Mobile networks benchmark GOVOR: REZULTATI

Benchmarking mobilnih mreža obavljen je tokom septembra i oktobra 2017. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.
Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja glavnih indikatora performansi (KPI) govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 1.

Rezultati testiranja govorne usluge
Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge

Veliki gradovi:
Vip mobile je imao najveći procenat uspešno realizovanih poziva, dok su Telekom Srbija i Telenor bili na sličnom nivou. Najduže prosečno vreme uspostave veze iznosilo je 6,8 sekundi i ostvareno je u mreži Telekoma Srbija, dok je najkraće prosečno vreme uspostave veze ostvario Telenor (5,0 sekundi). Telenor je pokazao najbolji kvalitet govornog signala (MOS) i imao je najmanji procenat loših odbiraka. Telekom Srbija je imao najveći procenat loših odbiraka – 7,3% odbiraka sa vrednostima MOS ispod 2,3, (odbirci sa lošim kvalitetom govornog signala).

Mali gradovi:
Procenat uspešno realizovanih poziva je bio najbolji u mreži Vip mobile, dok je kod Telekoma Srbija i Telenora bio na sličnom nivou, ali ispod minimalno očekivane vrednosti od 97%. Najduže prosečno vreme uspostave veze zabeleženo je u mreži Telekoma Srbija (7,5 sekundi), dok je najkraće prosečno vreme izmereno u Telenoru (4,8 sekundi). Najbolji kvalitet govornog signala izmeren je u Telenoru, sa prosečnom vrednošću za MOS 3,51. Telenor je imao i najmanji procenat odbiraka sa lošim kvalitetom govornog signal (3,9%), dok je Telekom Srbija imao najviše takvih odbiraka (7,0%)

 

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih poziva bio je na sličnom nivou u mrežama Telekoma Srbija i Telenor, dok je Vip mobile bio slabiji za 1 procenat. Nijedna mreža nije dostigla minimalno očekivan procenat uspešno realizovanih poziva. Najduže prosečno vreme uspostave veze imao je Telekom Srbija (7,1 sekundi), dok je najkraće prosečno vreme uspostave veze imao Telenor (4,7 sekundi). Najbolji kvalitet govornog signala zabeležen je u mreži Telenora, sa MOS prosečnom vrednošću od 3,45. Sa druge strane, vrednosti koje su izmerene u mrežama Vip mobile i Telekom Srbija su iznosile 3,39 i 3,23 respektivno. Procenat odbiraka sa MOS vrednostima ispod 2,3 premašio je 10% u mreži Telekoma Srbija. Druga dva operatora su imala manji procenat loših odbiraka.

 
Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je u Tabeli 1.

Veliki gradovi

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Sva tri mobilna operatora imala su problem sa postizanjem minimalno očekivane vrednosti za procenat uspešno realizovanih poziva (97%), što je uzrokovano neuspostavljenim i prekinutim pozivima. U velikim gradovima samo je Vip mobile ostvario vrednost preko tog praga. Generalno, mreže sa dobrim performansama imaju manje od 1% neuspostavljenih poziva. Većina neuspostavljenih poziva u Telenoru bila je povezana sa problemom paging-a, a u mreži Telekoma Srbija sa kvalitetom 3G mreže i mobilnošću.

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Najmanji procenat prekinutih poziva izmeren je u Vip mobile mreži (0,29%), što je za više od 1 procenta bolje u odnosu na konkurenciju. Skoro svi prekinuti pozivi kod svih operatora zabeleženi su u Beogradu, jedino je Telenor imao nekoliko prekinutih poziva u gradovima na jugu Srbije. Većina poziva u Telekomu Srbija i Telenoru bili su prekinuti zbog loše pokrivenosti i kvaliteta 3G mreže.

Mali gradovi

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

U malim gradovima, samo je Vip mobile imao vrednost preko minimalno očekivane, sa manje od 3% neuspostavljenih i prekinutih poziva. Većina neuspostavljenih poziva u Telenoru bili su povezani sa problemom paging-a, a u Telekomu Srbija sa problemima sa mobilnošću.

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat prekinutih poziva u malim gradovima bio je veoma nizak za sve mobilne operatore. Najslabiji rezultat imao je Telenor i to 0,31%, ali, i to se smatra generalno vrlo dobrim rezultatom.

