Mobile networks benchmark ПОКРИВЕНОСТ РАДИО СИГНАЛОМ

Радиофреквенцијски опсези (2G, 3G, 4G) које су користили оператори током ове benchmarking кампање приказани су на Слици 1.

Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima
Сл. 1 Радиофреквенцијски опсези по операторима

 

22G/GSM: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 900 MHz. Фреквенцијски опсег 1800 MHz користио је Vip mobile, док је исти опсег Telenor користио у мало мањем обиму.

3G/UMTS: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 2100 MHz. Фреквенцијски опсег 900 MHz у највећој мери користио је Telenor, који још увек користи CSFB технологију. 

4G/LTE: Радиофреквенцијске опсеге 800 MHz и 1800 MHz користила су сва три оператора, док је Telenor користио и радиофреквенцијски опсег 2100 MHz у одређеним зонама. Telekom Srbija и Vip mobile су користили оба опсега у свим категоријама, док је Telenor користио и додатни опсег 2100 MHz, нпр. у Зрењанину. Сва три оператора углавном су користила канал ширине 20 MHz у великим и малим градовима, а на путевима у највећој мери користили су канал ширине 10 MHz.

Коришћење агрегације носилаца (CA) зависи од конфигурације мреже, као и од количине послатих података током теста. У великим градовима, Telenor је за око 40% тестова преноса података користио LTE агрегацију носилаца, Telekom Srbija за око 35% и Vip mobile за око 24%. У малим градовима, агрегација носилаца се користила у много мањој мери – Telenor је користио за око 30%, Telekom Srbija и Vip mobile за око 28% тестова преноса података. На путевима, само је Vip mobile имао уочљиву количину одбирака са агрегацијом носилаца – око 14%, следе Telenor са 12% и Telekom Srbija са 7%. 

Мапе покривања

Статистике покривености радио сигналом приказују дистрибуцију нивоа јачине радио сигнала (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) према критеријумима које је дефинисао РАТЕЛ, приказаним на Слици 2.

  Нивои GSM сигнала Нивои UMTS сигнала Нивои LTE сигнала
Бела – Неприхватљиви нивои L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Зелена - задовољавајућа -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Жута – Добро -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Црвена - Одлично L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Сл. 2 Прагови нивоа јачине радио сигнала


Проценат покривености територије 2G/GSM радио сигналом представљен је на Слици 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Сл. 3 Покривеност територије 2G/GSM радио сигналом

Мапе покривања 2G/GSM радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 4.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
2g gsm network telnor

Vip mobile
2g gsm network vip

Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Најбољу покривеност 2G/GSM радио сигналом имао је Telekom Srbija. Telenor и Vip mobile су имали нешто лошију 2G/GSM покривеност и лошији квалитет сигнала у односу на Telekom Srbija мрежу.

Проценат покривености територије 3G/UMTS радио сигналом представљен је на Слици 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Мапе покривања 3G/UMTS радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 6.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
3g umts network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Најбољу покривеност 3G/UMTS радио сигналом имао је Telenor. То је последица рада 3G мреже на 900 MHz, са добро развијеном покривеношћу руралних зона. Telekom Srbija је имао око 8% мање одбирака са одличним нивоом 3G/UMTS сигнала у односу на конкуренцију.

Проценат покривености 4G/LTE радио сигналом представљен је на Слици 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Мапе покривања 4G/LTE радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 8.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
4g lte network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

Сумирајући резултате по свим фреквенцијским опсезима, Telenor је имао најмањи удео одбирака са неприхватљивим нивоом 4G/LTE радио сигнала. Такође, Telenor је имао и највећи удео одбирака са добрим нивоом 4G/LTE радио сигнала, незнатно већи од Telekom-a Srbija. Vip mobile је имао најмањи удео одбирака са добрим нивоом 4G/LTE радио сигнала и највећи удео одбирака са неприхватљивим нивоом 4G/LTE радио сигнала.