Шта је benchmark мобилних мрежа?

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) спроводи државну стратегију и политику на пољу електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији. Ова институција такође подстиче примену највиших стандарда квалитета услуга у Републици Србији, унапређење доступности услуга мобилних мрежа, као и стално унапређење њихових перформанси.

Стратегија РАТЕЛ-а је да подстакне додатне инвестиције и даљи развој телекомуникационог тржишта кроз заштиту конкурентности и ефикасности мобилних комуникација, као и да на поуздан и непристрасан начин информише кориснике о квалитету мобилних услуга у Србији. Управо због тога, РАТЕЛ од 2017. године спроводи свеобухватна упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга доступних крајњим корисницима (benchmark) мобилних комуникационих мрежа оператора: A1 Srbija, Telekom Srbija, Telenor. Ово је пета година за редом да РАТЕЛ реализује национални benchmark.

Циљ benchmark-a мобилних мрежа је објективно упоредно тестирање квалитета услуга у мобилним мрежама, гледано из угла корисника, мерењем параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator, кључни индикатор перформанси). Benchmark мерења извршена су током септембра, октобра и новембра 2021. године. У првој половини 2021. године, спроведен је међународни тендер за услуге benchmark-a мобилних мрежа и уговор је додељен групи понуђача, коју чине CRONY DOO BEOGRAD из Србије и Systemics-PAB из Пољске.

Systemics-PAB је компанија која спроводи benchmark кампање за потребе регулатора и мрежних оператора широм света. Ова компанија нуди решења и услуге мерења, мониторинга и анализе квалитета мобилних и фиксних мрежа, са циљем унапређења корисничког искуства. Искуство које су стекли током више од четрнаест година рада у овој области, омогућило им је да развију ефективне технике и методологије за спровођење benchmark активности, а сви њихови тестови, мерења и процеси су у складу са ISO 9001 стандардима, што гарантује непристрасност и поузданост резултата.
По први пут у историји овог пројекта, benchmark мобилних мрежа је обављен применом ETSI методологије описане у документу ETSI TR 103 559 Annex A. Овај међународни стандард омогућава објективну процену корисничког искуства и квалитета сервиса свих оператора мобилних мрежа.

Benchmark мерења обухватила су 55 градова, 15.000 км путева 1.800км железничке пруге у Србији. Током кампање обављено је преко 8.000 позива и 8.000 сесија за сваку од услуга преноса података у мрежи сваког од оператора, на свим расположивим технологијама (2G, 3G, 4G). Мерења су укључивала:

  • мерење параметара квалитета за говорну (voice) услугу и услуге преноса података (data), као и пренос WhatsAPP порука,
  • мерења радио параматера за 2G/3G/4G технологије.

Benchmark кампања је спроведена у фазама, приказаним на Слици 1.

Сл. 1 Фазе benchmark кампање
Сл. 1 Фазе benchmark кампање

Паралелно са анализом и креирањем извештаја, ажуриран је портал на РАТЕЛ-овој интернет страници, како би јавност имала увид у методологију и резултате мерења. Портал је додатно побољшан имплементирањем нових функционалности.

Преглед тржишта

Највећи удео у укупним приходима на српском тржишту електронских комуникација у 2020. години остварен је, као и претходних година, пружањем услуге мобилне телефоније и чини 59% укупних прихода. (Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2020. години, РАТЕЛ).

Тржиште мобилних комуникација, према броју корисника, подељено је између 3 оператора мобилних мрежа (MNO – Mobile Network Operator) и 1 виртуелног мобилног оператора (MVNO - Mobile Virtual Network Operator). Како је учешће MVNO Globaltel у укупно оствареном приходу од услуга мобилне мреже 0,07%, а у броју корисника 0,6% у 2020. години, овај оператор није укључен у benchmark кампању. Учешће оператора у односу на укупан број корисника приказано је на Слици 2. На Слици 3 представљено је учешће оператора у укупно оствареном приходу од мобилне телефоније (Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2020. години, РАТЕЛ).

