Mobile networks benchmark Преглед резултата

Benchmarking мобилних мрежа је обављен током септембра и октобра 2018. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период.
Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

За оцењивање укупних перформанси и рангирања сваке мобилне мреже, тестирана су 4 главна типа услуга и то:

  • Говорна услуга са 40% учешћа у укупном резултату
  • Услуге преноса података са 40% учешћа у укупном резултату
  • Web browsing са 10% учешћа у укупном резултату
  • YouTube са 10% учешћа у укупном резултату

Применом ове методологије, Telenor је остварио најбољи укупни резултат у вредности од 63,14 (од могућих 100) поена, а затим следе Vip mobile са 61,40 и Telekom Srbija са 59,58 поена.

Telenor је имао најбољи укупни резултат, због најбољих остварених резултата у свим категоријама (великим и малим градовима, као и на путевима). У малим градовима и на путевима, Telenor и Vip mobile остварили су сличне резултате. Разлика у укупном резултату између ова два оператора била је незнатна. Стога, може се сматрати да оба оператора имају квалитет мреже на приближно истом нивоу, односно да се разлика огледа само у квалитету појединих услуга на појединим местима.

Резултати benchmarking-а мобилних мрежа, груписани за категорије: Велики градови, Мали градови и Путеви, као и укупни остварени резултат (score) приказани су на Слици 1. Вредности по категоријама, приказане на десној страни, представљају пондерисане вредности коришћене за израчунавање коначног резултата, приказаног на левој страни.

Сл. 1 Укупан  и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима
Сл. 1 Укупан и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупан резутат за тестирање говорне услуге, као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 2.

Сл. 2 Укупан резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима
Сл. 2 Укупан резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупан резутат за тестирање услуга преноса података, YouTube и Web browsing, као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 3.

Сл.3 Укупан резултат за тестирање услуге преноса података  и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима
Сл.3 Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга за сва три мобилна оператора приказани су на Слици 4. График представља остварене резултате за сваки тип услуге.

Сл.4 Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга,по операторима
Сл.4 Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга, по операторима

Сва три мобилна оператора су остварила задовољавајуће вредности параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator) за тестове говорне услуге у великим и малим градовима. На путевима, вредности следећих KPI параметара су биле на нивоима које би требало унапредити:

  • Проценат успешно реализованих позива (CSR - Call Success Rate) је испод 97%
  • Висок проценат одбирака са незадовољавајућим вредностима MOS параметра (MOS<2,3)

Telenor је имао најбоље перформансе говорног сервиса, углавном због велике расположивости тих сервиса. Telekom Srbija и Vip mobile имали су сличан ниво квалитета говорног сервиса, при чему је Vip mobile имао незнатно бољи квалитет говорног сигнала (измерена већа вредност MOS параметра). Telekom Srbija је имао најкраће просечно време успоставе везе.

Сви мобилни оператори пружили су много бољи квалитет услуга преноса података својим корисницима, него што је то случај са говорном услугом. Telekom Srbija и Vip mobile су демонстрирали најбоље перформансе на тестовима преноса података и постигли су резултат између 70% и 80%, од максимално могућег, у свим тестовима преноса података. Vip mobile је остварио незнатно веће брзине преноса података у поређењу са Telekom-oм Srbija. И поред тога што је Telenor у великој мери користио агрегацију носилаца (CA - Carrier Aggregation, комбинацију више носилаца зарад остваривања већих брзина преноса) и имао више вредности нивоа радио сигнала у поређењу са друга два оператора, углавном је коришћен канал ширине 10 MHz за реализацију већине сервиса преноса података, те Telenor није остварио предност у овој категорији тестирања.

Telenor је остварио боље резултате од конкуренције на Web browsing тестовима, због веће расположивости web сервиса. Сви оператори су имали сличне перформансе за YouTube тестове.