Mobile networks benchmark ГОВОР: РЕЗУЛТАТИ

Benchmarking мобилних мрежа обављен је током септембра и октобра 2017. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора перформанси (КPI) говорне услуге, подељени по различитим категоријама, приказани су на Слици 1.

Voice Results
Сл. 1 Резултати тестирања говорне услуге

Велики градови:
Vip mobile је имао највећи проценат успешно реализованих позива, док су Telekom Srbija и Telenor били на сличном нивоу. Најдуже просечно време успоставе везе износило је 6,8 секунди и остварено је у мрежи Telekom-а Srbija, док је најкраће просечно време успоставе везе остварио Telenor (5,0 секунди). Telenor је показао најбољи квалитет говорног сигнала (MOS) и имао је најмањи проценат лоших одбирака. Telekom Srbija је имао највећи проценат лоших одбирака - 7,3% одбирака са вредностима MOS испод 2,3, (одбирци са лошим квалитетом говорног сигнала).

Мали градови:
Проценат успешно реализованих позива је био најбољи у мрежи Vip mobile, док је код Telekom-а Srbija и Telenor-а био на сличном нивоу, али испод минимално очекиване вредности од 97%. Најдуже просечно време успоставе везе забележено је у мрежи Telekom-а Srbija (7,5 секунди), док је најкраће просечно време измерено у Telenor-у (4,8 секунди). Најбољи квалитет говорног сигнала измерен је у Telenor-у, са просечном вредношћу за MOS 3,51. Telenor је имао и најмањи проценат одбирака са лошим квалитетом говорног сигнала (3,9%), док је Telekom Srbija имао највише таквих одбирака (7,0%).

Путеви:
Проценат успешно реализованих позива био је на сличном нивоу у мрежама Telekom-а Srbija и Telenor, док је Vip mobile био слабији за 1 проценат. Ниједна мрежа није достигла минимално очекиван проценат успешно реализованих позива. Најдуже просечно време успоставе везе имао је Telekom Srbija (7,1 секунди), док је најкраће просечно време успоставе везе имао Telenor (4,7 секунди). Најбољи квалитет говорног сигнала забележен је у мрежи Telenor-а, са MOS просечном вредношћу од 3,45. Са друге стране, вредности које су измерене у мрежама Vip mobile и Telekom Srbija су износиле 3,39 и 3,23 респективно. Проценат одбирака са MOS вредностима испод 2,3 премашио је 10% у мрежи Telekom Srbija. Друга два оператора су имала мањи проценат лоших одбирака.

 
Проценат неуспостављених и прекинутих позива

Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, у различитим категоријама, приказан је у Табели 1.

Велики градови

Voice Results

Сва три мобилна оператора имала су проблем са постизањем минимално очекиване вредности за проценат успешно реализованих позива (97%), што је узроковано неуспостављеним и прекинутим позивима. У великим градовима само је Vip mobile остварио вредност преко тог прага. Генерално, мреже са добрим перформансама имају мање од 1% неуспостављених позива. Већина неуспостављених позива у Telenor-у била је повезана са проблемом paging-а, а у мрежи Telekom-а Srbija са квалитетом 3G мреже и мобилношћу.

Voice Results

Најмањи проценат прекинутих позива измерен је у Vip mobile мрежи (0,29%), што је за више од 1 процента боље у односу на конкуренцију. Скоро сви прекинути позиви код свих оператора забележени су у Београду, једино је Telenor имао неколико прекинутих позива у градовима на југу Србије. Већина позива у Telekom-у Srbija и Telenor-у били су прекинути због лоше покривености и квалитета 3G мреже.

Мали градови

Voice Results

У малим градовима, само је Vip mobile имао вредност преко минимално очекиване, са мање од 3% неуспостављених и прекинутих позива. Већина неуспостављених позива у Telenor-у били су повезани са проблемом paging-а, а у Telekom-у Srbija са проблемима са мобилношћу

Voice Results

Проценат прекинутих позива у малим градовима био је веома низак за све мобилне операторе. Најслабији резултат имао је Telenor и то 0,31%, али, и то се сматра генерално врло добрим резултатом.

