Коначан резултат

Benchmark мобилних мрежа спроведен је током септембра, октобра и новембра 2021. године, тако да се измерене и прорачунате вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период.

Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Важно је напоменути да је benchmark мобилних мрежа ове године спроведен у складу са ETSI 103 559 Аnnex А методологијом бодовања.

За оцењивање укупних перформанси и рангирање мобилних мрежа, тестирано је 5 главних типова услуга, и то:

 • Говорна услуга са 40% учешћа у укупном резултату
 • Web browsing са 22.80% учешћа у укупном резултату
 • Услуге преноса података, са 15% учешћа у укупном резултату
 • YouTube са 13.20% учешћа у укупном резултату
 • Услуга преноса порука (путем WhatsApp апликације) са 9% учешћа у укупном резултату.

Тестови су спроведени у различитим категоријама. Према ETSI 103 559 Аnnex А постоје три главне категорије, које се даље деле у подкатегорије, и то:

Градови:
 • Велики градови
 • Средњи градови
 • Мали градови
Путеви:
 • Аутопутеви
 • Главни путеви
 • Рурални путеви
Комплементарне зоне:
 • Железнички коридори
 • Hot-spot-ови

Применом ове методологије, Telekom Srbija је остварио најбољи укупни резултат у вредности од 85,66 (од могућих 100) поена, а затим следе А1 Srbija са 82,73 и Telenor са 82,14 поена.
Telekom Srbija несумњиво је остварио најбољи резултат. Мале разлике у вредностима оствареног укупног резултата између између А1 Srbija и Telenor-a, указују на сличан ниво квалитета услуга које мобилни оператори пружају својим корисницима.

Резултати benchmark-а мобилних мрежа, груписани за свих 5 мерених типова услуга и по свим категоријама агрегације: Велики градови, Средњи градови, Мали градови, Аутопутеви, Главни путеви, Рурални путеви, као и укупан остварени резултат (score) приказани су на Слици 1. Вредности по категоријама, приказане на десној страни, представљају пондерисане вредности коришћене за израчунавање коначног резултата, приказаног на левој страни.

Sl.1. Ukupan i ponderisan rezulat za različite kategorije po operatorima
Сл.1. Укупан и пондерисан резулат за различите категорије по операторима

Укупан резултат за тестирање говорне услуге, као и резултати за различите категорије представљени су на Слици 2.

Sl.2. Ukupan rezultat za testiranje govorne usluge i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Сл.2. Укупан резултат за тестирање говорне услуге и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Укупан резутат за тестирање услуга преноса података, web browsing, YouTube и преноса WhatsApp порука, као и резултати за различите категорије приказани су на Слици 3.

Sl.3. Ukupan rezultat za testiranje usluge prenosa podataka i ponderisani rezultat za različite kategorije, po operatorima
Сл.3. Укупан резултат за тестирање услуге преноса података и пондерисани резултат за различите категорије, по операторима

Остварени резултати тестирања 5 главних типова услуга за сва три мобилна оператора приказани су на Слици 4. Графикон представља остварене резултате за сваки тип услуге, односно проценат оствареног резултата у односу на максималан могући скор по услугама и омогућава процену разлике у квалитету између оператора.

Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima
Sl.4. Ostvareni rezultati testiranja 5 glavnih tipova usluga, po operatorima

Сва три мобилна оператора су остварила задовољавајуће вредности параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator) за тестове говорне услуге у скоро свим агрегацијама. Код свих мобилних оператора квалитет говорне услуге на путевима и железници је на мањем нивоу у односу на остале агрегације, па би оператори требало да унапреде ниво квалитета говорне услуге на поменутим агрегацијама.

Telekom Srbija је имао најбоље перформансе говорне услуге у скоро свим агрегацијама, углавном због најмањег броја неуспостављених позива. Сви оператори су показали сличан квалитет говорне услуге. У Telenor мрежи резултати су лошији због највећег броја лоших одбирака на путевима, где је А1 Srbija имао боље перформансе.

Telekom Srbija је имао најбоље резултате на тестовима услуге преноса података. Telekom Srbija и А1 Srbija имали су сличне резултате на тестовима преноса података (велики и мали фајлови) и постигли су резултат између 50 и 55% од максималног могућег броја поена за услугу преноса података (60%). Због остварених већих просечних брзина преноса малих фајлова, А1 Srbija је остварио благу предност. Telenor је имао лошије перформансе на овим тестовима.