Сл. 2 Учешће оператора у односу на укупан број корисника,

Сл. 2 Учешће оператора у односу на укупан број корисника,
Извор: Преглед тржишта електронских комуникација у Републици Србији – Трећи квартал 2021, РАТЕЛ

Сл. 3 Учешће оператора у укупно оствареном приходу,

Сл. 3 Учешће оператора у укупно оствареном приходу,
Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2020. години, РАТЕЛ

Број корисника услуга мобилне телефоније у Србији, током последњих година, износи око 8,328 милиона, што одговара пенетрацији од 120,71%. Корисници говорне услуге (voice) су генерисали 5,3 милијарди минута у другом кварталу 2021. године. Око 53% тог саобраћаја се одвија у оквиру матичне мреже (оба корисника су у истој мрежи). Око 6,71 милиона корисника су активни корисници услуге широкопојасног приступа мобилном интернету и генерисали су преко 149,3 милиона GB data саобраћаја у другом кварталу 2021. године. (Извор: Преглед тржишта електронскинх комуникација - Други квартал 2021. године, РАТЕЛ).

Telekom Srbija - MTS је највећи мобилни оператор по броју корисника услуга мобилне телефоније у Србији. Основан је 1997. године, а пружање услуга мобилне телефоније је отпочео 1998. године. За 4G мрежу Telekom Srbija користи радиофреквенцијске опсеге на 800 MHz, 1800 MHz и 2100MHz. Поред тога, за 3G мрежу користи опсеге на 900 MHz и 2100 MHz, а за 2G мрежу опсег на 900 MHz и 1800 MHz. Од септембра 2019. године Telekom Srbija пружа својим корисницима VoLTE услугу (Voice over LTE, остваривање говорног позива коришћењем LTE технологије).

Telenor је присутан у Србији од 2006. године, када је купио компанију Mobi 63, некадашњи Mobtel, који је основан 1994. године. Од марта 2018. године, Telenor је у власништву инвестиционог фонда PPF. За 4G мрежу, Telenor користи радиофреквенцијске опсеге на 800 MHz и 1800 MHz, и делимично на 2100 MHz. За 3G мрежу користи углавном 900 MHz, 2100 MHz у мањем обиму. Додатно, Telenor пружа услуге и путем 2G мреже на 900 MHz и 1800 MHz. Од маја 2020. године Telenor пружа својим корисницима VoLTE услугу (Voice over LTE, остваривање говорног позива коришћењем LTE технологије).

A1 Srbijaје основан 2006. године, део је Telekom Austria групе. До скоро је користио бренд назив Vip mobile. A1 Srbija  4G мрежа ради на 800 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz, 3G на 900 MHz и 2100 MHz и 2G на 900 MHz и 1800 MHz. Од септембра 2019. године A1 Srbija пружа својим корисницима VoLTE услугу (Voice over LTE, остваривање говорног позива коришћењем LTE технологије).

Telekom Srbija је имао највећи број локација са активним базним станицама, према извештају РАТЕЛ-а за трећи квартал 2021. године, што је приказано на Слици 4 (Извор: Преглед квантитета бежичне приступне мреже оператора мобилне телефоније - Трећи квартал 2021. године, РАТЕЛ).

Сл. 4 Укупан број локација са активним базним станицама, по операторима, Q3 2020Сл. 4 Укупан број локација са активним базним станицама, по операторима, Q3 2021

Укупан број активних базних станица које поседују мобилни оператори за различите технологије, закључно са трећим кварталом (Q3) 2021. године, приказан је на Слици 5 (Извор: Преглед квантитета бежичне приступне мреже оператора мобилне телефоније - Четврти квартал 2020. године, Први квартал 2021. године, Други квартал 2021. године, Трећи квартал 2021. године, РАТЕЛ).

Сл. 5 Укупан број активних базних станица за различите технологије закључно са Q3 2021

Сл. 5 Укупан број активних базних станица за различите технологије закључно са Q3 2021