Mobile networks benchmark Преглед резултата

Benchmarking мобилних мрежа је обављен током октобра и новембра 2019. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

За оцењивање укупних перформанси и рангирања сваке од мобилних мрежа, тестирана су 4 главна типа услуга и то:

  • Говорна услуга са 40% учешћа у укупном резултату
  • Услуге преноса података са 40% учешћа у укупном резултату
  • Web browsing са 10% учешћа у укупном резултату
  • YouTube са 10% учешћа у укупном резултату

Применом ове методологије, Telekom Srbija је остварио најбољи укупни резултат у вредности од 85,06 (од могућих 100) поена, а затим следе Vip mobile са 76,79 и Telenor са 69,90 поена.

Telekom Srbija је имао најбољи укупни резултат због најбољих остварених резултата у свим категоријама (великим и малим градовима, као и на путевима). Разлика у резултату у великим и малим градовима између Telekom-a Srbija и Vip mobile-a била је незнатна у корист Telekom-a Srbija. 

Резултати benchmarking-a мобилних мрежа, груписани за категорије: Велики градови, Мали градови и Путеви, као и укупан остварени резултат (score) приказани су на Слици 1. Вредности по категоријама, приказане на десној страни, представљају пондерисане вредности коришћене за израчунавање коначног резултата, приказаног на левој страни.

Сл. 1 Укупан  и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Сл. 1 Укупан и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупан резутат за тестирање говорне услуге, као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 2.

Сл. 2 Укупан резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Сл. 2 Укупан резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупан резутат за тестирање услуга преноса података, Web browsing и YouTube , као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 3.

Сл.3 Укупан резултат за тестирање услуге преноса података  и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Сл.3 Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга за сва три мобилна оператора приказани су на Слици 4. Графикон представља остварене резултате за сваки тип услуге.

Сл.4 Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга,по операторима

Сл.4 Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга, по операторима

Сва три мобилна оператора су остварила задовољавајуће вредности параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator) за тестове говорне услуге у великим и малим градовима. На путевима, у мрежи Vip mobile и Telenor-a проценат успешно реализованих позива (CSR – Call Success Rate) био је на нивоу који би требало унапредити.

Telekom Srbija је имао најбоље перформансе говорне услуге, углавном због најкраћег просечног времена успоставе везе. Telekom Srbija и Vip mobile демонстрирали су сличан квалитет говорне услуге, уз боље резултате Telekom-a Srbija углавном због веће расположивости. Резултати Telenor-a су лошији због недостатка VoLTE функционалности.

У мрежи Telenor-a, квалитет услуга преноса података је на знатно већем нивоу у односу на говорну услугу. Telekom Srbija и Vip mobile имали су најбоље перформансе на тестирању услуга преноса података, са резултатима између 70% и 90% од максимално могућег скора у свим спроведеним тестовима. Telekom Srbija остварио је бољи скор због веће расположивости услуга преноса података.

Telekom Srbija је био бољи од осталих оператора у свим услугама преноса података. Сви оператори су имали сличне перформансе за YouTube тестове.