Konačan rezultat

Benchmark mobilnih mreža sproveden je tokom septembra, oktobra i novembra 2022. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupni rezultat, odnose samo na taj period.

Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Važno je napomenuti da je benchmark mobilnih mreža ove godine sproveden u skladu sa ETSI 103 559 Aneks A metodologijom bodovanja.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje mobilnih mreža testiranе su sledeće usluge:

 • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
 • Usluge prenosa podataka sa 60% učešća u ukupnom rezultatu, podeljene po pojedinim uslugama podataka na:
  • Web browsing sa 22,80% učešća u ukupnom rezultatu
  • Usluge prenosa podataka malog fajla, sa 15% učešća u ukupnom rezultatu
  • YouTube sa 13,20% učešća u ukupnom rezultatu
  • WhatsApp poruke sa 9% učešća u ukupnom rezultatu.

Testovi su sprovedeni u različitim kategorijama. Prema ETSI TR 103 559 Aneks A postoje tri glavne kategorije, koje se dalje dele na potkategorije:

Gradovi:
 • Veliki gradovi
 • Srednji gradovi
 • Mali gradovi
Putevi:
 • Autoputevi
 • Glavni putevi
 • Ruralni putevi
Komplementarne zone: 
 • Železnički koridori
 • Hot-spot-ovi

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 88,70 (od mogućih 100) poena, a zatim slede A1 Srbija sa 86,98 (od mogućih 100) poena i Yettel sa 84,06 (od mogućih 100) poena.
Telekom Srbija je ostvario najbolji rezultat u ovogodišnjoj benchmark kampanji. A1 Srbija je bio drugoplasiran, a Yettel je se plasirao kao treći. Ipak, razlika u vrednostima ostvarenog ukupnog rezultata između operatora ukazuje na sličan nivo kvaliteta usluga koje mobilni operatori pružaju svojim korisnicima.

Rezultati benchmark-a mobilnih mreža, grupisanih po svim kategorijama agregacije: Veliki gradovi, Srednji gradovi, Mali gradovi, Autoputevi, Glavni putevi, Ruralni putevi, Vozovi, Hot-spots kao i ukupni ostvareni rezultat, za sve usluge prikazani su na Slici 1. Vrednosti po kategorijama, prikazane na desnoj strani, predstavljaju ponderisane vrednosti korišćene za izračunavanje konačnog rezultata, prikazanog na levoj strani.

Sl.1. Ukupan i ponderisan rezulat za različite kategorije po operatorima
Sl.1. Ukupni i ponderisani rezulat za različite kategorije po operatorima

Ukupni rezultat za testiranje govorne usluge, kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 2.

Sl.2. Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl.2. Ukupni rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupni rezutat za testiranje usluga prenosa podataka (usluga prenosa podataka malog fajla, web browsing, YouTube-a i prenosa WhatsApp poruka), kao i rezultati za različite kategorije prikazani su na Slici 3.

Sl.3. Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl.3. Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga za sva tri mobilna operatora prikazani su na Slici 4. Grafikon predstavlja ostvarene rezultate za svaki tip usluge, odnosno procenat ostvarenog rezultata u odnosu na maksimalan mogući skor po uslugama i omogućava procenu razlike u kvalitetu između operatora. 

Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima
Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima

Sva tri mobilna operatora su ostvarila zadovoljavajuće vrednosti parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator) testova govorne usluge u skoro svim agregacijama. Kod svih mobilnih operatora kvalitet govorne usluge na železničkim koridorima je na nižem nivou u odnosu na ostale agregacije, pa bi operatori trebalo da unaprede nivo kvaliteta govorne usluge na ovoj agregaciji.

Yettel je imao najveći procenat loših odbiraka za uslugu prenosa govora na putevima.

Telekom Srbija je ostvario najbolje rezultate za većinu usluga prenosa podataka. A1 Srbija je imao slične, ali bolje rezultate na testovima prenosa podataka za preuzimanje malog fajla.. Oba operatora su postigla rezultat između 55% i 60% od maksimalnog mogućeg broja poena na testovima usluga prenosa podataka malog fajla. Zbog ostvarenih većih prosečnih brzina preuzimanja fajlova, A1 Srbija je ostvario blagu prednost. Yettel je imao lošije performanse, uglavnom zbog lošijih rezultata na testovima prenosa podataka za preuzimanje malog fajla.