Konačan rezultat

Benchmark mobilnih mreža sproveden je tokom septembra, oktobra i novembra 2021. godine, tako da se izmerene i proračunate vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period.

Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Važno je napomenuti da je benchmark mobilnih mreža ove godine sproveden u skladu sa ETSI 103 559 Anex A metodologijom bodovanja.

Za ocenjivanje ukupnih performansi i rangiranje mobilnih mreža, testirano je 5 glavnih tipova usluga, i to:

 • Govorna usluga sa 40% učešća u ukupnom rezultatu
 • Web browsing sa 22.80% učešća u ukupnom rezultatu
 • Usluge prenosa podataka, sa 15% učešća u ukupnom rezultatu
 • YouTube sa 13.20% učešća u ukupnom rezultatu
 • Usluga prenosa poruka (putem WhatsApp aplikacije) sa 9% učešća u ukupnom rezultatu.

Testovi su sprovedeni u različitim kategorijama. Prema ETSI 103 559 Anex A postoje tri glavne kategorije, koje se dalje dele u podkategorije, i to:

Gradovi:
 • Veliki gradovi
 • Srednji gradovi
 • Mali gradovi
Putevi:
 • Autoputevi
 • Glavni putevi
 • Ruralni putevi
Komplementarne zone: 
 • Železnički koridori
 • Hot-spot-ovi

Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario najbolji ukupni rezultat u vrednosti od 85,66 (od mogućih 100) poena, a zatim slede A1 Srbija sa 82,73 i Telenor sa 82,14 poena.
Telekom Srbija nesumnjivo je ostvario najbolji rezultat. Male razlike u vrednostima ostvarenog ukupnog rezultata između između A1 Srbija i Telenora, ukazuju na sličan nivo kvaliteta usluga koje mobilni operatori pružaju svojim korisnicima. 

Rezultati benchmark-a mobilnih mreža, grupisani za svih 5 merenih tipova usluga i po svim kategorijama agregacije: Veliki gradovi, Srednji gradovi, Mali gradovi, Autoputevi, Glavni putevi, Ruralni putevi, kao i ukupan ostvareni rezultat (score) prikazani su na Slici 1. Vrednosti po kategorijama, prikazane na desnoj strani, predstavljaju ponderisane vrednosti korišćene za izračunavanje konačnog rezultata, prikazanog na levoj strani..

Sl.1. Ukupan i ponderisan rezulat za različite kategorije po operatorima
Sl.1. Ukupan i ponderisan rezulat za različite kategorije po operatorima

Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge, kao i rezultati za različite kategorije predstavljeni su na Slici 2.

Sl.2. Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl.2. Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ukupan rezutat za testiranje usluga prenosa podataka, web browsing, YouTube i prenosa WhatsApp poruka, kao i rezultati za različite kategorije prikazani su na Slici 3.

Sl.3. Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Sl.3. Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima

Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga za sva tri mobilna operatora prikazani su na Slici 4. Grafikon predstavlja ostvarene rezultate za svaki tip usluge, odnosno procenat ostvarenog rezultata u odnosu na maksimalan mogući skor po uslugama I omogućava procenu razlike u kvalitetu između operatora. 

Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima
Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima

Sva tri mobilna operatora su ostvarila zadovoljavajuće vrednosti parametara kvaliteta (KPI – Key Performance Indicator) za testove govorne usluge u skoro svim agregacijama. Kod svih mobilnih operatora kvalitet govorne usluge na putevima i železnici je na manjem nivou u odnosu na ostale agregacije, pa bi operatori trebalo da unaprede nivo kvaliteta govorne usluge na pomenutim agregacijama.

Telekom Srbija je imao najbolje performanse govorne usluge u skoro svim agregacijama, uglavnom zbog najmanjeg broja neuspostavljenih poziva. Svi operatori su pokazali sličan kvalitet govorne usluge. U Telenor mreži rezultati su lošiji zbog najvećeg broja loših odbiraka na putevima, gde je A1 Srbija imao bolje performanse.

Telekom Srbija je imao najbolje rezultate na testovima usluge prenosa podataka.  Telekom Srbija i A1 Srbija imali su slične rezultate na testovima prenosa podataka (veliki i mali fajlovi) i postigli su rezultat između 50 i 55% od maksimalno mogućeg broja poena za uslugu prenosa podataka (60%). Zbog ostvarenih većih prosečnih brzina prenosa malih fajlova, A1 Srbija je ostvario blagu prednost.  Telenor je imao lošije performanse na ovim testovima.