ПОКРИВЕНОСТ РАДИО СИГНАЛОМ

Радиофреквенцијски опсези (2G, 3G, 4G) које су користили оператори током ове benchmark кампање приказани су на Слици 1.

Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima
Сл. 1. Радио-фреквенцијски опсези по операторима

 

2G/GSM: Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 900 MHz. Фреквенцијски опсег 1800 MHz користио је А1, док је исти опсег Telenor користио у мало мањем обиму.

3G/UMTS: Радиофреквенцијски опсег 900 MHz користили су сви оператори. Сва три оператора користила су радиофреквенцијски опсег 2100 MHz, Telekom Srbija без UARFCN=10688 ове године. 

4G/LTE: Радиофреквенцијске опсеге 800 MHz и 1800 MHz користила су сва три оператора. Додатно, радиофреквенцијски опсег 2100 MHz користили су сви оператори, укључујући и Telekom Srbija за кога није био доступан у претходним кампањама. У великим и средњим градовима, сва три оператора су углавном користила LTE-CA са каналом ширине 30-40 MHz, док је A1 Србија у појединим местима користио канал ширине до 50 MHz. У малим градовима, Telenor је користио LTE-CA са каналом ширине 40 MHz у највећој мери. A1 Србија и Telekom Srbija користили су канал ширине 40 MHz у мањој мери на путевима.

Коришћење агрегације носилаца (CA) зависи од конфигурације мреже, као и од количине послатих података током теста. У великим градовима, А1 и Telekom Srbija су у 97% случајева користили LTE CA, док је Telenor користио у 95% случајева. У средњим градовима, сва три оператора користила су LTE CA у више од 95% случајева. На аутопутевима LTE CA је највише користио Telekom Srbija са 94%, A1 Србија је био други са 86% и Telenor последњи са 68%. На главним путевима је А1 највише користио LTE CA са 70%, Telekom Srbija је био други са 53% и Telenor последњи са 40%. На руралним путевима искоришћеност LTE CA била је најнижа са 44% за A1 Србија, 37% за Telekom Srbija и 26% за Telenor. 

Мапе покривања

Статистике покривености радио сигналом приказују дистрибуцију нивоа јачине радио сигнала (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) према критеријумима које је дефинисао РАТЕЛ, приказаним на Слици 2:

  Нивои GSM сигнала Нивои UMTS сигнала Нивои LTE сигнала
Неприхватљиви L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
задовољавајућа -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Добро -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Одлично L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Сл. 2 Прагови нивоа јачине радио сигнала


Проценат покривености територије 2G/GSM радио сигналом представљен је на Слици 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Сл. 3 Покривеност територије 2G/GSM радио сигналом

Мапе покривања 2G/GSM радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 4.

A1 Србија
2g gsm network a1

Telekom Srbija
2g gsm network telekom-srbija

Telenor
2g gsm network telenor

Сл. 4 2G/GSM мапе покривања

Најбољу покривеност 2G/GSM радио сигналом имао је А1, одмах за њим је био Telekom Srbija. Telenor је имао нешто лошију 2G/GSM покривеност и лошији квалитет сигнала у односу на А1.

Проценат покривености територије 3G/UMTS радио сигналом представљен је на Слици 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Сл. 5 Покривеност територије 3G/UMTS радио сигналом

Мапе покривања 3G/UMTS радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 6.

A1 Србија
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
3g umts network telekom-srbija

Telenor
2g gsm network telenor

Сл. 6 3G/UMTS мапе покривања

Мрежа са најбољом 3G/UMTS покривеношћу је и ове године била Telenor. Овај резултат је узрокован коришћењем UMTS 900 MHz, са добро развијеном покривеношћу ван градова. Telekom Srbja и A1 Србија имали су сличну јачину сигнала.

Проценат покривености 4G/LTE радио сигналом представљен је на Слици 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Сл. 7 Покривеност територије 4G/LTE радио сигналом

Мапе покривања 4G/LTE радио сигналом за сва три оператора приказане су на Слици 8.

A1 Србија
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
4g lte network telenor

Telenor
2g gsm network telenor

Сл. 8 4G/LTE мапе покривања

4G/LTE покривеност је показала да Telekom Srbija и Telenor пружају сличан, веома добар ниво покривености где Telekom Srbija има најмањи удео одбирака са лошим нивоом 4G/LTE сигнала, а Telenor највећи удео одбирака са добрим нивоом 4G сигнала. А1 је остао иза два оператера са најмањим уделом одбирака са добрим нивоом 4G/LTE сигнала и највећим уделом одбирака са лошим нивоом 4G/LTE сигнала.