиксних мрежа, са циљем унапређења корисничког искуства. Искуство које су стекли током више од тринаест година рада у овој области, омогућило им је да развију ефективне технике и методологије за спровођење benchmarking активности, а сви њихови тестови, мерења и процеси у складу су са ISO 9001 стандардима, што гарантује непристрасност и поузданост резултата.

Systemics-PAB је развио сопствену методологију бодовања, која омогућава објективну процену корисничког искуства и квалитета сервиса свих оператора мобилних мрежа.

Benchmarking мерења обухватила су 50 градова и 10.000 km путева у Србији. Током кампање обављено је преко 6.000 позива и 3.500 сесија за сваку од услуга преноса података, у мрежи сваког од оператора, на свим расположивим технологијама (2G, 3G, 4G). Мерења су укључивала:

  • мерење параметара квалитета за говорну (voice) услугу и услугу преноса података (data),
  • мерења радио параматера за 2G/3G/4G технологије.

Benchmarking кампања је спроведена у фазама, приказаним на Слици 1.

Fig.1 <i>benchmarking</i> campaign phases

Сл. 1 Фазе benchmarking кампање

Паралелно са анализом и креирањем извештаја, ажуриран је портал на РАТЕЛ-овој интернет страници, како би јавност имала увид у методологију и резултате мерења. Такође, портал је побољшан имплементирањем нових функционалности.

Преглед тржишта

Највећи удео у укупним приходима на српском тржишту електронских комуникација у 2018. години остварен је, као и претходних година, пружањем услуге мобилне телефоније, и чини 58,2% укупних прихода. (Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2018. години, РАТЕЛ).

Тржиште мобилних комуникација, према броју корисника, подељено је између 3 оператора мобилних мрежа (MNO – Mobile Network Operator) и 1 виртуелног мобилног оператора (MVNO – Mobile Virtual Network Operator). Како је учешће MVNO Globatel у укупно оствареном приходу од услуга мобилне мреже 0,02%, а у броју корисника 0,2%, овај оператор није укључен у benchmarking кампању. Учешће оператора у односу на укупан број корисника приказано је на Слици 2. На Слици 3 представљено је учешће оператора у укупно оствареном приходу од мобилне телефоније (Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2018. години, РАТЕЛ).

Сл. 2 Учешће оператора у односу на укупан број корисника,
Извор: Преглед тржишта у Републици Србији 2018, РАТЕ

Сл. 3 Учешће оператора у укупно оствареном приходу,
Извор: Преглед тржишта у Републици Србији 2018, РАТЕЛ

Број корисника услуга мобилне телефоније у Србији, током последњих година, износи око 8,43 милиона, што одговара пенетрацији од 120,4%. Корисници говорне услуге (voice) су генерисали 4,48 милијарди минута у другом кварталу 2019. године. Око 57% тог саобраћаја се одвија у оквиру матичне мреже (оба корисника су у истој мрежи). Око 6,1 милиона корисника су активни корисници сервиса широкопојасног приступа мобилном интернету и генерисали су преко 73,5 милиона GB data саобраћаја у другом кварталу 2019. године. (Извор: Преглед тржишта електронских комуникација - други квартал 2019. године, РАТЕЛ).

Telekom Srbija – MTS је највећи мобилни оператор по броју корисника услуга мобилне телефоније у Србији. Основан је 1997. године, а пружање услуга мобилне телефоније је отпочео 1998. године. За 4G мрежу Telekom Srbija користи радиофреквенцијске опсеге на 800 MHz и 1800 MHz. Поред тога, за 3G мрежу користи опсеге на 900 MHz и 2100 MHz, а за 2G мрежу опсег на 900 MHz. Од септембра 2019. године Telekom Srbija пружа својим корисницима VoLTE услугу (Voice over LTE, остваривање говорног позива коришћењем LTE технологије).

Telenor је присутан у Србији од 2006. године, када је купио компанију Mobi 63, некадашњи Мобтел, који је основан 1994. године. Од марта 2018. године, Telenor је у власништву инвестиционог фонда PPF. За 4G мрежу, Telenor користи радиофреквенцијске опсеге на 800 MHz и 1800 MHz, и делимично на 2100 МHz. За 3G мрежу користи углавном 900 MHz, 2100 MHz у мањем обиму. Додатно, Telenor пружа услуге и путем 2G мреже на 900 MHz и 1800 MHz.

Vip mobile је основан 2006. године, део је Telekom Austria групе. Vip mobile 4G мрежа ради на 800 MHz и 1800 MHz, 3G на 2100 MHz и 2G на 900 MHz и 1800 MHz. Од септембра 2019. године Vip mobile пружа својим корисницима VoLTE услугу.

Telekom Srbija је имао највећи број локација са активним базним станицама према извештају РАТЕЛ-a zа трећи квартал 2019. године, што је приказано на Слици 4 (Извор: Преглед квантитета бежичне приступне мреже оператора мобилне телефоније - Трећи квартал 2019. године, РАТЕЛ).

Сл. 4 Укупан број локација са активним базним станицама, по операторима, Q3 2019

 

Укупан број активних базних станица које поседују мобилни оператори за различите технологије, закључно са трећим кварталом (Q3) 2019. године, приказан је на Слици 5 (Извор: Преглед квантитета бежичне приступне мреже оператора мобилне телефоније - Четврти квартал 2018. године, Први квартал 2019. године, Други квартал 2019. године, Трећи квартал 2019. године, РАТЕЛ).

Сл. 5 Укупан број активних базних станица за различите технологије закључно са Q3 2019