POKRIVENOST RADIO SIGNALOM

Radiofrekvencijski opsezi (2G, 3G, 4G) koje su koristili operatori tokom ove benchmark kampanje prikazani su na Slici 1.

Sl. 1. Radiofrekvencijski opsezi po operatorima
Sl. 1. Radiofrekvencijski opsezi po operatorima

 

2G/GSM: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 900 MHz. A1 Srbija i Yettel su koristili frekvencijski opseg 1800 MHz, s tim da je Yettel ovaj opseg koristio u nešto manjem obimu.

3G/UMTS: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 2100 MHz, ove godine sa smanjenom ukupnom širinom opsega. Radiofrekvencijski opseg 900 MHz koristili su Telekom Srbija i Yettel.

4G/LTE: Radiofrekvencijske opsege 800 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz koristila su sva tri operatora. U velikim i srednjim gradovima, sva tri operatora su uglavnom koristila LTE-3/4CA, gde je A1 Srbija koristio do 4CA, što je ukupno dalo 50 MHz dostupne širine opsega za ovog operatora. U malim gradovima, A1 Srbija je i ove godine pokazao iskorišćenost LTE-4CA, dok su Telekom Srbija i Yettel koristili LTE-3CA sa kanalom širine 40 MHz. Najmanje područja sa agregacijom nosilaca na putevima uočeno je u Yettel-ovoj mreži.

Korišćenje agregacije nosilaca (CA) zavisi od konfiguracije mreže, kao i od količine poslatih podataka tokom testa. U velikim i srednjim gradovima, A1 Srbija i Telekom Srbija su u 98% slučajeva koristili LTE CA, a Yettel u 97% slučajeva. Na autoputevima LTE CA je najviše koristio Telekom Srbija sa 98%, A1 Srbija je bio drugi sa 96%, a Yettel poslednji sa 80%. Na glavnim putevima je A1 Srbija najviše koristio LTE CA sa 87%, Telekom Srbija je bio drugi sa 70%, a Yettel poslednji sa 52%. Na ruralnim putevima iskorišćenost LTE CA bila je najniža, sa 75% za A1 Srbija, 57% za Telekom Srbija i 42% za Yettel.

Mape pokrivanja

Statistike pokrivenosti radio signalom prikazuju distribuciju nivoa jačine radio signala (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) prema kriterijumima koje je definisao RATEL, prikazanim na Slici 2:

  Nivoi GSM signala Nivoi UMTS signala Nivoi LTE signala
Neprihvatljiv L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Zadovoljavajući -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Dobar -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Odličan L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Sl. 2 Pragovi nivoa jačine radio signala


Procenat pokrivenosti teritorije 2G/GSM radio signalom predstavljen je na Slici 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Mape pokrivanja 2G/GSM radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 4.

A1 Srbija
2g gsm network a1

Telekom Srbija
2g gsm network telekom-srbija

Yettel
Sl. 4 2G/GSM mape pokrivanja

Sl. 4 2G/GSM mape pokrivanja

Najbolju pokrivenost 2G/GSM mrežom ostvarili su A1 Srbija i Telekom Srbija, a zatim Yettel koji je imao lošiju pokrivenost 2G/GSM u odnosu na konkurente.

Procenat pokrivenosti teritorije 3G/UMTS radio signalom predstavljen je na Slici 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Mape pokrivanja 3G/UMTS radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 6.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
3g umts network telekom-srbija

Yettel
2g gsm network telenor

Sl. 6 3G/UMTS mape pokrivanja

Mreža sa najboljom 3G/UMTS pokrivenošću je i ove godine bila Yettel. Ovaj rezultat je ostvaren korišćenjem UMTS 900 MHz, sa dobro razvijenom pokrivenošću van gradova. Telekom Srbija i A1 Srbija imali su ponovo sličan nivo signala.

Procenat pokrivenosti 4G/LTE radio signalom predstavljen je na Slici 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Mape pokrivanja 4G/LTE radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 8.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
4g lte network telenor

Yettel
Sl. 8 4G/LTE mape pokrivanja

Sl. 8 4G/LTE mape pokrivanja

4G/LTE pokrivenost je pokazala da svi operatori pružaju sličan, veoma dobar nivo pokrivenosti, gde Telekom Srbija ima najveći udeo odbiraka sa odličnim nivoom 4G/LTE signala (> -80dBm), a odmah za njim je Yettel. A1 Srbija je iza dva operatora, sa najmanjim udelom odbiraka sa odličnim nivoom 4G/LTE signala, ali zato ima najveći udeo odbiraka u opsegu dobrog pokrivanja (-100dBm-80dBm).