Mobile networks benchmark Анализа тренда

Напомена: Како би се разликовали резултати постигнути у benchmarking кампањама спроведеним у 2017., 2018. и 2019. години, коришћене су различите нијансе боја. Боја најсветлије нијансе представља резултате benchmarking kампање из 2017. године, средње нијансе из 2018. године, а најтамније нијансе резултате benchmarking kaмпање из 2019. године. Пример је дат на Слици 1.

Сл. 1. Нијансе које означавају резултате по годинама
Сл. 1. Нијансе које означавају резултате по годинама

Коначан резултат

Сл. 2. Поређење коначних резултата
Сл. 2. Поређење коначних резултата

Telekom Srbija је имао најбољи укупни резултат у benchmarking kaмпањи спроведеној 2019. године, захваљујући значајном унапређењу квалитета свих услуга у свим категоријама. За њим следи Vip mobile, са унапређеним квалитетом говорне услуге у свим категоријама. Генерално, имплементацијом VoLTE услуге (пренос говора помоћу 4G, Voice over LTE) Telekom Srbija и Vip mobile су остварили предност у односу на Telenor. 

Анализа тренда резултата за квалитет говорне услуге и услуга преноса података приказана је на Слици 3 и Слици 4, респективно. Напомена: Коначни резултат је збир резултата остварених за говорну услугу и услуге преноса података.

Сл. 3.Поређење коначних резултата за говорну услугу
Сл. 3.Поређење коначних резултата за говорну услугу

Сви оператори су унапредили квалитет говорне услуге у односу на претходне године. Имплементацијом VoLTE услуге (пренос говора помоћу 4G, Voice over LTE), Telekom Srbija и Vip mobile су остварили значајан напредак.а.

Сл. 4.Поређење коначних резултата за услуге преноса података
Сл. 4.Поређење коначних резултата за услуге преноса података

Telekom Srbija је оператор који је значајно унапредио квалитет услуга преноса података у односу на претходне године. Telenor и Vip mobile су остварили напредак у односу на 2018. годину.

Анализа тренда остварених резултата у категоријама Велики градови, Мали градови и Путеви приказана је на Сликама 5, 6 и 7, респективно. Напомена: Коначни резултат је збир остварених резултата у Великим градовима, Малим градовима и на Путевима.

Сл. 5.Поређење коначних резултата у Великим градовима
Сл. 5.Поређење коначних резултата у Великим градовима

Сви мобилни оператори су унапредили квалитет услуга у великим градовима. Telekom Srbija је остварио најбољи резултат захваљујући унапређењу већине параметара квалитета (KPI) говорне услуге и услуга преноса података. Посебно се истиче значајно повећање квалитета говорне услуге у мрежи Telekom-а Srbija у односу на benchmarking мобилних мрежа у 2018. години.

Сл. 6.Поређење коначних резултата у Малим градовима
Сл. 6.Поређење коначних резултата у Малим градовима

Сви оператори су унапредили квалитет услуга у малим градовима. Telekom Srbija је показао највећи напредак, са већом вредношћу свих параметера квалитета (KPI) за све спроведене тестове у односу на претходне две године.

Сл. 7.Поређење коначних резултата на Путевима
Сл. 7.Поређење коначних резултата на Путевима

Посматрајући резултате benchmarking-a мобилних мрежа на путевима, највећи резултат је показао Telekom Srbija, што говори о томе да овај оператор унапређује квалитет услуга из године у годину. Напредак је остварен за већину параметара квалитета (KPI). Telenor је у 2019. години остварио нешто слабији резултат у односу на резултате из претходних година, углавном због проблема са расположивошћу услуга.

Параметри квалитета (KPI)

Говор

Сл. 8.Резултати тестирања говорне услуге – параметри квалитета
Сл. 8.Резултати тестирања говорне услуге – параметри квалитета (KPI)

Проценат успешно реализованих позива: Telekom Srbija и Vip mobile су повећали проценат успешно реализованих позива у великим градовима, док су у малим градовима сви оператори имали резултате на прошлогодишњем нивоу (незнатан напредак су остварили Telekom Srbija и Telenor). Сви оператори су незнатно деградирали своје перформансе на путевима у односу на 2018. годину.

Просечно време успоставе везе: Најприметнија разлика у резултатима, у односу на претходне benchmarking кампање, присутна је код Telekom-a Srbija и Vip mobile-а, који су значајно унапредили просечно време успоставе везе. Telekom Srbija је имао боље вредности параметара квалитета за говорну услугу у свим категоријама, у односу на Telenor и Vip mobile. Telenor је остварио напредак у односу на претходне кампање и поред непромењене технологије преноса говора (CSFB) у односу на претходне године.

Просечан MOS: Резултати за просечан MOS су унапређени за 1 бод у односу на 2018. годину код оператора који пружају VoLTE услугу. Такође, и Telenor је остварио напредак, у мери којој то дозвољава примена CSFB технологије.

MOS<2.3 [%]: Број лоших одбирака са вредностима MOS испод 2,3 је значајно смањен у свим категоријама, код свих оператора. Највећи напредак (преко 6%) је остварен у мрежи Telekom-a Srbija.

