POKRIVENOST RADIO SIGNALOM

Radiofrekvencijski opsezi (2G, 3G, 4G) koje su koristili operatori tokom ove benchmark kampanje prikazani su na Slici 1.

Sl. 1. Radiofrekvencijski opsezi po operatorima
Sl. 1. Radiofrekvencijski opsezi po operatorima

 

2G/GSM: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 900 MHz. Dodatno, Yettel je u manjem obimu koristio i frekvencijski opseg 1800 MHz.

3G/UMTS: Radiofrekvencijski opseg 2100 MHz A1 Srbija i Telekom Srbija koristili su širom zemlje, a Yettel samo u nekim manjim oblastima. Radiofrekvencijski opseg 900 MHz Yettel je koristio na celoj teritoriji, a Telekom Srbija i A1 Srbija samo u nekim manjim oblastima.

4G/LTE: Radiofrekvencijske opsege 800 MHz, 1800 MHz i 2100 MHz koristila su sva tri operatora. U gradovima i na putevima sva tri operatora su uglavnom koristila LTE-3/4CA, s tim da je A1 Srbija koristio i do 4CA, što im je ukupno dalo 50 MHz raspoloživog propusnog opsega. Telekom Srbija i Yettel su koristili LTE-3CA sa raspoloživim propusnim opsegom od 40 MHz i 45MHz, respektivno. Takođe, Yettel je koristio LTE 2100 MHz na jednom od dva raspoloživa propusna opsega 10MHz ili 15MHz na kanalu 525.

Korišćenje agregacije nosilaca (CA) zavisi od konfiguracije mreže, kao i od količine poslatih podataka tokom testa. U gradovima, operatori su u 97% slučajeva koristili LTE CA. Na autoputevima LTE CA je najviše koristio Telekom Srbija u skoro 99% slučajeva, sledi A1 Srbija sa učešćem CA u 96% slučajeva i Yettel sa učešćem od 94% slučajeva. Na glavnim putevima je Telekom Srbija koristio LTE CA u najvećoj meri, u 92% slučajeva, sledi A1 Srbija sa učećem CA od 90%, a Yettel je koristio CA u skoro 58% slučajeva. Na ruralnim putevima iskorišćenost LTE CA bila je najniža, i to:76% A1 Srbija, 75% Telekom Srbija i 48% Yettel.

Mape pokrivanja

Statistike pokrivenosti radio signalom prikazuju distribuciju nivoa jačine radio signala (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) prema kriterijumima koje je definisao RATEL, prikazanim na Slici 2:

  Nivoi GSM signala Nivoi UMTS signala Nivoi LTE signala
Neprihvatljiv L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Zadovoljavajući -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Dobar -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Odličan L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Sl. 2 Pragovi nivoa jačine radio signala


Procenat pokrivenosti teritorije 2G/GSM radio signalom predstavljen je na Slici 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Mape pokrivanja 2G/GSM radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 4.

A1 Srbija
2g gsm network a1

Telekom Srbija
2g gsm network telekom-srbija

Yettel
Sl. 4 2G/GSM mape pokrivanja

Sl. 4 2G/GSM mape pokrivanja

Najbolju pokrivenost 2G/GSM mrežom ostvarili su A1 Srbija i Telekom Srbija, a zatim Yettel koji je imao lošiju pokrivenost 2G/GSM u odnosu na konkurente.

Procenat pokrivenosti teritorije 3G/UMTS radio signalom predstavljen je na Slici 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Mape pokrivanja 3G/UMTS radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 6.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
3g umts network telekom-srbija

Yettel
2g gsm network telenor

Sl. 6 3G/UMTS mape pokrivanja

Mreža sa najboljom 3G/UMTS pokrivenošću je i ove godine bila Yettel. Ovaj rezultat je ostvaren korišćenjem UMTS 900 MHz, sa dobro razvijenom pokrivenošću van gradova. Telekom Srbija i A1 Srbija su imali lošiju pokrivenost 3G/UMTS signalom i uglavnom su koristili radiofrekvencijski opseg 2100 MHZ.

Procenat pokrivenosti 4G/LTE radio signalom predstavljen je na Slici 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Mape pokrivanja 4G/LTE radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 8.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
4g lte network telenor

Yettel
Sl. 8 4G/LTE mape pokrivanja

Sl. 8 4G/LTE mape pokrivanja

4G/LTE pokrivenost je pokazala da svi operatori pružaju sličan, veoma dobar nivo pokrivenosti. A1 Srbija je imao najveći udeo odbiraka sa odličnim nivoom 4G/LTE signala (> -80dBm), slede Telekom Srbija i Yettel. Telekom Srbija je imao najmanji udeo odbiraka sa zadovoljavajućim (vrednosti između -110dBm i 100dBm) i neprihvatljivim (vrednosti manje od -110dBm) nivoom 4G/LTE signala.