Mobile networks benchmark PODACI: REZULTATI

Benchmarking mobilnih mreža obavljen je tokom septembra i oktobra 2017. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.
Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezulati testiranja glavnih indikatora performansi (KPI) usluge prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 1. Uporedno su prikazane vrednosti za internet pretraživanje (browsing), prenos podataka (data transfer) i YouTube video servise.

Rezultati testiranja servisa prenosa podataka
Sl. 1 Rezultati testiranja servisa prenosa podataka

 
FDTT HTTP test kapaciteta - Download (FDTT HTTP DL, prenos fajla veličine 400MB)

Rezultati testiranje servisa FDTT HTTP prenosa podataka (Download fajla veličine 400MB) prikazani su na Slici 2.

Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podataka (DL 400MB)
Sl. 2 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podataka (DL 400MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Vip mobile je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, za 10Mb/s veću u odnosu na konkurenciju. Sva tri mobilna operatora su imala mali procenat odbiraka sa prosečnom brzinom prenosa podataka manjom od 4Mb/s. Sva tri mobilna operatora su ostvarila velike prosečne brzine prenosa podataka zbog agregacije nosilaca (CA). Zanimljivo je napomenuti da je Vip mobile imao najbolji rezultat, iako Telenor koristi agregaciju nosilaca u najvećoj meri. Telekom Srbija imao je slične performanse kao Telenor, u smislu ostvarenih brzina prenosa, iako Telekom Srbija najmanje koristi agregaciju nosilaca od svih operatora.

Mali gradovi:
Svi operatori su ostvarili sličan procenat uspešno realizovanih sesija u malim gradovima. Agregacija nosilaca se manje koristila u malim, nego u velikim gradovima. Vip mobile i Telenor koristili su u sličnoj meri CA funkcionalnost. Vip mobile je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka.

Putevi:
Telenor je postigao najbolji rezultat što se tiče procenta uspešno realizovanih sesija, neznatno slabiji bio je Vip mobile, dok je Telekom Srbija ostvario za 1.6 procenata slabiji rezultat u odnosu na Telenor. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je Vip mobile. Primetno je da je 4G mreža slabije razvijena na putevima, u odnosu na gradove, osim u slučaju Vip mobile mreže, gde se LTE koristio u 92% slučajeva. U odnosu na Vip mobile, Telenor i Telekom Srbija su ostvarili prosečne brzine prenosa podataka niže za oko 10Mb/s, i imali su veći procenat odbiraka čije je brzina prenosa ispod 4Mb/s.

 
FDTT test kapaciteta – Download: Maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka

Veliki gradovi
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove dat je na Slici 3. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

Vip mobile je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, potom slede Telekom Srbija i Telenor.

FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove
Sl. 3 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za velike gradove

Mali gradovi
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove dat je na Slici 4. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

Vip mobile je imao najveću prosečnu i najveću maksimalnu brzinu prenosa podataka u malim gradovima.

FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove
Sl. 4 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka za male gradove

Putevi
Uporedni prikaz ostvarene maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima dat je na Slici 5. Na slici, svetlije nijanse boje predstavljaju maksimalnu brzinu prenosa podataka, dok su prosečne vrednosti prikazane tamnijom nijansom.

FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima
Sl. 5 FDTT HTTP DL maksimalne i prosečne brzine prenosa podataka na putevima

 
FDTT HTTP test kapaciteta - Upload (FDTT HTTP UL, prenos fajla veličine 400MB)

Rezultati testiranje servisa FDTT HTTP prenosa podataka (Upload fajla veličine 400MB) prikazani su na Slici 6.

KPIs results for FDTT HTTP Capacity Transfer – Upload (FDTT HTTP UL)
Sl. 6 Rezultati testiranja servisa FDTT HTTP prenosa podataka (UL 400MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili odličan procenat uspešno realizovanih sesija, i veliki procenat tih sesija realizovan je korišćenjem 4G tehnologije. Vip mobile je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, a za njim slede Telekom Srbija i Telenor. Telekom Srbija je uspeo da ostvari veliku prosečnu brzinu prenosa podataka, iako je imao skoro 10% odbiraka sa brzinom ispod 2 Mb/s.

Mali gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija u malim gradovima bio je gotovo stoprocentan za sve operatore. Prosečne brzine prenosa podataka su bile manje nego u velikim gradovima (za Vip mobile neznatno, za Telekom Srbija i Telenor u većoj meri), ali je poredak operatora ostao nepromenjen. U mreži Telekoma Srbija izmereno je 13,7% odbiraka sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka (ispod 2Mb/s).