ПОДАЦИ

FDTT HTTP DL

Сл. 9.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (DL 400 MB)
Сл. 9.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (DL 400 MB)

Проценат успешно реализованих сесија пружа информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. Током benchmarking кампање из 2019. године, сви оператори су остварили одличан резултат (>99%) у великим и малим градовима. У односу на претходне кампање, одржан је ниво квалитета услуга у великим и малим градовима, док је на путевима квалитет незнатно деградиран.

Просечна брзина преноса података је унапређена код свих оператора у односу на 2018. годину. Највећи напредак је остварио Telenor (бољи резултати за 20-30 Mb/s у односу на 2018. годину). Резултати остварени током 2019. године омогућавају корисницима да несметано користе чак и захтевне услуге, попут видео streaming-а.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 4Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Уколико је просечна брзина преноса података испод 4 Mb/s, корисници могу да се сусретну са проблемима када користе захтевне услуге попут видео streaming-а, или преузимања велике количине података са мреже. У поређењу са 2018. годином, Telekom Srbija и Telenor су постигли напредак у свим категоријама. Vip mobile је унапредио своје резултате у великим и малим градовима, док је на путевима боље резултате постизао у претходним кампањама.

FDTT HTTP UL

Сл. 10.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (UL 400 MB)
Сл. 10.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (UL 400 MB)

Проценат успешно реализованих сесија даје информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. Сви оператори су демонстрирали одличан проценат успешно реализованих сесија, као и претходних година. На путевима, сви оператори су имали незнатно слабије резултате у односу на претходне кампање.

Просечна брзина преноса података измерена током benchmarking кампање 2019. године, је код Telekom-a Srbija била већа, за 14 Mb/s у великим и за 6 Mb/s у малим градовима, у односу на 2018. годину. Код Telenor-a су резултати унапређени за 9 Mb/s у великим градовима и за 11 Mb/s у малим градовима. Vip mobile је унапредио резултате у великим градовима за 7 Mb/s, уз незнатно слабије резултате у малим градовима, који су за 3 Mb/s већи. На путевима, сви оператори су остварили сличне резултате.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 2 Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Уколико је просечна брзина преноса података испод 2 Mb/s, корисници могу да се сусретну са проблемима када користе захтевне сервисе попут видео streaming-а, друштвених мрежа, upload-а велике количине података и сл. Сви оператори су унапредили своје резултате у градовима у односу на 2018. годину, са вредностима испод 2%. Перформансе на путевима могу довести до незадовољавајућег нивоа квалитета услуга и требало би их унапредити. 

HTTP Transfer DL

Сл.11. Тестирање услуге HTTP преноса података (DL 3 MB)
Сл.11. Тестирање услуге HTTP преноса података (DL 3 MB)

Проценат успешно реализованих сесија даје информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. Перформансе свих оператора су остале на одличном нивоу у градовима, као и претходних година. Разлике међу операторима су незнатне и корисници их не примећују. На путевима, Telekom Srbija је унапредио резултат у односу на претходне године.

Просечно време трајања сесије и просечна брзина преноса података су комплементарне метрике које би требало анализирати заједно, јер дају индикацију о флексибилности мреже у пружању тренутне брзине преноса података. Током ових тестова, процењује се ефикасност механизама TCP proxy-ја заједно са перфомансама радио мреже. У поређењу са 2018. годином, сви оператори су имали боље перформансе. Код Telenor-a је просечно време трајања сесије унапређено за 0,6-0,8 секунди, а код Telekom-а Srbija и Vip mobile за 0,1-0,4 секунди. Vip mobile је имао накраће просечно време трајања сесије и највећу просечну брзину преноса података. То наводи на закључак да је Vip mobile имао велику ефикасност коришћених платформи на TCP нивоу, јер просечно време трајања сесије указује на пренос података, као и на успостављање и терминацију TCP конекције. Приликом download-а више фајлова мале величине, најбоље перформансе би остварили корисници Vip mobile мреже.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 4 Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Током benchmarking кампање 2019. године, Telekom Srbija и Telenor су показали напредак у свим категоријама. И поред оствареног напретка, Telenor је имао лошије резултате у односу на конкуренцију. Vip mobile је унапредио перформансе у градовима.

HTTP Transfer UL

Сл. 12.Резултати тестирања услуге HTTP преноса података (UL 1 MB)
Сл. 12.Резултати тестирања услуге HTTP преноса података (UL 1 MB)

Проценат успешно реализованих сесија даје информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. Сви оператори су остварили одличне резултате у великим и малим градовима. Путеви су остали највећи изазов за uplink пренос података, јер су мобилни терминали ограничени предајном снагом и удаљеношћу базне станице. Telekom Srbija је имао најбољи резултат на путевима, и једини су унапредили резултат у односу на 2018. годину. Telenor је, и поред деградације од 3%, остао на другом месту. Постигнути резултати на путевима указују на јасно постојање ограничења конекције на интернет мрежу, што корисници могу лако да примете. Стога, у овој категорији су неопходна унапређења у мрежама свих оператора.

