Анализа тренда

Напомена: Како би се разликовали резултати постигнути у benchmarking кампањама спроведеним у 2017,2018., 2019. и 2020. години, коришћене су различите нијансе боја. Боја најсветлије нијансе представља резултате benchmarking кампање из 2017, затим 2018. године, средње нијансе из 2019. године, а најтамније нијансе резултате benchmarking кампање из 2020. године. Пример је дат на Слици 1.

Сл. 1. Нијансе које означавају резултате по годинама
Сл. 1. Нијансе које означавају резултате по годинама

Коначан резултат

Сл. 2. Поређење коначних резултата
Сл. 2. Поређење коначних резултата

Telekom Srbija је остварио најбољи укупни резултат у benchmarking кампањи спроведеној 2020. године, захваљујући значајном унапређењу квалитета свих услуга у свим категоријама. За њим следи Telenor, који је унапредио перформансе имплементацијом VoLTE услуге (пренос говора помоћу 4G, Voice over LTE) пре почетка овогодишње кампање. Vip mobile је имао лошије резултате у односу на конкуренцију због проблема са DNS сервером. 

Ради боље прегледности, на графиконима који следе биће приказани резултати за последње 3 године.

Анализа тренда резултата за квалитет говорне услуге и услуга преноса података приказана је на Слици 3 и Слици 4, респективно. Напомена: Коначан резултат је збир резултата остварених за говорну услугу и услуге преноса података.

Сл. 3.Поређење коначних резултата за говорну услугу
Сл. 3.Поређење коначних резултата за говорну услугу

Сви оператори су унапредили квалитет говорне услуге у односу на претходне године. Имплементацијом VoLTE услуге (пренос говора помоћу 4G, Voice over LTE), Telenor је остварио највећи напредак.

Сл. 4.Поређење коначних резултата за услуге преноса података
Сл. 4.Поређење коначних резултата за услуге преноса података

Telekom Srbija и Telenor su unapredili квалитет услуга преноса података у односу на претходне године. Због проблема са DNS сервером, Vip mobile је остварио лошији резултат у односу на 2019. годину.

Анализа тренда остварених резултата у категоријама Велики градови, Мали градови и Путеви приказана је на Сликама 5, 6 и 7, респективно. Напомена: Коначан резултат је збир остварених резултата у Великим градовима, Малим градовима и на Путевима, помножених са одговарајућим тежинским факторима.

Сл. 5.Поређење коначних резултата у Великим градовима
Сл. 5.Поређење коначних резултата у Великим градовима

Telekom Srbija и Telenor су унапредили квалитет услуга у великим градовима и осварили су сличан резултат. Највећи напредак у односу на претходну годину видљив је у Telenor мрежи захваљујући имплементацији VoLTE услуге. Vip mobile је остварио лошији резултат због проблема са DNS сервером.

Сл. 6.Поређење коначних резултата у Малим градовима
Сл. 6.Поређење коначних резултата у Малим градовима

Квалитет услуга у малим градовима унапређен је у мрежама Telekom Srbija и Telenor. Највећи напредак остварио је Telenor, са већим вредностима за већину параметара квалитета (KPI) у односу на претходне године.

Сл. 7.Поређење коначних резултата на Путевима
Сл. 7.Поређење коначних резултата на путевима

Најбољи резултат на путевима остварио је Telekom Srbija, што указује да унапређује квалитет услуга из године у годину. Сви оператори су остварили напредак за већину параметара квалитета (KPI). Vip mobile је у најмањој мери побољшао квалитет због проблема са DNS сервером.

Параметри квалитета (KPI)

Говор

Сл. 8.Резултати тестирања говорне услуге – параметри квалитета
Сл. 8.Резултати тестирања говорне услуге – параметри квалитета (KPI)

Проценат успешно реализованих позива: Telekom Srbija и Telenor су повећали проценат успешно реализованих позива у великим градовима, док је Vip mobile остао на истом нивоу. У малим градовима Telekom Srbija и Telenor су имали боље резултате у односу на претходну годину, док је Vip mobile имао благу деградацију. Сви оператори су побољшали своје перформансе на путевима у односу на 2019. годину.

Просечно време успоставе везе: Најприметнија разлика у резултатима, у односу на претходне benchmarking кампање, присутна је код Telenora, који је значајно унапредио просечно време успоставе везе имплементацијом VoLTE услуге. Telekom Srbija и Vip mobile су остварили напредак у односу на претходне кампање, али у мањој мери.

Просечан MOS: Резултат за просечан MOS је унапређен за 1 поен код Telenora, захваљујући имплементацији VoLTE услуге. Telekom Srbija и Vip mobile су имали благу деградацију.

