Konačan rezultat

Benčmark mobilnih mreža sproveden je krajem septembra, u oktobru i novembru 2023. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupni rezultat, odnose samo na taj period.

Važno je napomenuti da je benčmark mobilnih mreža sproveden u skladu sa ETSI 103 559 Aneks A metodologijom bodovanja.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje mobilnih mreža testirano je 5 glavnih tipova usluga, i to:

 • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
 • Usluge prenosa podataka sa 60% učešća u ukupnom rezultatu, podeljene po pojedinim uslugama na:
  • Web browsing sa 22,80% učešća u ukupnom rezultatu
  • Brzinu prenosa podataka, sa 15% učešća u ukupnom rezultatu
  • YouTube sa 13,20% učešća u ukupnom rezultatu
  • WhatsApp poruke sa 9% učešća u ukupnom rezultatu.

Testovi su sprovedeni u različitim kategorijama. Prema ETSI TR 103 559 Aneks A postoje tri glavne kategorije, koje se dalje dele na potkategorije:

Gradovi:
 • Veliki gradovi
 • Srednji gradovi
 • Mali gradovi
Putevi:
 • Autoputevi
 • Glavni putevi
 • Ruralni putevi
Komplementarne zone:
 • Železnički koridori
 • Hotspotovi

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario ukupni rezultat u vrednosti od 90,32 (od mogućih 100) poena, a zatim slede A1 Srbija sa 90,12 (od mogućih 100) poena i Yettel sa 88,17 (od mogućih 100) poena. Mala razlika u vrednostima ostvarenog ukupnog rezultata između Telekom Srbija i A1 Srbija ukazuje na jednak nivo kvaliteta usluga koje pružaju svojim korisnicima.

Ostvareni rezultati kod svih operatora ukazuju na unapređenje kvaliteta usluga u mobilnim mrežama u odnosu na 2022. godinu.

Rezultati benčmarka mobilnih mreža, grupisanih po svim kategorijama agregacije: Veliki gradovi, Srednji gradovi, Mali gradovi, Autoputevi, Glavni putevi, Ruralni putevi, kao i ukupni ostvareni rezultat, za sve usluge prikazani su na Slici 1. Vrednosti po kategorijama, prikazane na desnoj strani, predstavljaju ponderisane vrednosti korišćene za izračunavanje konačnog rezultata, prikazanog na levoj strani.

Sl.1. Ukupan i ponderisan rezulat za različite kategorije po operatorima
Sl.1. Ukupni i ponderisani rezulat za različite kategorije po operatorima

Ukupni rezultat za testiranje govorne usluge, kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 2.

Sl.2. Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl.2. Ukupni rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupni rezultat za testiranje usluga prenosa podataka (Web browsing, brzina prenosa podataka, YouTube, prenos WhatsApp poruka), kao i rezultati za različite kategorije prikazani su na Slici 3.

Sl.3. Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl.3. Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga za sva tri mobilna operatora prikazani su na Slici 4. Grafikon predstavlja ostvarene rezultate za svaki tip usluge, odnosno procenat ostvarenog rezultata u odnosu na maksimalan mogući skor po uslugama i omogućava procenu razlike u kvalitetu između operatora.

Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima
Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima

Sva tri mobilna operatora su ostvarila zadovoljavajuće vrednosti parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator) testova govorne usluge u skoro svim agregacijama. Kod svih mobilnih operatora kvalitet govorne usluge na železničkim koridorima je na nižem nivou u odnosu na ostale agregacije, pa bi operatori trebalo da unaprede nivo kvaliteta govorne usluge na ovoj agregaciji.

Telekom Srbija je ostvario najbolje rezultate za većinu usluga prenosa podataka (prenos WhatsApp poruka, web browsing, YouTube). A1 Srbija je imao najbolje rezultate u brzini prenosa podataka, zbog ostvarenih većih prosečnih brzina prenosa malih fajlova. Oba operatora su postigla rezultat između 55% i 60% od maksimalnog mogućeg broja poena na ovim testovima. Yettel je imao lošije performanse, uglavnom zbog lošijih rezultata na testovima prenosa podataka.

Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.