Usluge prenosa podataka

Benchmark mobilnih mreža obavljen je krajem septembra, u oktobru i novembru 2023. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.
Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja glavnih indikatora (KPI) usluga prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 1. Uporedno su prikazane vrednosti za prenos podataka (data transfer), prenos WhatsApp poruka (WhatsAPP messaging), internet pretraživanje (browsing) i YouTube video servise.

Sl 1. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

Sl 1. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

Prenos malog fajla - Download

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB) prikazani su na Slici 2.

Sl. 2. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)

Sl. 2. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili visok procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka. Yettel je imao drugi najbolji rezultat, i po prosečnoj brzini i po 10./90. procentu brzine prenosa podataka. Telekom Srbija je bio neznatno iza konkurenata.

Srednji gradovi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, dok je Yettel bio drugi a Telekom Srbija treći. Telekom Srbija je imao neznatno bolji 10. procenat brzine prenosa podataka u odnosu na Yettel.

Mali gradovi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, sledi Telekom Srbija. Yettel je imao manju prosečnu brzinu prenosa podatka, kao i 10./90. procenat brzine prenosa podataka u odnosu na konkurente.

Autoputevi:
Svi operatori su imali veoma dobar procenat uspešno realizovanih sesija, dostižući visoku prosečnu brzinu prenosa podataka. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je A1 Srbija, sledi Telekom Srbija. Yettel je imao manju prosečnu brzinu prenosa podatka, kao i 10./90. procenat brzine prenosa podataka u odnosu na konkurente.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Yettel. A1 Srbija je ostvario prednost i po prosečnoj brzini prenosa podataka i po 10./90. procentu brzine prenosa podataka. Telekom Srbija je bio drugi, a Yettel poslednji.

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija i Yettel su postigli manju vrednost ovog parametra u ruralnim područjima u odnosu na ostale agregacije. Međutim, A1 Srbija je uspeo da ostvari najbolje rezultate u prosečnoj brzini prenosa podataka, slede Telekom Srbija i Yettel.

Prenos malog fajla – Upload 
 

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB) prikazani su na Slici 3.

Sl. 3. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)

Sl. 3. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)

Veliki gradovi:
Svi operatori su imali 100% uspešno realizovanih sesija. Najveću prosečnu brzinu prenosa podataka imao je Telekom Srbija, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija je bio neznatno iza konkurenata.

Srednji gradovi:
Slično kao i u velikim gradovima, svi operatori su postigli izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Operatori su imali skoro istu prosečnu brzinu prenosa podataka.

Mali gradovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, Yettel je bio drugi, dok je A1 Srbija bio neznatno iza konkurenata.

Autoputevi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najbolje rezultate za prosečnu brzinu prenosa podataka, 10. i 90. procenat brzine prenosa podataka, slede A1 Srbija i Yettel.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, sledi Yettel i A1 Srbija na kraju. Što se brzine prenosa podataka tiče, Telekom Srbija je ostavario najbolje rezultate u odnosu na konkurente.

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija i Yettel su postigli manju vrednost ovog parametra u ruralnim područjima u odnosu na ostale agregacije. Svi operatori su imali mnogo manju prosečnu brzinu prenosa podataka u poređenju sa ostalim agregacijama.

Browsing

Rezultati testiranja browsing usluga prikazani su na Slici 4.

Sl. 4. Rezultati testiranja browsing usluga

Sl. 4. Rezultati testiranja browsing usluga

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na izuzetno visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Yettel, ali je bio na sličnom nivou kod sva tri operatora.

Srednji gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na izuzetno visokom nivou za sva tri operatora. Prosečno vreme trajanja sesija u mreži Telekom Srbija je bilo neznatno duže u odnosu na konkurente.

Mali gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je na izuzetno visokom nivou za sva tri operatora. Najkraće prosečno vreme trajanja sesija imao je Yettel, slede A1 Srbija i Telekom Srbija.

Autoputevi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, dok su A1 Srbija i Yettel bili na istom nivou.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija neznatno iza. Što se tiče prosečnog vremena trajanja sesije, Telekom Srbija i Yettel su ostvarili neznatno bolje rezultate u odnosu na A1 Srbija.

