Mobile networks benchmark ПОДАЦИ: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током октобра и новембра 2019. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора (KPI) услуге преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 1. Упоредно су приказане вредности за интернет претраживање (browsing), пренос података (data transfer) и YouTube видео сервисе..

Rezultati testiranja servisa prenosa podataka
Сл.1 Резултати тестирања сервиса преноса података

 
FDTT HTTP тест капацитета – Download (FDTT HTTP DL, пренос фајла величине 40 0MB)

Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (Download фајла величине 400 MB) приказани су на Слици 2.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 2 Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса (DL 400 МB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija и Telenor су остварили просечну брзину преноса података на сличном нивоу, док је та вредност у мрежи Vip mobile незнатно мања. Сва три мобилна оператора су имала мали проценат одбирака са просечном брзином преноса података мањом од 4 Mb/s. Сва три мобилна оператора су остварила велике просечне брзине преноса података због агрегације носилаца (CA).

Мали градови:
Сви оператори су остварили сличан проценат успешно реализованих сесија у малим градовима. Агрегација носилаца се мање користила у малим него у великим градовима, осим у Telenor мрежи. Telenor је остварио највећу просечну брзину преноса података, потом следе Vip mobile и Telekom Srbija.

Путеви:
Telekom Srbija је постигао најбољи резултат када је реч о проценту успешно реализованих сесија, незнатно слабији резултат је имао Telenor, док је Vip mobile остварио за 7 процената слабији резултат у односу на Telekom Srbija. Највећу просечну брзину преноса података имао Telenor. И поред коришћења агрегације носилаца у већем обиму у односу на конкуренцију, Telenor није постигао значајно већу просечну брзину преноса података у поређењу са вредностима у Vip mobile (43,02 Mb/s) и Telekom Srbija (36,50 Mb/s) мобилним мрежама.

 
FDTT тест капацитета – Download: Максималне и просечне брзине преноса података

Велики градовиОвај параметар приказује просечне и максималне могућности мреже за континуално преузимање велике количине података. Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за велике градове дат је на Слици 3. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом.

Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података, потом следе Telenor и Vip mobile. Највећа максимална брзина преноса података остварена је у Telenor мрежи.
 

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове
Сл. 3 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за велике градове

Мали градови:
Упоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података за мале градове дат је на Слици 4. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом. 

Иако је Telekom Srbija имао највећу максималну брзину преноса података (230,42 Mb/s), остварио је најмању просечну брзину преноса података, мању од Telenor-a и Vip mobile-а. 
 

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове
Сл. 4 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података за мале градове

ПутевиУпоредни приказ остварене максималне и просечне брзине преноса података на путевима дат је на Слици 5. На слици, светлије нијансе боје представљају максималну брзину преноса података, док су просечне вредности приказане тамнијом нијансом. 

И на путевима Telekom Srbija је имао највећу максималну и најмању просечну брзину преноса података. Telenor је постигао највећу просечну брзину преноса података, следи Vip mobile са незнатно мањом вредношћу од Telenor-a.
 

FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима
Сл. 5 FDTT HTTP DL максималне и просечне брзине преноса података на путевима

 
FDTT HTTP тест капацитета – Upload (FDTT HTTP UL, пренос фајла величине 400MB)

Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (Upload фајла величине 400 MB) приказани су на Слици 6.

Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података
Сл. 6 Резултати тестирања сервиса FDTT HTTP преноса података (UL 400 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили одличан проценат успешно реализованих сесија, и велики проценат тих сесија реализован је коришћењем 4G технологије. Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података. Сва три оператора су имала низак проценат одбирака са брзином испод 2 Mb/s.

Мали градови:
Проценат успешно реализованих сесија у малим градовима био је готово стопроцентан за све операторе. Просечне брзине преноса података биле су мање него у великим градовима.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија на путевима био је на високом нивоу у мрежама Telekom Srbija и Telenor. Лошији резултат остварен је у мрежи Vip mobile. Vip mobile је имао највише одбирака са малом просечном брзином преноса података (преко 10%).

HTTP Пренос података – Download (HTTP DL 3 MB)

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Download 3 MB) приказани су на Слици 7.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података
Сл. 7 Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Download 3 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. Vip mobile је имао најкраће просечно време трајања сесије и највећу просечну брзину преноса података. Telenor је имао већи број одбирака чија је просечна брзина мања од 4 Mb/s у односу на друга два оператора.

