Mobile networks benchmark Šta je benchmarking mobilnih mreža

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovodi državnu strategiju i politiku na polju elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji. Takođe, podstiče primenu najviših standarda kvaliteta usluga u Republici Srbiji, unapređenje dostupnosti usluga mobilnih mreža, kao i stalno unapređenje njihovih performansi.

Strategija RATEL-a je da ohrabri dodatne investicije i dalji razvoj telekomunikacionog tržišta kroz podsticanje konkurentnosti, ekonomičnosti i efikasnosti mobilnih komunikacija, kao i da na pouzdan i nepristrasan način informiše korisnike o kvalitetu mobilnih mreža u Srbiji. Upravo zbog toga, RATEL je sproveo prva sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile.

Cilj benchmarking-a mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator, ključni indikatori performansi). Benchmarking merenja izvršena su tokom septembra i oktobra 2017. godine, i od ove godine biće deo redovnih RATEL-ovih aktivnosti. U prvoj polovini 2017. godine, sproveden je međunarodni tender za usluge benchmarking-a mobilnih mreža i ugovor je dodeljen Grupi ponuđača, koju čine CRONY DOO BEOGRAD iz Srbije i Systemics-PAB iz Poljske.

Systemics-PAB je kompanija koja vrši benchmarking kampanje za potrebe regulatora i mrežnih operatora širom sveta. Oni nude rešenja i usluge merenja, monitoringa i analize kvaliteta mobilnih i fiksnih mreža, sa ciljem unapređenja korisničkog iskustva. Iskustvo koje su stekli tokom više od deset godina rada u ovoj oblasti, omogućilo im je da razviju efektivne tehnike i metodologije za sprovođenje benchmarking aktivnosti, a svi njihovi testovi, merenja i procesi u skladu su sa ISO 9001 standardima, što garantuje nepristrasnost i pouzdanost rezultata.

Systemics-PAB je razvio sopstvenu metodologiju bodovanja, koja omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža.

Benchmarking merenja obuhvatila su 35 gradova i 10.000km puteva u Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 6.000 poziva i 100.000 sesija prenosa podataka, u svim mobilnim mrežama, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G). Merenja su uključivala:

  • merenje ključnih indikatora performansi (KPI) govornih (voice) i servisa prenosa podataka (data),
  • merenja radio paramatera za 2G/3G/4G tehnologije.

Benchmarking kampanja je sprovedena u fazama, prikazanim na Slici 1.

Faze benchmarking kampanje
Sl.1 Faze benchmarking kampanje

Paralelno, dizajniran je i implementiran portal na RATEL-ovoj internet stranici, kako bi javnost imala uvid u metodologiju i rezultate merenja.

Pregled tržišta

 

Najveći udeo u ukupnim prihodima na srpskom tržištu elektronskih komunikacija u 2016. godini ostvaren je, kao i prethodnih godina, od pružanja usluge mobilne telefonije, i čini 59% ukupnih prihoda. (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2016. godini, RATEL).

Tržište mobilnih komunikacija, prema broju korisnika, podeljeno je između 3 operatora mobilnih mreža (MNO – Mobile Network Operator). Učešće operatora u odnosu na ukupan broj korisnika prikazano je na Slici 2. Na Slici 3 predstavljeno je učešće opеratora u ukupno ostvarenom prihodu od mobilne telefonije (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2016. godini, RATEL).

Učešće operatora u odnosu na ukupan broj korisnika

Sl. 2 Učešće operatora u odnosu na ukupan broj korisnika,
Izvor: Pregled tržišta u Republici Srbiji 2016, RATEL

Učešće opratora u ukupno ostvarenom prihodu,

Sl. 3 Učešće operatora u ukupno ostvarenom prihodu,
Izvor: Pregled tržišta u Republici Srbiji 2016, RATEL

Broj korisnika usluga mobilne telefonije u Srbiji, poslednjih godina, je oko 9 miliona, što odgovara penetraciji od 130%. Korisnici govornih usluga (voice servisi) generišu preko 4 milijarde minuta po kvartalu. Oko 70% tog saobraćaja se odvija u okviru matične mreže (oba korisnika su u istoj mreži). Oko 6,3 miliona korisnika su aktivni korisnici servisa širokopojasnog pristupa mobilnom internetu i generišu preko 22 miliona GB data saobraćaja kvartalno. (Izvor: Pregled tržišta u Republici Srbiji, Q3 2017,RATEL).

Sa približno 4,1 miliona korisnika, Telekom Srbija – MTS je najveći mobilni operator po broju korisnika usluga mobilne telefonije u Srbiji. Osnovan je 1997. godine, a pružanje usluga mobilne telefonije je otpočeo 1998. godine. Za 4G mrežu Telekom Srbija koristi radio-frekvencijske opsege na 800MHz i 1800MHz. Pored toga, za 3G mrežu koristi opsege na 900MHz i 2100MHz i za 2G mrežu opseg na 900MHz.

Telenor je prisutan u Srbiji od 2006. godine, kada je kupio kompaniju Mobi63, nekadašnji Mobtel koji je osnovan 1994. godine. Sa svojih 2,7 miliona korisnika, drugi je najveći mobilni operator po broju korisnika u zemlji. Za 4G mrežu Telenor koristi radio-frekvencijske opsege na 800MHz i 1800MHz. Za 3G mrežu koristi uglavnom 900MHz, 2100MHz u manjem obimu. Dodatno, Telenor pruža usluge i putem 2G mreže na 900 MHz i 1800 MHz.

Vip mobile je osnovan 2006. godine, deo je Telekom Austria grupe i ima oko 2 miliona korisnika. Vip mobile 4G mreža radi na 800MHz i 1800MHz, 3G na 2100MHz i 2G na 900MHz i 1800MHz.

Telekom Srbija je imao najveći broj lokacija sa aktivnim baznim stanicama prema izveštaju RATEL-a za treći kvartal 2017. godine, što je prikazano na Slici 4 (Izvor: Kvartalni pregled operatora – Q3 2017, RATEL).

Ukupan broj lokacija sa aktivnim baznim stanicama, po operatorima, Q3 2017
Sl. 4 Ukupan broj lokacija sa aktivnim baznim stanicama, po operatorima, Q3 2017

Ukupan broj aktivnih baznih stanica koje poseduju mobilni operatori za različite tehnologije, zaključno sa trećim kvartalom 2017. godine, prikazan je na Slici 5 (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija 2016, 2017, RATEL).

Ukupan broj aktivnih baznih stanica za različite tehnologije zaključno sa 2G Q3 2017

Ukupan broj aktivnih baznih stanica za različite tehnologije zaključno sa 3G Q3 2017

Ukupan broj aktivnih baznih stanica za različite tehnologije zaključno sa 4G Q3 2017

Sl. 5 Ukupan broj aktivnih baznih stanica za različite tehnologije zaključno sa Q3 2017