MOS<2.3 [%]: У Telenor и Vip mobile мрежи број лоших одбирака са вредностима MOS испод 2,3 је значајно смањен у свим категоријама. Telekom Srbija је остварио врло добар резултат, али са благом деградацијом у односу на претходну годину.

ПОДАЦИ

FDTT HTTP DL

Сл. 9.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (DL 400 MB)
Сл. 9.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (DL 400MB)

Проценат успешно реализованих сесија пружа информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. Током benchmarking кампање из 2020. године, сви оператори су остварили одличан резултат (>99%) у великим и малим градовима. У односу на претходне кампање, одржан је ниво квалитета услуга у великим и малим градовима. На путевима, ниво квалитета је био бољи у односу на 2019. годину, али лошији у односу на 2018. годину.

Просечна брзина преноса података је унапређена у односу на 2019. годину. Највећи напредак је остварио Telenor (бољи резултати за 10 Mb/s у малим градовима, односно за 30 Mb/s у великим градовима), док је Vip mobile имао боље резултате за 10 Mb/s у малим градовима. Telekom Srbija је у градовима постигао резултате на прошлогодишњем нивоу. На путевима сви оператори су остварили напредак.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 4Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Уколико је просечна брзина преноса података испод 4 Mb/s, корисници могу да се сусретну са проблемима када користе захтевне услуге попут видео streaming-а или преузимања велике количине података са мреже. У градовима, Telekom Srbija и Telenor су имали резултате на сличном нивоу као у 2019. години. Vip mobile је имао малу деградацију у малим градовима. На путевима, сви оператори су остварили боље резултате.

FDTT HTTP UL

Сл. 10.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (UL 400 MB)
Сл. 10.Резултати тестирања услуге FDTT HTTP преноса података (UL 400MB)

Проценат успешно реализованих сесија даје информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. Сви оператори су демонстрирали одличан проценат успешно реализованих сесија (који је на овом нивоу још од 2017. године). На путевима, сви оператори су остварили напредак у односу на 2019. годину.

Просечна брзина преноса података измерена током benchmarking кампање 2020. године код Telenora је била већа у свим категоријама у односу на претходну годину. Telekom Srbija и Vip mobile су у градовима имали лошије резултате у односу на 2019. годину, док су резултати на путевима били на сличном нивоу.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 2 Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Уколико је просечна брзина преноса података испод 2 Mb/s, корисници могу да се сусретну са проблемима када користе захтевне сервисе попут видео streaming-а, друштвених мрежа, upload-а велике количине података и сл. Telekom Srbija и Telenor су остварили вредности испод 2%, при чему је Telenor остварио напредак у односу на прошлогодишњи резултат. Перформансе на путевима су унапређене у односу на претходне кампање, али и даље могу довести до незадовољавајућег нивоа квалитета услуга и требало би их унапредити. 

HTTP Transfer DL

Сл.11. Тестирање услуге HTTP преноса података (DL 3 MB)
Сл.11. Тестирање услуге HTTP преноса података (DL 3MB)

Проценат успешно реализованих сесија даје информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. Као и претходних година, перформансе свих оператора су биле на одличном нивоу у градовима. Разлике међу операторима су незнатне и корисници их не примећују. На путевима, сви оператори су унапредили резултат у односу на претходну годину.

Просечно време трајања сесије и просечна брзина преноса података су комплементарне метрике које би требало анализирати заједно, јер дају индикацију о флексибилности мреже у пружању тренутне брзине преноса података. Током ових тестова, процењује се ефикасност механизама TCP proxy-ја, заједно са перфомансама радио мреже. У односу на 2019. годину, Telekom Srbija је остварио напредак у свим категоријама. Просечно време трајања сесије у тој мрежи унапређено је за 0,3 секунди, а просечна брзину преноса података за око 20 Mb/s. Telenor је смањио просечно време трајања сесије у великим градовима и на путевима, док је Vip mobile имао боље резултате само на путевима. Што се тиче просечне брзине преноса података, Telenor и Vip mobile су имали лошије резултате у односу на претходну годину.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 4 Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Сви оператори су остварили врло добре резултате у градовима, при чему је Vip mobile имао незнатно лошије резултате у односу претходну кампању. На путевима, и поред оствареног напретка у свим мрежама, постигнути резултати могу довести до незадовољавајућег нивоа квалитета услуга и требало би их унапредити./p>

HTTP Transfer UL

Сл. 12.Резултати тестирања услуге HTTP преноса података (UL 1 MB)
Сл. 12.Резултати тестирања услуге HTTP преноса података (UL 1MB)

Проценат успешно реализованих сесија даје информацију о поузданости интернет конекције коју мобилни оператор пружа својим корисницима. У градовима, сви оператори су остварили одличне резултате, као и у претходној кампањи. Путеви су остали највећи изазов за uplink пренос података, јер су мобилни терминали ограничени предајном снагом и удаљеношћу базне станице. На путевима, сви оператори су унапредили резултат у односу на претходну годину. Vip mobile је, и поред лошијег резултата у односу на конкуренцију, остварио највећи напредак у овој категорији. Постигнути резултати на путевима указују на јасно постојање ограничења конекције на интернет мрежу, што корисници могу лако да примете. Стога, у овој категорији су неопходна унапређења у мрежама свих оператора.

