Mobile networks benchmark GOVOR: REZULTATI

Benchmarking mobilnih mreža obavljen je tokom oktobra i novembra 2019. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja parametara kvaliteta govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 1.

Voice Results
Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge

Veliki gradovi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih poziva (preko 99%), potom slede Vip mobile i Telenor. Najkraće prosečno vreme uspostave veze ostvareno je u mreži Telekoma Srbija (1,64 sekundi). Vip mobile je pokazao najbolji kvalitet govornog signala (MOS), sa postignutim rezultatom od 4,59 (na skali od 1 do 5).

Mali gradovi:
Međusobni poredak operatora prema ostvarenim rezultatima u malim gradovima je bio sličan kao u velikim gradovima. Procenat uspešno realizovanih poziva je na sličnom nivou za sve operatore. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze i najbolji kvalitet govornog signala (4,61).

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih poziva na putevima je generalno bio lošiji u odnosu na gradove. Telekom Srbija postigao je najbolji rezultat, ostvario je najkraće prosečno vreme uspostave veze (1,94 sekundi) i najbolji kvalitet govornog signala (4,47).

 
Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je u Tabeli 1.

Veliki gradovi

Voice Results

U velikim gradovima, svi operatori su ostvarili dobar rezultat. Telekom Srbija i Vip mobile imali su procenat neuspostavljenih poziva ispod 1%.

Voice Results

Najmanji procenat prekinutih poziva izmeren je u mreži Telekom Srbija (samo 0,19%). Vrednost u Vip mobile mreži je bila neznatno viša (0,61%), dok je za Telenor izmereno 0,80%.

Mali gradovi

Voice Results

U malim gradovima, svi operatori su imali ukupan procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva manji od 3%. Telenor je imao najbolji rezultat, sa 0,79% neuspostavljenih poziva.

Voice Results

Procenat prekinutih poziva u malim gradovima bio je veoma nizak za sve mobilne operatore. 

Putevi

Voice Results

Rezultati na putevima su bili lošiji od rezultata u gradovima. Vip mobile je imao najveći procenat neuspostavljenih poziva (preko 9%).

Voice Results

Procenat prekinutih poziva bio je na sličnom nivou u mrežama Telekom Srbija i Vip mobile (1,75% i 1,64%, respektivno). Najmanji procenat prekinutih poziva izmeren je u mreži Telenora (1,42%).

Tabela 1. Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, po kategorijama

 
Vreme uspostave veze

Na Slici 2 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

average call setup
Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze

Telekom Srbija i Vip mobile, sa implementiranom VoLTE funkcionalnošću, ostvarili su najbolje rezultate, pri čemu je Telekom Srbija imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, za oko 0,5 sekundi brže u odnosu na Vip mobile. VoLTE (Voice over 4G) tehnologija trenutno nije podržana u mreži Telenora, te u situacijama kada je mobilni korisnik na 4G mreži i kada uspostavlja ili prima poziv, mobilni telefon se prebacuje na 3G ili 2G mrežu kako bi se poziv realizovao. Ova procedura je poznata kao CSFB (Circuit Switch FallBack) i deo je procedure uspostavljanja veze. Usled nedostatka VoLTE funkcionalnosti, Telenor je koristio CSFB proceduru u najvećoj meri, pa je to razlog mnogo dužeg prosečnog vremena uspostave veze u odnosu na konkurenciju.

Distribucija prosečnog vremena uspostave veze za sve operatore u velikim gradovima prikazana je na Slici 3. 

 

csfb duration
Sl. 3 Trajanje CSFB procedure u velikim gradovima

 
Kvalitet govornog signala

Na Slici 4 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sva tri operatora u različitim kategorijama.

 

average mos
Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti

Postoji veliki broj metoda za kodiranje govornog signala, koje omogućavaju njegov efikasniji prenos. Koji kodek će se koristiti, zavisi od kvaliteta radio signala, raspoložive mrežne tehnologije i kapaciteta mreže. Da bi upotrebljeni kodek omogućio najbolji mogući kvalitet govornog signala, potrebni su dobri radio uslovi, određeni radio resursi, kao i da kodek bude podržan na obe strane konekcije – kako u mreži, tako i na korisničkom terminalu (mobilnom telefonu). Kada je kapacitet mreže ograničen, operatori koriste kodeke sa efikasnijom kompresijom govora, što nepovoljno utiče na kvalitet govornog signala. Izbor kodeka ima direktan uticaj na kvalitet govornog signala, koji se izražava uz pomoć MOS vrednosti (od 1 do 5, veća vrednost je bolja). EVS (Enhanced Voice Services) kodek pruža najbolji kvalitet govornog signala.

Telekom Srbija je imao najbolji kvalitet govornog signala u svim kategorijama, za njim sledi Vip mobile sa neznatno manjim vrednostima, i na kraju Telenor. Ovaj rezultat je posledica tehnologije i kodeka koji se koriste za realizaciju govorne usluge. Telenor je koristio AMR WB kodek u više od 90% odbiraka. Telekom Srbija i Vip mobile su koristili EVS kodek (dostupan samo za VoLTE), što je rezultiralo mnogo boljim kvalitetom govornog signala u odnosu na Telenor.