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija i Yettel su postigli manju vrednost ovog parametra u ruralnim područjima u odnosu na ostale agregacije. Takođe, oba operatora su imala lošije prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na Telekom Srbija.

YouTube

Testiranje YouTube video servisa sprovedeno je u skladu sa ITU preporukom J.343.1, koja se odnosi na ocenjivanje kvaliteta video signala iz korisničkog ugla. Ovom metodologijom se meri vizuelni efekat prostorne i vremenske degradacije video signala, koja je posledica kodiranja video signala, grešaka u prenosu ili reprodukciji. Ova metodologija merenja (J.343.1) podrazumeva nereferentni metod, što omogućava procenu kvaliteta bilo kog video sadržaja. Za potrebe testiranja kvaliteta YouTube video servisa, koristio se live streaming sadržaj sa prenosom u realnom vremenu, kako bi se izbeglo baferovanje klipova i reprodukcija video sadržaja sačuvanih u memoriji. Rezultat korišćenja ovakve metodologije merenja je ocena kvaliteta video signala koja se izražava skalom od 1 do 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), gde 5 predstavlja najbolju vrednost.

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 5.

Sl. 5. Rezultati testiranja YouTube video servisa

Sl. 5. Rezultati testiranja YouTube video servisa

Veliki gradovi:
Procenat uspešno realizovanih sesija bio je perfektan za sva tri operatora. Operatori su imali iste VMOS rezultate, dok je Yettel imao neznatno kraće vreme pristupa u odnosu na konkurente.

Srednji gradovi:
Kao i u velikim gradovima, procenat uspešno realizovanih sesija bio je perfektan za sva tri operatora. VMOS rezultati i vreme pristupa su bili na sličnom, vrlo dobrom nivou, za sve operatore.

Mali gradovi:
I u ovoj agregaciji, procenat uspešno realizovanih sesija bio je perfektan za sva tri operatora. Vrednosti ostalih parametra bile su na sličnom, vrlo dobrom nivou, kod sva tri operatora.

Autoputevi:
Svi operatori su imali maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao neznatno kraće vreme pristupa, dok su VMOS rezultati bili isti za sva tri operatora.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, Yettel je bio drugi, a A1 Srbija neznatno iza. Vrednosti VMOS su bile približno iste kod svih operatora. Telekom Srbija je ostvario neznatno kraće vreme pristupa.

Ruralni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija i Yettel su postigli manju vrednost ovog parametra u ruralnim područjima u odnosu na ostale agregacije. Oba operatora su zbog toga imala znatno duže vreme pristupa u odnosu na Telekom Srbija.

Prenos WhatsApp poruka

Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka prikazani su na Slici 6.

Sl. 6. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka

Sl. 6. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka

Veliki gradovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok, skoro maksimalan, procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, neznatno kraće u odnosu na Telekom Srbija, dok je Yettel bio iza konkurenata.

Srednji gradovi:
Slično kao u velikim gradovima, operatori su imali izuzetno visok, skoro maksimalan, procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, sledi Telekom Srbija. Yettel je imao duže prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na konkurente.

Mali gradovi:
Operatori su imali skoro maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija imao je najkraće prosečno vreme trajanja sesije. Za njim sledi Yettel i Telekom Srbija sa najdužim prosečnim vremenom trajanja sesije.

Autoputevi:
Operatori su imali skoro maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, neznatno iza je A1 Srbija, dok je Yettel imao duže prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na konkurente.

Glavni putevi:
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Yettel. Telekom Srbija i A1 Srbija imali su kraće prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na Yettel.

Ruralni putevi::
Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija i Yettel su postigli manju vrednost ovog parametra u ruralnim područjima u odnosu na ostale agregacije. Oba operatora su zbog toga imala duže prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na Telekom Srbija.