Просечно време трајања сесије и просечна брзина преноса података су комплементарне метрике које би требало анализирати заједно, јер дају индикацију о флексибилности мреже у пружању тренутне брзине преноса података. Током ових тестова, процењује се ефикасност механизама TCP proxy-ја, заједно са перфомансама радио мреже. Telenor је унапредио резултате у свим категоријама. Иако је имао резултате на сличном нивоу као Telenor, Telekom Srbija је у поређењу са 2019. годином, побољшао просечно време трајања сесије на путевима. У мрежи Vip mobile унапређена је просечна брзина преноса података на путевима.

Проценат одбирака са просечном брзином преноса података испод 2 Mb/s је метрика којом се квантификује проценат мерних одбирака који не испуњавају минималне критеријуме за задовољство корисника. Мањи проценат таквих одбирака у великим градовима и на путевима, у односу на 2019. годину, постигао је Telenor. У малим градовима сви оператори су имали већи број лоших одбирака у односу на прошлу годину. 

Browsing

Сл. 13. Резултати тестирања browsing сервиса
Сл. 13. Резултати тестирања browsing сервиса

Проценат успешно реализованих сесија browsing live странице најприближније рефлектује перцепцију квалитета корисника web browsing сервиса. Током benchmarking кампање 2020. године, Telekom Srbija и Telenor су имали скоро идентичне перформансе у великим и малим градовима, са разликама које корисник не може да примети. На путевима, Telekom Srbija је имао најбоље резултате. Vip mobile је имао лошије резултате у односу на прошлу годину због проблема са DNS сервером. Разлике у резултатима између 2019. и 2020. године нису само последица перфоманси мрежа оператора, већ су последица и промене садржаја и структуре live страница.

Просечно време трајања сесије се разликује у кампањама услед унапређења мрежа, као и због промене садржаја и структуре live странице. Сви оператори су побољшали перформансе у свим категоријама. 

Проценат успешно реализованих сесија browsing референтне странице током овогодишње кампање је остао на сличном нивоу у Telekom Srbija и Telenor мрежи у градовима, док су путевима уанпређене перформансе. Vip mobile је имао лошије резултате у односу на прошлу годину због проблема са DNS сервером.

Просечно време трајања сесије browsing референтне странице је унапређено код свих оператора, при чему је Vip mobile остварио највећи напредак.

YouTube

Сл. 14. Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 14. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Проценат успешно реализованих сесија је, као и претходне године, био на одличном нивоу у мрежама Telekom Srbija и Telenor. Разлике међу овим операторима нису биле присутне у толикој мери да би корисници могли да их препознају. Vip mobile је постигао знатно лошије резултате у односу на 2019. годину због проблема са DNS сервером. 

Проценат непрекинутих видеа је унапређен код свих оператора током овогодишње кампање у свим категоријама. Сви оператори су постигли одличне резултате и те присутне мале разлике је тешко приметити из корисничког угла.

YouTube VMOS је комплексна метрика којом се рефлектују сви аспекти квалитета видео сигнала (резолуција, прекиди, јасноћа видеа, итд.). Постигнути резултати су на сличном нивоу код свих оператора у свим категоријама. Присутне мале разлике корисник тешко може да примети.

Покривеност радио сигналом

Fig. 15. Radio Coverage

Код 2G/GSM технологије, у односу на претходну benchmarking кампању, сва три оператора имала су око 10% мање одбирака са најјачим нивоом радио сигнала. Vip mobile је имао најбоље резултате у покривености GSM сигналом.

Fig. 16. Radio CoverageКод 3G/UMTS технологије, у односу на претходну годину, Telekom Srbija и Vip mobile имали су око 12% мање одбирака са најјачим нивоом радио сигнала. Telenor је имао око 5% више одбирака са најјачим нивоом радио сигнала у односу на прошлогодишњу кампању. Telenor је имао најбоље резултате у покривености UMTS сигналом.

Fig. 17. Radio Coverage

Код 4G/LTE технологије, Telekom Srbija и Telenor имали су око 8% мање одбирака са најјачим нивоом радио сигнала, у односу на 2019. годину. Vip mobile је имао око 1% мање одбирака са најјачим нивоом радио сигнала.