Putevi

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Rezultati na putevima su lošiji od rezultata u gradovima. Nije bilo specifičnih zona sa ovim problemom, već su neuspostavljeni pozivi bili distribuirani po celoj zemlji. Iako je granica za minimalno očekivan procenat uspostavljenih poziva niža na putevima u odnosu na gradove, nijedan od operatora nije uspeo da dostigne tu vrednost. Velika većina neuspostavljenih poziva povezana je sa lošom pokrivenošću u mrežama Telenor i Vip mobile, dok su kod Telekoma Srbija pozivi bili neuspostavljeni uglavnom zbog problema sa mobilnošću.

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Rezultati na putevima su lošiji od rezultat u gradovima. Nije bilo specifičnih zona sa ovim problemom, već su neuspostavljeni pozivi bili distribuirani po celoj zemlji. Iako je granica za minimalno očekivan procenat uspostavljenih poziva niža na putevima u odnosu na gradove, nijedan od operatora nije uspeo da dostigne tu vrednost. Velika većina neuspostavljenih poziva povezana je sa lošom pokrivenošću u mrežama Telenor i Vip mobile, dok su kod Telekoma Srbija pozivi bili neuspostavljeni uglavnom zbog problema sa mobilnošću.

Tabela 1. Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, po kategorijama

 
Vreme uspostave veze

Na Slici 2 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

Prosečno vreme uspostave veze
Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze

U mreži Telenora, prosečno vreme uspostave veze bilo je značajno kraće u poređenju sa ostalim operatorima. Za uspostavu poziva, u svim kategorijama, u Telenor mreži je bilo potrebno manje od 5 sekundi. Telekom Srbija je imao najduže prosečno vreme uspostave veze, jer je jedini operator koji nije imao implementiranu fast alerting funkcionalnost. Vreme odziva na paging je u Telekom Srbija mreži takođe bilo duže nego kod konkurencije.

VoLTE (Voice over 4G) tehnologija trenutno nije podržana na telekomunikacionom tržištu Srbije, te u situacijama kada je mobilni korisnik na 4G mreži i kada uspostavlja ili prima poziv, mobilni telefon se prebacuje na 3G ili 2G mrežu kako bi se poziv realizovao. Ova procedura je poznata kao CSFB (Circuit Switched FallBack) i deo je procedure uspostavljanja veze. Kod sva tri operatora uglavnom se vrši prelaz na 3G mrežu.

Telenor je imao najkraće trajanje CSFB procedure sa prosečnom vrednošću od 0,6 sekundi. Potom sledi Vip mobile i na kraju Telekom Srbija, sa prosečnim trajanjem od 1,4 sekunde. Duže trajanje CSFB procedure je jedan od uzročnika dužeg prosečnog vremena uspostave veze.

Distribucija trajanja CSFB u velikim gradovima, za sve mobilne operatore, prikazana je na Slici 3:

Trajanje CSFB procedure u velikim gradovima
Sl. 3 Trajanje CSFB procedure u velikim gradovima

 
Kvalitet govornog signala

Na Slici 4 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sva tri operatora u različitim kategorijama.

Prosečne MOS vrednosti
Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti

Postoji veliki broj metoda za kodiranje govornog signala, koje omogućavaju njegov efikasniji prenos. Koji kodek će se koristiti zavisi od kvaliteta radio signala, raspoložive mrežne tehnologije i kapaciteta mreže. Da bi upotrebljeni kodek omogućio najbolji mogući kvalitet govornog signala potrebni su dobri radio uslovi, određeni radio resursi kao i da kodek bude podržan na obe strane konekcije – u mreži i na korisničkom terminalu (mobilnom telefonu). Kada je kapacitet mreže ograničen, operatori koriste kodeke sa efikasnijom kompresijom govora, što nepovoljno utiče na kvalitet govornog signala. Izbor kodeka ima direktan uticaj na kvalitet govornog signala, koji se izražava MOS vrednošću (od 1 do 5, veća vrednost je bolja). AMR WB (Adaptive Multi-Rate Wideband) kodek pruža najbolji kvalitet govornog signala.

Telenor je imao najbolji kvalitet govornog signala u svim kategorijama, za njim slede Vip mobile i Telekom Srbija. Ovaj rezultat je posledica tehnologije i kodeka koji su se koristili za realizaciju govornog servisa. Telenor je koristio AMR WB kodek u više od 90% govornih odbiraka u velikim i malim gradovima i 88% govornih odbiraka na putevima. Telekom Srbija i Vip mobile su koristili AMR WB kodek u manjoj meri, što je rezultovalo lošijim kvalitetom govornog signala u odnosu na Telenor.