Просечно време трајања сесије и просечна брзина преноса података су комплементарне метрике које би требало анализирати заједно, јер дају индикацију о флексибилности мреже у пружању тренутне брзине преноса података. Током ових тестова, процењује се ефикасност механизама TCP proxy-ја заједно са перфомансама радио мреже. У поређењу са 2018. годином, боље перформансе у градовима су имали сви оператори, а на путевима Telekom Srbija и Vip mobile. И поред веће остварене просечне брзине преноса података у односу на 2018. годину, просечно време трајања сесија је било дуже у Telenor мрежи у односу на 2018. годину.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 2 Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Током овогодишње кампање, најмањи проценат таквих одбирака у великим градовима и на путевима имао је Telekom Srbija, а у малим градовима Telenor. Укупне разлике између оператора су мање него што су биле у кампањи 2018. године. Путеви су и даље категорија са преко 8% лоших одбирака, што има утицај на перцепцију корисника о квалитету услуге (нпр. upload фајлова мале величине се пролонгира, погоршан је квалитет видео позива и сл.) 

Browsing

Сл. 13. Резултати тестирања browsing сервиса
Сл. 13. Резултати тестирања browsing сервиса

Проценат успешно реализованих сесија browsing live странице најприближније рефлектује перцепцију квалитета корисника web browsing сервиса. Током benchmarking кампање 2019. године, сви оператори су имали скоро идентичне перформансе у великим и малим градовима, са разликама које корисник не може да примети. На путевима, Telekom Srbija је имао најбоље резултате. Vip mobile и Telenor су имали лошије резултате у односу на претходну кампању. Иако разлике у резултатима на путевима нису велике, ипак су довољне да корисници могу да примете разлику у квалитету услуге. Разлике у резултатима између 2019. и 2018. године нису само последица перфоманси мрежа оператора, већ су последица и промене садржаја и структуре live страница.

Просечно време трајања сесије се разликује у кампањама услед унапређења мрежа, као и због промене садржаја и структуре live странице. Сви оператори су имали перформансе на сличном нивоу, с тим да је Telenor имао најбоље резултате у свим категоријама. 

Проценат успешно реализованих сесија browsing референтне странице током овогодишње кампање је остао на истом нивоу у градовима као у кампању 2018., док је на путевима унапређен у Telekom Srbija мрежи. Из корисничког угла, разлике је тешко приметити у великим и малим градовима.

Просечно време трајања сесије browsing референтне странице је деградирано код свих оператора, при чему је највећа деградација била у Vip mobile мрежи. Telenor је остварио најбољи резултат у градовима. На путевима, Telekom Srbija и Telenor су имали сличне резултате.

YouTube

Сл. 14. Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 14. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Проценат успешно реализованих сесија је унапређен у свим категоријама код свих оператора. Разлике међу операторима нису биле присутне у толикој мери да би корисници могли да их препознају. 

Проценат непрекинутих видеа је унапређен код свих оператора током овогодишње кампање у великим и малим градовима. У овим категоријама, сви оператори су постогли одличне резултате и те мале разлике је тешко приметити из корисничког угла. На путевима, Telekom Srbija је остварио напредак у односу на претходну кампању, Telenor је остао на сличном нивоу, а Vip mobile је деградирао резултате за 1%.

YouTube VMOS је комплексна метрика којом се рефлектују сви аспекти квалитета видео сигнала (резолуција, прекиди, јасноћа видеа, итд.). Упоређујући резултате из 2019. године са резултатима из 2018., сви оператори су унапредили резултат за VMOS за 0,5 поена. Ово је последица коришћења другачијег YouTube player-а. Наиме, мерења у 2017. години су спроведена користећи YouTube App v11.49.55, а у 2018. YouTube App v13.10.55. За потребе benchmarking кампање 2019. године, коришћен је YouTube App v13.48.51. Постигнути резултати су на сличном нивоу код свих оператора у свим категоријама. Присутне мале разлике корисник тешко може да перципира.

Покривеност радио сигналом

Fig. 15. Radio Coverage

Код 2G/GSM технологије, у односу на претходну benchmarking kампању сва три оператора имали су око 10% више одбирака са најјачим нивоом радио сигнала. И ове године, Telekom Srbija је имао најбоље резултате у покривености GSM сигналом.

Fig. 16. Radio CoverageКод 3G/UMTS технологије, Telekom Srbija и Vip mobile имали су скоро исту дистрибуцију јачине нивоа радио сигнала. Telenor је имао око 20% мање одбирака са најјачим нивоом радио сигнала у односу на прошлогодишњу кампању. И поред тога, Telenor је имао најбоље резултате у покривености UMTS сигналом. Генерално, покривеност радио сигналом је врло добра код свих оператора.

Fig. 17. Radio Coverage

Код 4G/LTE технологије, Telekom Srbija и Telenor имали су више од 8% одбирака са најјачим нивоом радио сигнала, у односу на 2018. годину. Vip mobile је имао 1% више одбирака са најјачим нивоом радио сигнала.