Путеви

Voice Results

Резултати на путевима су лошији од резултата у градовима. Није било специфичних зона са овим проблемом, већ су неуспостављени позиви били дистрибуирани по целој земљи. Иако је граница за минимално очекиван проценат успостављених позива нижа на путевима у односу на градове, ниједан од оператора није успео да достигне ту вредност. Велика већина неуспостављених позива повезана је са лошом покривеношћу у мрежама Telenor и Vip mobile, док су код Telekom-а Srbija позиви били неуспостављени углавном због проблема са мобилношћу.

Voice Results

Проценти прекинутих позива у Telekom-у Srbija и Telenor-у били су на приближно истом нивоу. Најмањи проценат прекинутих позива измерен је у мрежи Vip mobile, и то 0,67%, што је за око 0,5 процента боље од конкуренције. Узрок за највећи број прекинутих позива код Telekom-а Srbija и Telenor-а била је лоша радио покривеност.

Табела 1. Проценат неуспостављених и прекинутих позива за све операторе, по категоријама

 
Време успоставе везе

На Слици 2 приказано је просечно време успоставе везе за све операторе у различитим категоријама.

average call setup
Сл. 2 Просечно време успоставе везе

У мрежи Telenor-а, просечно време успоставе везе било је значајно краће у поређењу са осталим операторима. За успоставу позива, у свим категоријама, у Telenor мрежи је било потребно мање од 5 секунди. Telekom Srbija је имао најдуже просечно време успоставе везе, јер је једини оператор који није имао имплементирану fast alerting функционалност. Време одзива на paging је у Telekom Srbija мрежи такође било дуже него код конкуренције.

VоLTE (Voice over 4G) технологија тренутно није подржана на телекомуникационом тржишту Србије, те у ситуацијама када је мобилни корисник на 4G мрежи и када успоставља или прима позив, мобилни телефон се пребацује на 3G или 2G мрежу како би се позив реализовао. Ова процедура је позната као CSFB (Circuit Switched FallBack) и део је процедуре успостављања везе. Код сва три оператора углавном се врши прелаз на 3G мрежу.

Telenor је имао најкраће трајање CSFB процедуре са просечном вредношћу од 0,6 секунди. Потом следи Vip mobile и на крају Telekom Srbija, са просечним трајањем од 1,4 секунде. Дуже трајање CSFB процедуре је један од узрочника дужег просечног времена успоставе везе.

Дистрибуција трајања CSFB у великим градовима, за све мобилне операторе, приказана је на Слици 3:

csfb duration
Сл. 3 Трајање CSFB процедуре у великим градовима

Квалитет говорног сигнала

На Слици 4 приказане су просечне MOS вредности за сва три оператора у различитим категоријама.

Просечне MOS вредности
Сл. 4 Просечне MOS вредности

Постоји велики број метода за кодирање говорног сигнала, које омогућавају његов ефикаснији пренос. Који кодек ће се користити зависи од квалитета радио сигнала, расположиве мрежне технологије и капацитета мреже. Да би употребљени кодек омогућио најбољи могући квалитет говорног сигнала потребни су добри радио услови, одређени радио ресурси, као и да кодек буде подржан на обе стране конекције – у мрежи и на корисничком терминалу (мобилном телефону). Када је капацитет мреже ограничен, оператори користе кодеке са ефикаснијом компресијом говора, што неповољно утиче на квалитет говорног сигнала. Избор кодека има директан утицај на квалитет говорног сигнала, који се изражава MOS вредношћу (од 1 до 5, већа вредност је боља). АMR WB (Adaptive Multi-Rate Wideband) кодек пружа најбољи квалитет говорног сигнала.

Telenor је имао најбољи квалитет говорног сигнала у свим категоријама, за њим следе Vip mobile и Telekom Srbija. Овај резултат је последица технологије и кодека који су се користили за реализацију говорног сервиса. Telenor је користио АМR WB кодек у више од 90% говорних одбирака у великим и малим градовима и 88% говорних одбирака на путевима. Telekom Srbija и Vip mobile су користили АМR WB кодек у мањој мери, што је резултовало лошијим квалитетом говорног сигнала у односу на Telenor.