Rezultati testiranja glavnih indikatora (KPI) usluga prenosa podataka, koje su operatori postigli u različitim kategorijama prikazani su na Slici 7. Uporedno su prikazane vrednosti za prenos podataka (data transfer), prenos WhatsApp poruka (WhatsAPP messaging), internet pretraživanje (browsing) i YouTube video servise.

Sl 7. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka
Sl 7. Rezultati testiranja usluga prenosa podataka

 
Prenos malog fajla – Download

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB) prikazani su na Slici 8.

Sl. 8. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)
Sl. 8. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Download 3 MB)

Železnica:
Telekom Srbija je je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, slede A1 Srbija i Yettel. Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, što je posledica lošije pokrivenosti radio signalom. Što se prosečne brzine prenosa tiče, A1 Srbija je ostvario najbolji rezultat.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija je ostvario najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, slede Yettel i Telekom Srbija.

Prenos malog fajla – Upload

Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB) prikazani su na Slici 9.

Sl. 9. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)
Sl. 9. Rezultati testiranja usluge prenosa malih fajlova (Upload 1 MB)

Železnica:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, što je posledica lošijepokrivenosti radio signalom. Telekom Srbija je ostvario najbolji rezultat, A1 Srbija je imao najmanji procenat uspešno realizovanih sesija.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija je imao najveću prosečnu brzinu prenosa podataka, slede Yettel i A1 Srbija.

Browsing

Rezultati testiranja browsing usluga prikazani su na Slici 10.

Sl. 10. Rezultati testiranja browsing usluga
Sl. 10. Rezultati testiranja browsing usluga

Železnica:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, što je posledica lošije pokrivenosti radio signalom. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, dok je Yettel ostvario najkraće prosečno vreme trajanja sesije.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali odličan procenat uspešno realizovanih sesija. Yettel je postigao najkraće prosečno vreme trajanja sesije, slede Telekom Srbija i A1 Srbija.

YouTube

Testiranje YouTube video servisa sprovedeno je u skladu sa ITU preporukom J.343.1, koja se odnosi na ocenjivanje kvaliteta video signala iz korisničkog ugla. Ovom metodologijom se meri vizuelni efekat prostorne i vremenske degradacije video signala, koja je posledica kodiranja video signala, grešaka u transmisiji ili reprodukciji. Ova metodologija merenja (J.343.1) podrazumeva nereferentni metod, što omogućava procenu kvaliteta bilo kog video sadržaja. Za potrebe testiranja kvaliteta YouTube video servisa, koristio se live streaming sadržaj sa prenosom u realnom vremenu, kako bi se izbeglo baferovanje klipova i reprodukcija video sadržaja sačuvanih u memoriji. Rezultat korišćenja ovakve metodologije merenja je ocena kvaliteta video signala koja se izražava skalom od 1 do 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), gde 5 predstavlja najbolju vrednost.

Rezultati testiranja YouTube video servisa prikazani su na Slici 11.

Sl. 11. Rezultati testiranja YouTube video servisa
Sl. 11. Rezultati testiranja YouTube video servisa

Železnica:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, što je posledica lošije pokrivenosti radio signalom. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija, slede Yettel i A1 Srbija. VMOS je bio na približnom nivou za sve operatore. Telekom Srbija je imao najkraće vreme pristupa.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali maksimalan procenat uspešno realizovanih sesija. VMOS je bio isti za sve operatore. Telekom Srbija je imao neznatno kraće vreme pristupa u odnosu na konkurente.

Prenos WhatsApp poruka

Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka prikazani su na Slici 12.

Sl. 12. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka
Sl. 12. Rezultati testiranja servisa prenosa WhatsApp poruka

Železnica:
Sveukupno, procenat uspešno realizovanih sesija je bio mnogo niži nego u ostalim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja, što je posledica lošije pokrivenosti radio signalom. Telekom Srbija je imao najveći procenat uspešno realizovanih sesija. A1 Srbija i Telekom Srbija imali su kraće prosečno vreme trajanja sesije u odnosu na Yettel.

Hot-spotovi:
Svi operatori su imali izuzetno visok procenat uspešno realizovanih sesija. Telekom Srbija i A1 Srbija su imali kraće prosečno vreme u odnosu na Yettel.