Šta je benchmarking mobilnih mreža?

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sprovodi državnu strategiju i politiku na polju elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji. Ova institucija takođe podstiče primenu najviših standarda kvaliteta usluga u Republici Srbiji, unapređenje dostupnosti usluga mobilnih mreža, kao i stalno unapređenje njihovih performansi.

Strategija RATEL-a je da podstakne dodatne investicije i dalji razvoj telekomunikacionog tržišta kroz zaštitu konkurentnosti i efikasnosti mobilnih komunikacija, kao i da na pouzdan i nepristrasan način informiše korisnike o kvalitetu mobilnih usluga u Srbiji. Upravo zbog toga, RATEL od 2017. Godine sprovodi sveobuhvatna uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga dostupnih krajnjim korisnicima (benchmarking) mobilnih komunikacionih mreža operatora: Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile. Ovo je četvrta godina za redom da RATEL realizuje nacionalni benchmarking.

Cilj benchmarking-a mobilnih mreža je objektivno uporedno testiranje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama, gledano iz ugla korisnika, merenjem parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator, ključni indikator performansi). Benchmarking merenja izvršena su tokom septembra I oktobra 2020. godine. U prvoj polovini 2019. godine, sproveden je međunarodni tender za usluge benchmarking-a mobilnih mreža i ugovor je dodeljen grupi ponuđača, koju čine CRONY DOO BEOGRAD iz Srbije i Systemics-PAB iz Poljske.

Systemics-PAB je kompanija koja sprovodi benchmarking kampanje za potrebe regulatora i mrežnih operatora širom sveta. Ova kompanija nudi rešenja i usluge merenja, monitoringa i analize kvaliteta mobilnih i fiksnih mreža, sa ciljem unapređenja korisničkog iskustva. Iskustvo koje su stekli tokom više od četrnaest godina rada u ovoj oblasti, omogućilo im je da razviju efektivne tehnike i metodologije za sprovođenje benchmarking aktivnosti, a svi njihovi testovi, merenja i procesi su u skladu sa ISO 9001 standardima, što garantuje nepristrasnost i pouzdanost rezultata.

Systemics-PAB je razvio sopstvenu metodologiju bodovanja, koja omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža.

Benchmarking merenja obuhvatila su 50 gradova i 10.000 km puteva u Srbiji. Tokom kampanje obavljeno je preko 7.000 poziva i 7.000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka u mreži svakog od operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G). Merenja su uključivala:

  • merenje parametara kvaliteta za govornu (voice) uslugu i usluge prenosa podataka (data),
  • merenja radio paramatera za 2G/3G/4G tehnologije.

Benchmarking kampanja je sprovedena u fazama, prikazanim na Slici 1.

Sl. 1 Faze benchmarking kampanje
Sl. 1 Faze benchmarking kampanje

Paralelno sa analizom i kreiranjem izveštaja, ažuriran je portal na RATEL-ovoj internet stranici, kako bi javnost imala uvid u metodologiju i rezultate merenja. Takođe, portal je poboljšan implementiranjem novih funkcionalnosti.

Pregled tržišta

 

Najveći udeo u ukupnim prihodima na srpskom tržištu elektronskih komunikacija u 2019. godini ostvaren je, kao i prethodnih godina, pružanjem usluge mobilne telefonije i čini 59,8% ukupnih prihoda. (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2019. godini, RATEL).

Tržište mobilnih komunikacija, prema broju korisnika, podeljeno je između 3 operatora mobilnih mreža (MNO – Mobile Network Operator) i 1 virtuelnog mobilnog operatora (MVNO - Mobile Virtual Network Operator). Kako je učešće MVNO Globaltel u ukupno ostvarenom prihodu od usluga mobilne mreže 0,05%, a u broju korisnika 0,3%, ovaj operator nije uključen u benchmarking kampanju. Učešće operatora u odnosu na ukupan broj korisnika prikazano je na Slici 2. Na Slici 3 predstavljeno je učešće opеratora u ukupno ostvarenom prihodu od mobilne telefonije (Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2019. godini, RATEL).