Мали градови:
Слично као у великим градовима, Vip mobile је имао најбољи укупни резултат, а за њим следе Telenor и Telekom Srbija. Број одбирака са просечном брзином преноса података испод 4 Mb/s је био на сличном нивоу код свих оператора.

Путеви:
Проценат успешно реализованих сесија на путевима био је очекивано мањи него у градовима. Vip mobile је остварио најкраће просечно време трајања сесије и највећу просечну брзину преноса података, али је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија. Telenor је имао већу просечну брзину преноса података у односу на Telekom Srbija. Али због највећег процента одбирака чија је просечна брзина преноса података мања од 4 Mb/s, Telenor је имао најдуже просечно време трајања сесије.

HTTP Пренос података – Upload (HTTP UL 1 MB)

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (Upload 1 MB) приказани су на Слици 8.

Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (UL 1 MB)
Сл. 8 Резултати тестирања сервиса HTTP преноса података (UL 1 MB)

Велики градови:
Сви мобилни оператори имали су врло висок проценат успешно реализованих сесија и постигли су веома сличне резултате. Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података и најкраће просечно време трајања сесије. 

Мали градови:
У малим градовима, сви мобилни оператори имали су веома висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija и Telenor су имали највећу просечну брзину преноса података и најкраће просечно време трајања сесије, са незнатно већим вредностима код Telekom-a Srbija. Генерално, у овој катагорији сви оператори су имали перформансе на сличном нивоу.

Путеви:
Очекивано, проценат успешно реализованих сесија на путевима био је мањи него у градовима. То се нарочито односи на Vip mobile, где је та вредност, 89.25%, за више од 10 процената нижа него у градовима. Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података и најмањи проценат одбирака чија је просечна брзина преноса података испод 2 Mb/s.

 
HTTP Browsing

Резултати тестирања browsing сервиса приказани су на Слици 9.

Резултати тестирања browsing сервиса
Сл. 9 Резултати тестирања browsing сервиса

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија за live и статичку web страницу био је на високом нивоу за сва три оператора јер су сви користили у великом проценту 4G технологију за реализацију сервиса, што је резултирало краћим трајањем сесија. Telenor је остварио најкраће време трајања сесије.

Мали градови:
У малим градовима, слично као у великим градовима, проценат успешно реализованих сесија био је на врло добром нивоу. Telenor је имао најкраће време трајања сесије. Telekom Srbija и Vip mobile имали су исти резултат за live страницу. 

Путеви:
Процент успешно реализованих сесија био је незнатно мањи на путевима него у градовима, осим у мрежи Vip mobile где је тај проценат, 88,46%, на знатно нижем нивоу у односу на градове. Telekom Srbija је имао најбоље перформансе у овој категорији, остваривши најкраће време трајања сесије за статичку web страницу и највећи проценат успешности реализованих сесија.

YouTube видео сервис

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком J.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овом методологијом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у трансмисији или репродукцији. Ова методологија мерења (J.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live streaming садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овакве методологије мерења је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 10.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 10 Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Велики градови:
Сви оператори имали су врло сличне резултате за проценат успешно реализованих сесија и непрекинутих видеа. Telekom Srbija је имао најбољу вредност VMOS, а Telenor и Vip mobile су имали идентичан резултат.

Мали градови:
Слично као у у великим градовима, сва три оператора имала су врло добре резултате. Telenor је имао најбољу вредност VMOS. Генерално, перформансе сва три оператора биле су на сличном нивоу.

Путеви:
И на путевима, проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу код свих оператора. Такође, приметна је блага деградација процента непрекинутих видеа.

Ping

Резултати ping тестова приказани су на Слици 11.

Ping testovi
Сл. 11 Ping [ms]

Велики градови
Просечна вредност ping-а код сва три оператора била је на сличном нивоу и износила је испод 30 ms, што представља типичну вредност у 4G мрежама. Telekom Srbija је имао најбољи резултат.

Мали градови:
Просечна вредност ping-а била је на добром нивоу за сва три оператора. Просечан ping у свим мрежама био је идентичан (24 ms).

Путеви:
Просечан ping на путевима био је незнатно мањи у мрежи Telenor (28 ms), што је и даље врло добар резултат.