Mobile networks benchmark Pregled rezultata

Benchmarking mobilnih mreža je obavljen tokom oktobra i novembra 2019. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.

Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranja svake od mobilnih mreža, testirana su 4 glavna tipa usluga i to:

  • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Usluge prenosa podataka sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Web browsing sa 10% učešća u ukupnom rezultatu
  • YouTube sa 10% učešća u ukupnom rezultatu

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 85,06 (od mogućih 100) poena, a zatim slede Vip mobile sa 76,79 i Telenor sa 69,90 poena.

Telekom Srbija je imao najbolji ukupni rezultat zbog najboljih ostvarenih rezultata u svim kategorijama (velikim i malim gradovima, kao i na putevima). Razlika u rezultatu u velikim i malim gradovima između Telekoma Srbija i Vip mobile bila je neznatna u korist Telekoma Srbija.

Rezultati benchmarking-a mobilnih mreža, grupisani za kategorije: Veliki gradovi, Mali gradovi i Putevi, kao i ukupan ostvareni rezultat (score) prikazani su na Slici 1. Vrednosti po kategorijama, prikazane na desnoj strani, predstavljaju ponderisane vrednosti korišćene za izračunavanje konačnog rezultata, prikazanog na levoj strani.

Sl. 1 Ukupan  i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Sl. 1 Ukupan i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupan rezutat za testiranje govorne usluge, kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 2.

Sl. 2 Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Sl. 2 Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupan rezutat za testiranje usluga prenosa podataka, Web browsing i YouTube , kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 3.

Sl.3 Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka  i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Sl.3 Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga za sva tri mobilna operatora prikazani su na Slici 4. Grafikon predstavlja ostvarene rezultate za svaki tip usluge.

Sl.4 Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga,po operatorima

Sl.4 Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga, po operatorima

Sva tri mobilna operatora su ostvarila zadovoljavajuće vrednosti parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator) za testove govorne usluge u velikim i malim gradovima. Na putevima, u mreži Vip mobile i Telenora procenat uspešno realizovanih poziva (CSR – Call Success Rate) bio je na nivou koji bi trebalo unaprediti.

Telekom Srbija je imao najbolje performanse govorne usluge, uglavnom zbog najkraćeg prosečnog vremena uspostave veze. Telekom Srbija i Vip mobile demonstrirali su sličan kvalitet govorne usluge, uz bolje rezultate Telekoma Srbija uglavnom zbog veće raspoloživosti. Rezultati Telenora su lošiji zbog nedostatka VoLTE funkcionalnosti.

U mreži Telenora, kvalitet usluga prenosa podataka je na znatno većem nivou u odnosu na govornu uslugu. Telekom Srbija i Vip mobile imali su najbolje performanse na testiranju usluga prenosa podataka, sa rezultatima između 70% i 90% od maksimalno mogućeg skora u svim sprovedenim testovima. Telekom Srbija ostvario je bolji skor zbog veće raspoloživosti usluga prenosa podataka. 

Telekom Srbija je bio bolji od ostalih operatora u svim uslugama prenosa podataka. Svi operatori su imali slične performanse za YouTube testove.