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija na putevima bio je manji nego u gradovima, ali i dalje na visokom nivou. Prosečne brzine prenosa podataka bile su manje nego u gradovima. Samo je Vip mobile zadržao veliki procenat korišćenja 4G za realizaciju sesija.

 
HTTP Prenos podataka - Download (HTTP DL 3MB)

Rezultati testiranje servisa HTTP prenosa podataka (Download 3MB) prikazani su na Slici 7.

Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Download 3MB)
Sl. 7 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Download 3MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija, na čelu sa Telenorom i Vip mobile-om sa 99.8% i 99.7% respektivno. Vip mobile je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije. Dobar rezultat Vip mobile posledica je korišćenja 4G tehnologije i najmanjeg procenta odbiraka sa malom brzinom prenosa podataka. Telekom Srbija je imao veću prosečnu brzinu prenosa podataka od Telenora, ali i veliki broj odbiraka čija je prosečna brzina manja od 4Mb/s, što je razlog da je prosečno vreme trajanja sesije u ove dve mreže bilo na sličnom nivou.

Mali gradovi:
Slično kao i u velikim gradovima, Vip mobile je imao najbolji ukupni rezultat, a za njim slede Telekom Srbija i Telenor. I pored toga što je imao savršen procenat uspešno realizovanih sesija (100%), Telenor je imao najnižu prosečnu brzinu prenosa podataka i najduže prosečno vreme trajanja sesije. Telekom Srbija je imao najveći broj odbiraka sa prosečnom brzinom ispod 4Mb/s.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija je na putevima bio manji nego u gradovima. Vip mobile je ostvario najbolji rezultat jer je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije i dobar procenat uspešno realizovanih sesija. Telenor je imao vrlo dobar procenat uspešno realizovanih sesija, ali manju prosečnu brzinu prenosa podataka, što je rezultiralo dužim trajanjem sesija. Telekom Srbija je imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija, dok je za prosečno vreme trajanja sesije i prosečnu brzinu prenosa podataka ostvario bolje rezultate od Telenora.

 
HTTP Prenos podataka - Upload (HTTP UL 1MB)

Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (Upload 1MB) prikazani su na Slici 8.

Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (UL 1MB)
Sl. 8 Rezultati testiranja servisa HTTP prenosa podataka (UL 1MB)

Veliki gradovi:
Svi mobilni operatori imali su vrlo visok procenat uspešno realizovanih sesija i postigli su identičan rezultat. Telenor je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka i najkraće prosečno vreme trajanja sesije, najviše zbog visokog procenta korišćenja 4G tehnologije za realizaciju servisa (skoro 100%). Telekom Srbija je imao veću prosečnu brzinu prenosa podataka od Vip mobile, ali duže prosečno vreme trajanja sesije, i to uglavnom zbog velikog procenta odbiraka čija je prosečna brzina bila ispod 2Mb/s (8,8%).

Mali gradovi:
U malim gradovima, Telenor je bio dominantan sa odličnim procentom uspešno realizovanih sesija i vrlo kratkim vremenom trajanja sesije. Vip mobile je ostvario drugi najbolji rezultat po vrednosti uspešno realizovanih sesija i prosečnoj brzini prenosa podataka, dok je Telekom Srbija imao najslabiji rezultat. Telekom Srbija je imao visok procenat odbiraka (10,1%) sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka (ispod 2Mb/s).

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija na putevima bio je manji nego u gradovima. Telenor je imao najbolji procenat uspešno realizovanih sesija, ali je Vip mobile imao najkraće prosečno vreme trajanje sesije, uglavnom zbog malog procenta odbiraka sa malom prosečnom brzinom prenosa podataka. Telekom Srbija je imao preko 26% odbiraka čija je prosečna brzina prenosa podataka bila manja od 2Mb/s.

 
HTTP Browsing

Rezultati testiranja browsing servisa prikazani su na Slici 9.

Rezultati testiranja browsing servisa
Sl. 9 Rezultati testiranja browsing servisa

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija za live i statičku Kepler web stranicu bio je na vrlo dobrom nivou za sva tri operatora, s tim što su rezultati za referentnu Kepler web stranicu bili neznatno bolji, uglavnom zbog manje veličine stranice. Svi operatori koristili su u velikom procentu 4G tehnologiju za realizaciju servisa, što je rezultiralo kraćim trajanjem sesija. Iako je Telekom Srbija imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija, ostvario je najkraće vreme trajanja browsing sesija. Vip mobile je ostvario najslabije rezultate kada je reč o vremenu trajanja sesije za Kepler referentnu web stranicu, a drugo mesto kada je reč o vremenu trajanja sesije za live web stranice.

