Usluge prenosa podataka

Benchmark mobilnih mreža obavljen je tokom oktobra i novembra 2022. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja glavnih indikatora (KPI) usluga prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 1. Uporedno su prikazane vrednosti za prenos podataka malog fajla (data transfer), prenos WhatsApp poruka (WhatsAPP messaging), internet pretraživanje (browsing) i YouTube video servise.

Sl 1. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

Sl 1. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

Prenos malog fajla - Download

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB) prikazani su na Slici 2.

Sl. 2. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)

Sl. 2. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podatak. Telekom Srbija je imao drugi najbolji rezultat, i po prosečnoj brzini i po 10./90. procentu brzine prenosa podataka. Yettel je bio iza konkurenata.

Srednji gradovi:
A1 Srbija i Telekom Srbija su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Yettel je bio iza konkurenata sa lošijim procentom uspošno realizovanih sesija. A1 Srbija je ponovo ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, dok je Telekom Srbija bio drugi a Yettel treći. I Telekom Srbija i A1 Srbija su imali visok 10./90. procenat brzine prenosa podataka.

Mali gradovi:
Ponovo su A1 Srbija i Telekom Srbija imali stoprocentni učinak realizovanih sesija, dok je Yettel bio iza njih. A1 Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, slede Telekom Srbija i Yettel.

Autoputevi:
Svi operatori su imali veoma dobar procenat uspešno realizovanih sesija, dostižući visoku prosečnu brzinu prenosa podataka. Razlika u prosečnoj brzini prenosa podataka između A1 Srbija i Telekom Srbija je manja nego u gradovima. Yettel je bio iza konkurenata. 

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Yettel. Dok je A1 Srbija je zauzeo prednost i po prosečnoj prenosa podataka i po 10./90. procentu brzine prenosa podataka. Telekom je bio drugi, a Yettel poslednji.

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. Za A1 Srbija i Yettel, ovaj parameter je bio manji u ruralnim područjima. Međutim, A1 Srbija je uspeo da ostvari najbolje rezultate u prosečnoj brzini prenosa podataka, slede Telekom Srbija i Yettel. 

Prenos malog fajla – Upload 
 

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB) prikazani su na Slici 3.

Sl. 3. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)

Sl. 3. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su imali skoro 100% uspešno realizovanih sesija. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je Telekom Srbija, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija je bio neznatno iza konkurenata. 

Srednji gradovi:
Slično kao i u velikim gradovima, svi operatori su postigli visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija i Yettel su imali skoro istu prosečnu brzinu prenosa podataka, dok je A1 Srbija bio iza konkurencije.

Mali gradovi:
Ponovo su svi operatori imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najbolju prosečnu brzinu prenosa podataka, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija je bio neznatno iza konkurenata.

Autoputevi:
Svi operatori su imali veoma dobar procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najbolje rezultate za prosečnu brzinu prenosa podataka, 10. i 90. procenat brzine prenosa podataka, ostavljajući A1 Srbija i Yettel iza.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao naveći procenat uspešno realizovanih sesija, A1 Srbija i Yettel su bili neznatno iza. Što se brzine prenosa podataka tiče, Telekom Srbija je ponovo ostavario najbolje rezultate u odnosu na konkurente.

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. Za A1 Srbija i Yettel, ovaj parameter je bio manji u ruralnim područjima. Svi operatori su imali mnogo manju brzinu prenosa podataka u poređenju sa ostalim agregacijama.

Browsing

Rezultati testiranja browsing usluga prikazani su na Slici 4.

Sl. 4. Rezultati testiranja browsing usluga

Sl. 4. Rezultati testiranja browsing usluga

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Telekom Srbija, ali je bio na sličnom nivou kod sva tri operatora.

Srednji gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Telekom Srbija.

Mali gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Telekom Srbija. Yettel i A1 Srbija su bili na istom nivou.

Autoputevi:
Svi operatori su imali vrlo dobar procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, dok su A1 Srbija i Yettel bili na istom nivou.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija neznatno iza. Što se tiče prosečnog vremena trajanja sesije, Telekom Srbija je ponovo zauzeo prvu poziciju.

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. Za A1 Srbija i Yettel, ovaj parameter je bio manji u ruralnim područjima. Oba operatora su imala lošije prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na Telekom Srbija.

YouTube

Testiranje YouTube video servisa sprovedeno je u skladu sa ITU preporukom J.343.1, koja se odnosi na ocenjivanje kvaliteta video signala iz korisničkog ugla. Ovom metodologijom se meri vizuelni efekat prostorne i vremenske degradacije video signala, koja je posledica kodiranja video signala, grešaka u prenosu ili reprodukciji. Ova metodologija merenja (J.343.1) podrazumeva nereferentni metod, što omogućava procenu kvaliteta bilo kog video sadržaja. Za potrebe testiranja kvaliteta YouTube video servisa, koristio se live streaming sadržaj sa prenosom u realnom vremenu, kako bi se izbeglo baferovanje klipova i reprodukcija video sadržaja sačuvanih u memoriji. Rezultat korišćenja ovakve metodologije merenja je ocena kvaliteta video signala koja se izražava skalom od 1 do 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), gde 5 predstavlja najbolju vrednost.

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 5.

Sl. 5. Rezultati testiranja YouTube video servisa

Sl. 5. Rezultati testiranja YouTube video servisa

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je veoma dobar za sva tri operatora. Telekom Srbija je imao neznatno bolje VMOS rezultate u odnosu na konkurente, kao i kraće vreme pristupa.

Srednji gradovi:
Slično kao kod velikih gradova, procenat uspešno realizovanih sesija bio je veoma dobar za sva tri operatora. VMOS rezultati i vreme pristupa su takođe bili na vrlo dobrom nivou, za sve operatore.

