ПОКРИВЕНОСТ РАДИО СИГНАЛОМ

Радиофреквенцијски опсези (2G, 3G, 4G) које су користили оператори током ове benchmarking кампање приказани су на Слици 1.

Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima
Сл. 1 Радио-фреквенцијски опсези по операторима

 

2G/GSM: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 900 MHz. Фреквенцијски опсег 1800 MHz користио је Vip mobile, док је исти опсег Telenor користио у мало мањем обиму.

3G/UMTS: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 2100 MHz и, у мањој мери, 900 MHz. 

4G/LTE: Радиофреквенцијске опсеге 800 MHz и 1800 MHz користила су сва три оператора, док су Telenor и Vip mobile користили и радиофреквенцијски опсег 2100 MHz у одређеним зонама. Telekom Srbija је подједнако користио оба опсега у свим категоријама, док су Telenor и Vip mobile користили и додатни опсег 2100 MHz. У великим градовима, Telekom Srbija и Vip mobile су углавном користили канал ширине 30 MHz, док је Telenor користио канал ширине 40 MHz. Vip mobile је канал ширине 40 MHz у већој мери користио у малим градовима, док ге је на путевима користио у мањој мери.

Коришћење агрегације носилаца (CA) зависи од конфигурације мреже, као и од количине послатих података током теста. У великим градовима, Telenor је за око 90% тестова преноса података користио LTE агрегацију носилаца, Telekom Srbija за око 85% и Vip mobile за око 70%. У малим градовима, агрегација носилаца се користила у мањој мери – Vip mobile је користио за око 83%, Telenor за око 64% и Telekom Srbija за око 68% тестова преноса података. На путевима, количина одбирака са агрегацијом носилаца је била много мања – Vip mobile за око 54%, следе Telenor и Telekom Srbija са 37% и 29%, респективно. 

Мапе покривања

Статистике покривености радио сигналом приказују дистрибуцију нивоа јачине радио сигнала (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) према критеријумима које је дефинисао РАТЕЛ, приказаним на Слици 2.

  Нивои GSM сигнала Нивои UMTS сигнала Нивои LTE сигнала
Бела – Неприхватљиви нивои L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Зелена - задовољавајућа -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Жута – Добро -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Црвена - Одлично L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Сл. 2 Прагови нивоа јачине радио сигнала


Проценат покривености територије 2G/GSM радио сигналом представљен је на Слици 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Сл. 3 Покривеност територије 2G/GSM радио сигналом

Мапе покривања 2G/GSM радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 4.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
2g gsm network telnor

Vip mobile
2g gsm network vip

Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Најбољу покривеност 2G/GSM радио сигналом имао је Vip mobile. Telekom Srbija и Telenor су имали нешто лошију 2G/GSM покривеност и лошији квалитет сигнала у односу на Vip mobile мрежу.

Проценат покривености територије 3G/UMTS радио сигналом представљен је на Слици 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Мапе покривања 3G/UMTS радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 6.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
3g umts network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Најбољу покривеност 3G/UMTS радио сигналом имао је Telenor. То је последица рада 3G мреже на 900 MHz, са добро развијеном покривеношћу руралних зона. Telekom Srbija и Vip mobile имали су сличну јачину сигнала.

Проценат покривености 4G/LTE радио сигналом представљен је на Слици 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Мапе покривања 4G/LTE радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 8.

Telekom Srbija
2g gsm network telekom

Telenor
4g lte network telenor

Vip mobile
2g gsm network vip

Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

Сумирајући резултате по свим фреквенцијским опсезима, Telekom Srbija и Telenor имали су веома добар ниво покривености. Vip mobile је имао најмањи удео одбирака са добрим нивоом 4G/LTE радио сигнала и највећи удео одбирака са неприхватљивим нивоом 4G/LTE радио сигнала.