Mali gradovi:
U malim gradovima, Telekom Srbija je imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija, ali i najkraće vreme trajanja sesija. Vip mobile je imao najkraće vreme trajanja live web sesija.

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je manji na putevima nego u gradovima. Telenor i Telekom Srbija su imali veliki procenat sesija realizovanihkorišćenjem 3G tehnologije, dok je 93% odbiraka u Vip mobile mreži bilo u 4G tehnologiji. Telekom Srbija je imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija za Kepler i live web stranice. Telenor je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija.

YouTube video servis

Testiranje YouTube video servisa sporvedeno je u skladu sa ITU preporukom J.343.1, koja se odnosi na ocenjivanje kvaliteta video signala iz korisničkog ugla. Ovim modelom se meri vizuelni efekat prostorne i vremenske degradacije video signala, koja je posledica kodiranja video signala, grešaka u transmisiji ili reprodukciji. Ovaj model (J.343.1) podrazumeva nereferentni metod, što omogućava procenu kvaliteta bilo kog video sadržaja. Za potrebe testiranja kvaliteta YouTube video servisa, koristio se live striming sadržaj sa prenosom u realnom vremenu, kako bi se izbeglo baferovanje klipova i reprodukcija video sadržaja sačuvanih u memoriji. Rezultat korišćenja ovog modela je ocena kvaliteta video signala koja se izražava skalom od 1 do 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), gde 5 predstavlja najbolju vrednost.

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 10.

Rezultati testiranja YouTube video servisa
Sl. 10 Rezultati testiranja YouTube video servisa

Veliki gradovi:
Telenor i Vip mobile ostvarili su sličan rezultat za procenat uspešno realizovanih sesija kao i za vreme potrebno da se prikaže prva slika YouTube videa, dok je Telekom Srbija imao neznatno slabije rezultate. Telenor je imao najbolji procenat neprekinutih videa, za njim slede Telekom Srbija i Vip mobile. Sva tri operatora imala su vrlo dobru vrednost VMOS parametra. Telenor je ostvario neznatno veću vrednost VMOS u odnosu na konkurenciju, zbog većeg korišćenja odbiraka u full HD rezoluciji (1080p) i bez odbiraka sa rezolucijom ispod 480p.

Mali gradovi:
Sva tri operatora imala su vrlo visok procenat uspešno realizovanih sesija, s tim što je Vip mobile bio neznatno bolji od drugih. Telenor je imao najkraće vreme potrebno da se prikaže prva slika YouTube videa. Procenat neprekinutih videa bio je sličan kod Telenora i Vip mobile-a, i na dobrom nivou – preko 97.5% videa bilo je bez ikakvih prekida. Srednja vrednost za VMOS bila je vrlo dobra za sve operatore.

Putevi:
Telekom Srbija je imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija. Duže vreme potrebno da se prikaže prva slika YouTube videa je primetno za Telekom Srbija i Telenor. Za Telekom Srbija i Telenor, procenat neprekinutih videa na putevima je bio lošiji u odnosu na gradove, dok je Vip mobile zadržao dobar nivo – 95.7% videa bez ikakvih prekida. Vrednosti VMOS kod Telekoma Srbija i Telenora bile su degradirane u odnosu na vrednosti ostvarene u gradovima, uglavnom zbog manjeg korišćenja 4G mreže za realizaciju servisa. Vip mobile je ostvario najbolji rezultat sa preko 94% odbiraka u full HD rezoluciji i VMOS u iznosu od 3,86.

Ping

Rezultati ping testova prikazani su na Slici 11.

Ping testovi
Sl. 11 Ping testovi

Veliki gradovi:
Prosečna vrednost pinga kod sva tri operatora bila je na sličnom nivou i iznosila je oko 30ms, što predstavlja tipičnu vrednost u 4G mrežama. Telenor je imao najbolji rezultat zahvaljujući tome što nije imao odbirke sa velikim kašnjenjem.

Mali gradovi:
Prosečna vrednost pinga bila je na dobrom nivou za sva tri operatora. U odnosu na velike gradove, prosečan ping u mrežama Telekoma Srbija i Telenora je povećan.

Putevi:
Prosečan ping na putevima bio je značajno degradiran u mreži Telekoma Srbija (62ms) što je bliže vrednostima koje se očekuju u 3G mrežama (oko 100ms). Telenor i Vip mobile su zadržali dobre vrednosti pinga (35ms).