Mali gradovi:
Ponovo, u malim gradovima, procenat uspešno realizovanih sesija bio je veoma dobar za sva tri operatora. Vrednosti ostalih parametra bile su na sličnom, dobrom nivou kod sva tri operatora.

Autoputevi:
Svi operatori su imali vrlo dobar procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao neznatno kraće vreme pristupa, dok su VMOS rezultati bili skoro isti za sva tri operatora.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija neznatno iza. Vrednosti VMOS su bile približno iste kod sva tri operatora. Telekom Srbija je imao neznatno kraće vreme pristupa. 

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. Za A1 Srbija i Yettel, ovaj parameter je bio manji u ruralnim područjima. Oba operatora su imala lošije vreme pristupa u odnosu na Telekom Srbija. 

Prenos WhatsApp poruka

Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka prikazani su na Slici 6.

Sl. 6. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka

Sl. 6. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka

Veliki gradovi:
Telekom Srbija je imao izuzetno visok, skoro maksimalan, procenat uspešno realizovanih sesija, slede Yettel i A1 Srbija. Telekom Srbija imao je najkraće prosečno vreme trajanja sesije, A1 Srbija na drugom mestu, dok je Yettel bio iza konkurenata.

Srednji gradovi:
Slično velikim gradovima, Telekom Srbija imao je izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija, slede Yettel i A1 Srbija. Telekom Srbija je ponovo imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, sledi A1 Srbija, a Yettel je imao duže prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na konkurente.

Mali gradovi:
Yettel i Telekom Srbija su imali skoro maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija, ostavljajući A1 Srbija iza. Telekom Srbija imao je najkraće prosečno vreme trajanja sesije, slede A1 Srbija i Yettel.

Autoputevi:
Telekom Srbija je imao skoro maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija, ostavljajući Yettel i A1 Srbija iza. Telekom Srbija je imao najkreće prosečno vreme trajanja sesije, A1 Srbija je imao drugi najbolji rezultat, dok je Yettel imao duže prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na konkurente.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija iza konkurenata. Ponovo, Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije.

Ruralni putevi::
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. Za A1 Srbija i Yettel, ovaj parameter je bio manji u ruralnim područjima. Oba operatora su imala duže prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na Telekom Srbija, koji je ponovo imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije.

Rezultati testiranja glavnih indikatora (KPI) usluga prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 7. Uporedno su prikazane vrednosti za prenos podataka malog fajla (data transfer), prenos WhatsApp poruka (WhatsAPP messaging), internet pretraživanje (browsing) i YouTube video servise.

Sl 7. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka
Sl 7. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

 
Prenos malog fajla – Download

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB) prikazani su na Slici 8.

Sl. 8. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)
Sl. 8. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)

Vozovi:
Telekom Srbija je ostvario visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je bio iza konkurenata. Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, koji su doprineli lošijoj pokrivenosti. Što se prosečne brzine prenosa tiče, A1 Srbija je ostvario najbolji rezultat.

Hot-spotovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, dok je Telekom Srbija bio drugi a Yettel poslednji.

Prenos malog fajla – Upload

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB) prikazani su na Slici 9.

Sl. 9. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)
Sl. 9. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)

Vozovi:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, koji su doprineli lošijoj pokrivenosti. Telekom Srbija je ostvario najbolji rezultat, A1 Srbija je imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Sveukupno, Telekom Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka.

Browsing

Rezultati testiranja browsing usluga prikazani su na Slici 10.

Sl. 10. Rezultati testiranja browsing usluga
Sl. 10. Rezultati testiranja browsing usluga

Vozovi:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, koji su doprineli lošijoj pokrivenosti. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija i najkraće prosečno vreme trajanja sesije.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije.

YouTube

Testiranje YouTube video servisa sprovedeno je u skladu sa ITU preporukom J.343.1, koja se odnosi na ocenjivanje kvaliteta video signala iz korisničkog ugla. Ovom metodologijom se meri vizuelni efekat prostorne i vremenske degradacije video signala, koja je posledica kodiranja video signala, grešaka u transmisiji ili reprodukciji. Ova metodologija merenja (J.343.1) podrazumeva nereferentni metod, što omogućava procenu kvaliteta bilo kog video sadržaja. Za potrebe testiranja kvaliteta YouTube video servisa, koristio se live streaming sadržaj sa prenosom u realnom vremenu, kako bi se izbeglo baferovanje klipova i reprodukcija video sadržaja sačuvanih u memoriji. Rezultat korišćenja ovakve metodologije merenja je ocena kvaliteta video signala koja se izražava skalom od 1 do 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), gde 5 predstavlja najbolju vrednost.

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 11.

Sl. 11. Rezultati testiranja YouTube video servisa
Sl. 11. Rezultati testiranja YouTube video servisa

Vozovi:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, koji su doprineli lošijoj pokrivenosti. Yettel je imao neznatno bolji rezultat od Telekoma Srbija, dok je A1 Srbija bio iza. VMOS je bio skoro isti za sve operatore. Yettel je imao najduže vreme pristupa.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. VMOS je bio skoro isti za sve operatore. Yettel je imao neznatno duže vreme pristupa, ali je to i dalje dobar rezultat.

Prenos WhatsApp poruka

Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka prikazani su na Slici 12.

Sl. 12. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka
Sl. 12. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka

Vozovi:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, koji su doprineli lošijoj pokrivenosti. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspoečno realizovanih sesija i najkraće prosečno vreme trajanja sesije, ostavljajući A1 Srbija i Yettel iza.

Hot-spotovi:
Telekom Srbija imao je maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Yettel. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, sledi A1 Srbija i potom Yettel koji su imali približne rezultate.