Mobile networks benchmark POKRIVENOST RADIO SIGNALOM

Radiofrekvencijski opsezi (2G, 3G, 4G) koje su koristili operatori tokom ove benchmarking kampanje prikazani su na Slici 1.

Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima
Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima

2G/GSM: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 900 MHz. Frekvencijski opseg 1800 MHz koristio je Vip mobile, dok je isti opseg Telenor koristio u malo manjem obimu.

3G/UMTS: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 2100 MHz. Frekvencijski opseg 900 MHz u najvećoj meri koristio je Telenor, koji još uvek koristi CSFB tehnologiju.

4G/LTE: Radiofrekvencijske opsege 800 MHz i 1800 MHz koristila su sva tri operatora, dok je Telenor koristio i radiofrekvencijski opseg 2100 MHz u određenim zonama. Telekom Srbija i Vip mobile su koristili oba opsega u svim kategorijama, dok je Telenor koristio i dodatni opseg 2100 MHz, npr. u Zrenjaninu. Sva tri operatotra uglavnom su koristila kanal širine 20 MHz u velikim i malim gradovima, a na putevima u najvećoj meri koristili su kanal širine 10 MHz.

Korišćenje agregacije nosilaca (CA) zavisi od konfiguracije mreže, kao i od količine poslatih podataka tokom testa. U velikim gradovima, Telenor je za oko 40% testova prenosa podataka koristio LTE agregaciju nosilaca, Telekom Srbija za oko 35% i Vip mobile za oko 24%. U malim gradovima, agregacija nosilaca se koristila u mnogo manjoj meri – Telenor je koristio za oko 30%, Telekom Srbija i Vip mobile za oko 28% testova prenosa podataka. Na putevima, samo je Vip mobile imao uočljivu količinu odbiraka sa agregacijom nosilaca – oko 14%, slede Telenor sa 12% i Telekom Srbija sa 7%.

Mape pokrivanja

Statistike pokrivenosti radio signalom prikazuju distribuciju nivoa jačine radio signala (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) prema kriterijumima koje je definisao RATEL, prikazanim na Slici 2.

  Nivoi GSM signala Nivoi UMTS signala Nivoi LTE signala
Bela - Neprihvatljivi nivoi L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Zelena - Zadovoljavajuća -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Žuta - Dobro -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Crvena - Odlično  L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Sl. 2 Pragovi nivoa jačine radio signala


Procenat pokrivenosti teritorije 2G/GSM radio signalom predstavljen je na Slici 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Mape pokrivanja 2G/GSM radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 4.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
2g gsm network telnor

Vip mobile
2g gsm network vip

Sl. 4 2G/GSM mape pokrivanja

Najbolju pokrivenost 2G/GSM radio signalom imao je Telekom Srbija. Telenor i Vip mobile su imali nešto lošiju 2G/GSM pokrivenost i lošiji kvalitet signala u odnosu na Telekom Srbija mrežu.

Procenat pokrivenosti teritorije 3G/UMTS radio signalom predstavljen je na Slici 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Mape pokrivanja 3G/UMTS radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 6.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
3g umts network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Sl. 6 3G/UMTS mape pokrivanja

Najbolju pokrivenost 3G/UMTS radio signalom imao je Telenor. To je posledica rada 3G mreže na 900 MHz, sa dobro razvijenom pokrivenošću ruralnih zona. Telekom Srbija je imao oko 8% manje odbiraka sa odličnim nivoom 3G/UMTS signala u odnosu na konkurenciju.

Procenat pokrivenosti 4G/LTE radio signalom predstavljen je na Slici 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Mape pokrivanja 4G/LTE radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 8.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
4g lte network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Sl. 8 4G/LTE mape pokrivanja

Sumirajući rezultate po svim frekvencijskim opsezima, Telenor je imao najmanji udeo odbiraka sa neprihvatljivim nivoom 4G/LTE radio signala. Takođe, Telenor je imao i najveći udeo odbiraka sa dobrim nivoom 4G/LTE radio signala, neznatno veći od Telekoma Srbija. Vip mobile je imao najmanji udeo odbiraka sa dobrim nivoom 4G/LTE radio signala i najveći udeo odbiraka sa neprihvatljivim nivoom 4G/LTE radio signala.