Коначан резултат

Бенчмарк мобилних мрежа спроведен је крајем септембра, у октобру и новембру 2023. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупни резултат, односе само на тај период.

Важно је напоменути да је бенчмарк мобилних мрежа ове године спроведен у складу са ETSI 103 559 Анекс А методологијом бодовања.

За оцењивање укупних перформанси и рангирање мобилних мрежа тестирано је 5 главних типова услуга, и то:

 • Говорна услуга са 40% учешћа у укупном резултату
 • Услуге преноса података са 60% учешћа у укупном резултату, подељене по појединим услугама на:
  • Web browsing са 22,80% учешћа у укупном резултату
  • Брзину преноса података, са 15% учешћа у укупном резултату
  • Youtube са 13,20% учешћа у укупном резултату
  • WhatsApp поруке са 9% учешћа у укупном резултату.

Тестови су спроведени у различитим категоријама. Према ETSI TR 103 559 Анекс А постоје три главне категорије, које се даље деле на поткатегорије:

Градови:
 • Велики градови
 • Средњи градови
 • Мали градови
Путеви:
 • Аутопутеви
 • Главни путеви
 • Рурални путеви
Комплементарне зоне:
 • Железнички коридори
 • Хотспотови

Применом ове методологије, Telekom Srbija је остварио укупни резултат у вредности од 90,32 (од могућих 100) поена, а затим следе A1 Srbija са 90,12 (од могућих 100) поена и Yettel са 88,17 (од могућих 100) поена. Мала разлика у вредностима оствареног укупног резултата између.

Telekom Srbija и A1 Srbija указује на једнак ниво квалитета услуга које пружају својим корисницима.

Остварени резултати код свих оператора указују на унапређење квалитета услуга у односу на 2022. годину.

Резултати бенчмарка мобилних мрежа, груписаних по свим категоријама агрегације: Велики градови, Средњи градови, Мали градови, Аутопутеви, Главни путеви, Рурални путеви, као и укупни остварени резултат, за све услуге приказани су на Слици 1. Вредности по категоријама, приказане на десној страни, представљају пондерисане вредности коришћене за израчунавање коначног резултата, приказаног на левој страни.

Сл.1. Укупни и пондерисани резулат за различите категорије по операторима
Сл.1. Укупни и пондерисани резулат за различите категорије по операторима

Укупни резултат за тестирање говорне услуге, као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 2.

Сл.2. Укупни резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима
Сл.2. Укупни резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупни резултат за тестирање услуга преноса података (Web browsing, брзина преноса података, YouTube, пренос WhatsApp порука), као и резултати за различите категорије приказани су на Слици 3.

Сл.3. Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима
Сл.3. Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Остварени резултати тестирања 5 главних типова услуга за сва три мобилна оператора приказани су на Слици 4. Графикон представља остварене резултате за сваки тип услуге, односно проценат оствареног резултата у односу на максималан могући скор по услугама и омогућава процену разлике у квалитету између оператора.

Сл.4. Остварени резултати тестирања 5 главних типова услуга, по операторима
Сл.4. Остварени резултати тестирања 5 главних типова услуга, по операторима

Сва три мобилна оператора су остварила задовољавајуће вредности параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator) тестова говорне услуге у скоро свим агрегацијама. Код свих мобилних оператора квалитет говорне услуге на железничким коридорима је на нижем нивоу у односу на остале агрегације, па би оператори требало да унапреде ниво квалитета говорне услуге на овој агрегацији.

Telekom Srbija је остварио најбоље резултате за већину услуга преноса података (пренос WhatsApp порука, web browsing, YouTube). A1 Srbija је имао најбоље резултате у брзини преноса података. Оба оператора су постигла резултат између 55% и 60% од максималног могућег броја поена на овим тестовима. Због остварених већих просечних брзина преноса малих фајлова, A1 Srbija је остварио благу предност. Yettel је имао лошије перформансе, углавном због лошијих резултата на тестовима преноса података.

Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.