Преглед резултата

Benchmarking мобилних мрежа је обављен током септембра и октобра 2020. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

За оцењивање укупних перформанси и рангирања сваке од мобилних мрежа, тестирана су 4 главна типа услуга и то:

  • Говорна услуга са 40% учешћа у укупном резултату
  • Услуге преноса података са 40% учешћа у укупном резултату
  • Web browsing са 10% учешћа у укупном резултату
  • YouTube са 10% учешћа у укупном резултату

Применом ове методологије, Telekom Srbija jе остварио најбољи укупни резултат у вредности од 89,17 (од могућих 100) поена, а затим следе Telenor са 85,08 и Vip mobile са 70,21 поена.

Telekom Srbija је имао најбољи укупни резултат због најбољих остварених резултата на путевима. Док је у осталим категоријама (великим и малим градовима) био на сличном нивоу као и Telenor. Vip mobile је имао проблем са DNS сервером, што је довело до лошијих резултата у односу на конкуренцију. 

Резултати benchmarking-a мобилних мрежа, груписани за категорије: Велики градови, Мали градови и Путеви, као и укупан остварени резултат (score) приказани су на Слици 1. Вредности по категоријама, приказане на десној страни, представљају пондерисане вредности коришћене за израчунавање коначног резултата, приказаног на левој страни.

Сл. 1 Укупан  и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Сл. 1 Укупан и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупан резутат за тестирање говорне услуге, као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 2.

Сл. 2 Укупан резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Сл. 2 Укупан резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупан резутат за тестирање услуга преноса података, Web browsing и YouTube , као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 3.

Сл.3 Укупан резултат за тестирање услуге преноса података  и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Сл.3 Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга за сва три мобилна оператора приказани су на Слици 4. Графикон представља остварене резултате за сваки тип услуге.

Сл.4 Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга,по операторима

Сл.4 Остварени резултати тестирања 4 главна типа услуга, по операторима

Сва три мобилна оператора су остварила задовољавајуће вредности параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator) за тестове говорне услуге у великим и малим градовима. На путевима, у мрежи Vip mobile проценат успешно реализованих позива (CSR – Call Success Rate) био је на нивоу који би требало унапредити.

Telekom Srbija је имао најбоље перформансе говорне услуге, углавном због најмањег броја неуспостављених и прекинутих позива. Сви оператори су демонстрирали сличан квалитет говорне услуге, уз боље резултате Telekoma Srbija углавном због веће расположивости. Резултати Vip mobile су лошији због највећег броја прекинутих позива.

Telekom Srbija и Telenor су имали најбоље перформансе на тестирању услуга преноса података, остваривши између 80% и 95% од максимално могућег броја поена у свим спроведеним тестовима. Telekom Srbija је остварио бољи скор због веће расположивости услуга преноса података. Vip mobile је имао лошије резултате у односу на конкуренцију због проблема са DNS сервером.

Telekom Srbija је био бољи од осталих оператора у свим услугама преноса података. Telenor је био незнатно иза, док је Vip mobile је имао лошије резултате због проблема са DNS сервером.