Govor rezultati

Benchmark mobilnih mreža obavljen je tokom oktobra i novembra 2021. godine, tako da se izmerene i dobijene vrednosti parametara kvaliteta, kao i ukupan rezultat, odnose samo na taj period. Napomena: Trenutne vrednosti parametara kvaliteta mobilnih mreža se mogu razlikovati od ovde prikazanih.

Rezultati testiranja parametara kvaliteta govorne usluge, podeljeni po različitim kategorijama, prikazani su na Slici 1.

Voice Results
Sl. 1 Rezultati testiranja govorne usluge

Veliki gradovi:
Svi operatori su ostvarili odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, dok je Telekom Srbija pokazao najveći kvalitet govornog signala (MOS).

Srednji gradovi:
Slično kao u velikim gradovima, svi operatori su postigli odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze, a Telenor je imao nešto veće vrednosti MOS parametra od Telekoma Srbija i A1 Srbija.

Mali gradovi
Svi operatori su imali odlične procente uspešno uspostavljenih  poziva. A1 Srbija je  ostvario najkraće prosečno vremene uspostave veze. Telenor je imao nešto veću vrednost MOS parametra u odnosu na Telekom Srbija i A1 Srbija.

Putevi:
Vrednosti procenata uspešno  uspostavljenih poziva bile su niže na ruralnim putevima u poređenju sa autoputevima I glavnim putevima za sva tri operatora. A1 Srbija i Telekom Srbija su ostvarili približno isti rezultat, dok je  Telenor imao neznatno slabiji rezultat.

Vozovi:
Procenti uspešno  uspostavljenih poziva su mnogo manji nego u drugim agregacijama, uglavnom zbog tunela i planinskih područja koji doprinose slabijoj pokrivenosti. Telenor i Telekom Srbija su ostvarili približno isti rezultat, dok je  A1 Srbija imao neznatno slabiji rezultat.

Hot-spotovi:
Kao i u velikim gradovima, svi operatori su ostvarili odlične procente uspešno uspostavljenih poziva. A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze. Telekom Srbija i Telenor imali su identičan kvalitet govornog signala, dok je A1 Srbija imao neznatno lošiji rezultat. 


Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva

Procenat neuspostavljenih i prekinutih poziva za sve operatore, u različitim kategorijama, prikazan je u Tabeli 1.

Veliki gradovi

Voice Results

U velikim gradovima svi operatori su postigli dobre rezultate. Telenor je ostvario najbolji rezultat, nije imao neuspostavljene pozive.

Voice Results

Telekom Srbija je imao najmanji procenat prekinutih poziva (0,13%), sledi A1 Srbija sa (0,20%) i Telenor (0,46%).

Srednji gradovi

Voice Results

U srednjim gradovima, svi operatori su imali mali procenat neuspostavljenih poziva, što je odlično, a Telekom Srbija bez ijednog neuspostavljenog poziva, što je najbolji rezultat.

Voice Results

A1 Srbija je imao najmanji procenat prekinutih poziva, samo 0,13%. Za njim slede Telenor sa 0,19% i Telekom Srbija sa 0,45%.

Mali gradovi

Voice Results

U malim gradovima, svi operatori su imali  odličan procenat neuspostavljenih poziva, A1 Srbija bez ijednog neuspostavljenog poziva, što je najbolji rezultat.

Voice Results

Procenat prekinutih poziva u malim gradovima bio je veoma mali za sva tri mobilna operatora.

Autoputevi

Voice Results

Na autoputevima, A1 Srbija i Telekom Srbija nisu imali neuspostavljene pozive, Telenor samo 0,32%.

Voice Results

Najmanji procenat prekinutih poziva imao je Telekom Srbija – 0,32%, sledi A1 Srbija sa 0,48% i Telenor sa 0,64%.

Glavni putevi

Voice Results

Na glavnim putevima svi operatori su postigli dobre rezultate. A1 Srbija i Telekom Srbija imali su manje od 1% neuspostavljenih poziva.

Voice Results

Svi operatori imali su preko 1% prekinutih poziva, najviše Telenor – 1,46%

Ruralni putevi

Voice Results

Na ruralnim putevima, svi operatori su imali visok procenat neuspostavljenih poziva, najviše Telenor – 1,83%, potom Telekom Srbija. A1 Srbija je imao najmanji procenat neuspostavljenih poziva - 1,57%.

Voice Results

o broju prekinutih poziva, prednjačio je Telenor – 3,57%, sledi A1 Srbija – 2,56%. Najmanji procenat prekinutih poziva ostvario je Telekom Srbija  – 2,28%, što je najbolji rezultat..

Vozovi

Voice Results

Sa aspekta pokrivenosti signalom i održavanja  veze, vozovi predstavljaju najizazovniju agregaciju benchmark-a. Svi operatori su imali visok procenat neuspostavljenih poziva (preko 10%).

Voice Results

Telekom Srbija i Telenor imali su najveći procenat  prekinutih poziva, preko 3%, dok je A1 Srbija imao 2,21%.

Hot-spotovi

Voice Results

Na hot-spot merenjima nije zabeležen nijedan neuspostavljen poziv kod sva tri operatora.

Voice Results

Na hot-spot merenjima nije zabeležen nijedan prekinut poziv kod sva tri operatora.Vreme uspostave veze

Na Slici 2 prikazano je prosečno vreme uspostave veze za sve operatore u različitim kategorijama.

average call setup
Sl. 2 Prosečno vreme uspostave veze
 

A1 Srbija je imao najkraće prosečno vreme uspostave veze u svih osam agregacija. Za njim slede Telekom Srbija (koji je najčešće bio drugi) i Telenor sa skoro identičnim rezultatima.
Distribucija prosečnog vremena uspostave veze za sve operatore u velikim gradovima prikazana je na Slici 

 

csfb duration
Sl. 3. DIstribucija prosečnog vremena uspostave veze u velikim gradovima


Kvalitet govornog signala

Na Slici 4 prikazane su prosečne MOS vrednosti za sve operatore u različitim kategorijama.

 

average mos
Sl. 4 Prosečne MOS vrednosti

Postoji veliki broj metoda za kodiranje govornog signala, koje omogućavaju njegov efikasniji prenos. Koji kodek će se koristiti, zavisi od kvaliteta radio signala, raspoložive mrežne tehnologije i kapaciteta mreže. Da bi upotrebljeni kodek omogućio najbolji mogući kvalitet govornog signala, potrebni su dobri radio uslovi, određeni radio resursi, kao i da kodek bude podržan na obe strane konekcije – kako u mreži, tako i na korisničkom terminalu (mobilnom telefonu). Kada je kapacitet mreže ograničen, operatori koriste kodeke sa efikasnijom kompresijom govora, što nepovoljno utiče na kvalitet govornog signala. Izbor kodeka ima direktan uticaj na kvalitet govornog signala, koji se izražava uz pomoć MOS vrednosti (od 1 do 5, veća vrednost je bolja). EVS (Enhanced Voice Services) kodek pruža najbolji kvalitet govornog signala.

Svi operatori su postigli sličan kvalitet govornog signala (MOS). Rezultati na putevima su nešto lošiji nego u drugim agregacijama, ali na veoma visokom nivou kod svih operatora.