GOVOR: REZULTATI

Benchmarking mobilnih mreža obavljen je tokom septembra i oktobra 2020. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja parametara kvaliteta govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 1.

Voice Results
Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge

Veliki gradovi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih poziva (preko 99%), potom slede Telenor i Vip mobile. Najkraće prosečno vreme uspostave veze ostvareno je u mrežama Telekom Srbija i Telenor (1,45 sekundi). Telenor je pokazao najbolji kvalitet govornog signala (MOS), sa postignutim rezultatom od 4,49 (na skali od 1 do 5).

Mali gradovi:
Međusobni poredak operatora prema ostvarenim rezultatima u malim gradovima je bio sličan kao u velikim gradovima. Procenat uspešno realizovanih poziva je na sličnom nivou za sve operatore. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze. Najbolji kvalitet govornog signala ostvario je Telenor (4,50).

Putevi:
Procenat uspešno realizovanih poziva na putevima je generalno bio lošiji u odnosu na gradove, gde je Telekom Srbija postigao najbolji rezultat. Najkraće prosečno vreme uspostave veze (1,73 sekundi) i najbolji kvalitet govornog signala (4,34) ostvario je Vip mobile.

 
Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je u Tabeli 1.

Veliki gradovi

Voice Results

U velikim gradovima, svi operatori su ostvarili dobar rezultat. Telekom Srbija i Telenor imali su procenat neuspostavljenih poziva ispod 1%.

Voice Results

Najmanji procenat prekinutih poziva imao je Telenor (0,17%). Vrednost u Vip mobile i Telekom Srbija mreži bila je neznatno viša (0,23% i 0,29%, respektivno).

Mali gradovi

Voice Results

U malim gradovima, svi operatori su imali ukupan procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva manji od 3%. Telekom Srbija je imao najbolji rezultat, sa 0,25% neuspostavljenih poziva.

Voice Results

Procenat prekinutih poziva u malim gradovima bio je veoma nizak za sve mobilne operatore. 

Putevi

Voice Results

Rezultati na putevima su bili lošiji od rezultata u gradovima. Vip mobile je imao najveći procenat neuspostavljenih poziva (preko 6%).

Voice Results

Procenat prekinutih poziva bio je na sličnom nivou u mrežama Telekom Srbija i Vip mobile (0,60% i 0,83%, respektivno). Najveći procenat prekinutih poziva izmeren je u mreži Telenora (1,46%).

Tabela 1. Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, po kategorijama

 
Vreme uspostave veze

Na Slici 2 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

average call setup
Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze

Rezultati koje su ostvarili svi operatori u velikim i malim gradovima bili su na vrlo dobrom nivou. Na putevima, Vip mobile i Telekom Srbija ostvarili su približno isti rezultat (1,74 sekundi i 1,75 sekundi, respektivno), što je za oko 0,16 sekundi brže u odnosu na Telenor.

Distribucija prosečnog vremena uspostave veze za sve operatore u velikim gradovima prikazana je na Slici 3. 

 

csfb duration
Sl. 3. DIstribucija prosečnog vremena uspostave veze u velikim gradovima

 
Kvalitet govornog signala

Na Slici 4 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sve operatore u različitim kategorijama.

 

average mos
Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti

Postoji veliki broj metoda za kodiranje govornog signala, koje omogućavaju njegov efikasniji prenos. Koji kodek će se koristiti, zavisi od kvaliteta radio signala, raspoložive mrežne tehnologije i kapaciteta mreže. Da bi upotrebljeni kodek omogućio najbolji mogući kvalitet govornog signala, potrebni su dobri radio uslovi, određeni radio resursi, kao i da kodek bude podržan na obe strane konekcije – kako u mreži, tako i na korisničkom terminalu (mobilnom telefonu). Kada je kapacitet mreže ograničen, operatori koriste kodeke sa efikasnijom kompresijom govora, što nepovoljno utiče na kvalitet govornog signala. Izbor kodeka ima direktan uticaj na kvalitet govornog signala, koji se izražava uz pomoć MOS vrednosti (od 1 do 5, veća vrednost je bolja). EVS (Enhanced Voice Services) kodek pruža najbolji kvalitet govornog signala.

Telenor je imao najbolji kvalitet govornog signala u velikim i malim gradovima, sa neznatno većim vrednostima u odnosu na konkurenciju. Rezultati na putevima su malo lošiji u odnosu na ostale kategorije, ali na vrlo dobrom nivou za sve operatore.