Pregled rezultata

Benchmarking mobilnih mreža je obavljen tokom septembra i oktobra 2020. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.

Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranja svake od mobilnih mreža, testirana su 4 glavna tipa usluga i to:

  • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Usluge prenosa podataka sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
  • Web browsing sa 10% učešća u ukupnom rezultatu
  • YouTube sa 10% učešća u ukupnom rezultatu

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 89,17 (od mogućih 100) poena, a zatim slede Telenor sa 85,08 i Vip mobile sa 70,21 poena.

Telekom Srbija je imao najbolji ukupni rezultat zbog najboljih ostvarenih rezultata na putevima. Dok je u ostalim kategorijama (velikim i malim gradovima) bio na sličnom nivou kao i Telenor. Vip mobile je imao problem sa DNS serverom, što je dovelo do lošijih rezultata u odnosu na konkurenciju.

Rezultati benchmarking-a mobilnih mreža, grupisani za kategorije: Veliki gradovi, Mali gradovi i Putevi, kao i ukupan ostvareni rezultat (score) prikazani su na Slici 1. Vrednosti po kategorijama, prikazane na desnoj strani, predstavljaju ponderisane vrednosti korišćene za izračunavanje konačnog rezultata, prikazanog na levoj strani.

Sl. 1 Ukupan  i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Sl. 1 Ukupan i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupan rezutat za testiranje govorne usluge, kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 2.

Sl. 2 Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Sl. 2 Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupan rezutat za testiranje usluga prenosa podataka, Web browsing i YouTube , kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 3.

Sl.3 Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka  i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Sl.3 Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga za sva tri mobilna operatora prikazani su na Slici 4. Grafikon predstavlja ostvarene rezultate za svaki tip usluge.

Sl.4 Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga,po operatorima

Sl.4 Ostvareni rezultati testiranja 4 glavna tipa usluga, po operatorima

Sva tri mobilna operatora su ostvarila zadovoljavajuće vrednosti parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator) za testove govorne usluge u velikim i malim gradovima. Na putevima, u mreži Vip mobile procenat uspešno realizovanih poziva (CSR – Call Success Rate) bio je na nivou koji bi trebalo unaprediti.

Telekom Srbija je imao najbolje performanse govorne usluge, uglavnom zbog najmanjeg broja neuspostavljenih i prekinutih poziva. Svi operatori su demonstrirali sličan kvalitet govorne usluge, uz bolje rezultate Telekoma Srbija uglavnom zbog veće raspoloživosti. Rezultati Vip mobile su lošiji zbog najvećeg broja prekinutih poziva.

Telekom Srbija i Telenor su imali najbolje performanse na testiranju usluga prenosa podataka, ostvarivši između 80% i 95% od maksimalno mogućeg broja poena u svim sprovedenim testovima. Telekom Srbija je ostvario bolji skor zbog veće raspoloživosti usluga prenosa podataka. Vip mobile je imao lošije rezultate u odnosu na konkurenciju zbog problema sa DNS serverom. 

Telekom Srbija je bio bolji od ostalih operatora u svim uslugama prenosa podataka. Telenor je bio neznatno iza, dok je Vip mobile je imao lošije rezultate zbog problema sa DNS serverom.