Sl. 2 Učešće operatora u odnosu na ukupan broj korisnika,
Izvor: Pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji – Drugi kvartal 2020, RATEL

Sl. 3 Učešće operatora u ukupno ostvarenom prihodu,
Izvor: Pregled tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u Republici Srbiji u 2019. godini, RATEL

Broj korisnika usluga mobilne telefonije u Srbiji, tokom poslednjih godina, iznosi oko 8,1 milion, što odgovara penetraciji od 116,31%. Korisnici govorne usluge (voice) su generisali 5,5 milijardi minuta u drugom kvartalu 2020. godine. Oko 54% tog saobraćaja se odvija u okviru matične mreže (oba korisnika su u istoj mreži). Oko 6,21 miliona korisnika su aktivni korisnici usluge širokopojasnog pristupa mobilnom internetu i generisali su preko 109,5 miliona GB data saobraćaja u drugom kvartalu 2020. godine. (Izvor: Pregled tržišta elektronskinh komunikacija - Drugi kvartal 2019. godine, RATEL).

Telekom Srbija – MTS je najveći mobilni operator po broju korisnika usluga mobilne telefonije u Srbiji. Osnovan je 1997. godine, a pružanje usluga mobilne telefonije je otpočeo 1998. godine. Za 4G mrežu Telekom Srbija koristi radiofrekvencijske opsege na 800 MHz i 1800 MHz. Pored toga, za 3G mrežu koristi opsege na 900 MHz i 2100 MHz, a za 2G mrežu opseg na 900 MHz. Od septembra 2019. godine Telekom Srbija pruža svojim korisnicima VoLTE uslugu (Voice over LTE, ostvarivanje govornog poziva korišćenjem LTE tehnologije).

Telenor je prisutan u Srbiji od 2006. godine, kada je kupio kompaniju Mobi 63, nekadašnji Mobtel, koji je osnovan 1994. godine. Od marta 2018. godine, Telenor je u vlasništvu investicionog fonda PPF. Za 4G mrežu, Telenor koristi radiofrekvencijske opsege na 800 MHz i 1800 MHz, I delimično na 2100 MHz. Za 3G mrežu koristi uglavnom 900 MHz, 2100 MHz u manjem obimu. Dodatno, Telenor pruža usluge i putem 2G mreže na 900 MHz i 1800 MHz. Od maja 2020. godine Telenor pruža svojim korisnicima VoLTE uslugu (Voice over LTE, ostvarivanje govornog poziva korišćenjem LTE tehnologije).

Vip mobile je osnovan 2006. godine, deo je Telekom Austria grupe.Vip mobile 4G mreža radi na 800 MHz i 1800 MHz, 3G na 2100 MHz i 2G na 900 MHz i 1800 MHz. Od septembra 2019. godine Vip mobile pruža svojim korisnicima VoLTE uslugu (Voice over LTE, ostvarivanje govornog poziva korišćenjem LTE tehnologije).

Telekom Srbija je imao najveći broj lokacija sa aktivnim baznim stanicama, prema izveštaju RATEL-a za treći kvartal 2020. godine, što je prikazano na Slici 4 (Izvor: Pregled kvantiteta bežične pristupne mreže operatora mobilne telefonije - Treći kvartal 2020. godine, RATEL).

Sl. 4 Ukupan broj lokacija sa aktivnim baznim stanicama, po operatorima, Q3 2020

 

Ukupan broj aktivnih baznih stanica koje poseduju mobilni operatori za različite tehnologije, zaključno sa trećim kvartalom (Q3) 2020. godine, prikazan je na Slici 5 (Izvor: Pregled kvantiteta bežične pristupne mreže operatora mobilne telefonije - Četvrti kvartal 2019. godine, Prvi kvartal 2020. godine, Drugi kvartal 2020. godine, Treći kvartal 2020. godine, RATEL).

Sl. 5 Ukupan broj aktivnih baznih stanica za različite tehnologije zaključno sa Q3 2020