POKRIVENOST RADIO SIGNALOM

Radiofrekvencijski opsezi (2G, 3G, 4G) koje su koristili operatori tokom ove benchmark kampanje prikazani su na Slici 1.

Sl. 1 Radio-frekvencijski opsezi po operatorima
Sl. 1. Radio-frekvencijski opsezi po operatorima

 

2G/GSM: Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 900 MHz. Frekvencijski opseg 1800 MHz koristio je A1 Srbija, dok je isti opseg Telenor koristio u malo manjem obimu.

3G/UMTS: Radiofrekvencijski opseg 900 MHz koristili su svi operatori. Sva tri operatora koristila su radiofrekvencijski opseg 2100 MHz, Telekom Srbija bez UARFCN=10688 ove godine.

4G/LTE: Radiofrekvencijske opsege 800 MHz i 1800 MHz koristila su sva tri operatora. Dodatno, radiofrekvencijski opseg 2100 MHz koristili su svi operatori, uključujući i Telekom Srbija za koga nije bio dostupan u prethodnim kampanjama. U velikim i srednjim gradovima, sva tri operatora su uglavnom koristila LTE-CA sa kanalom širine 30-40 MHz, dok je A1 Srbija u pojedinim mestima koristio kanal širine do 50 MHz. U malim gradovima, Telenor je koristio LTE-CA sa kanalom širine 40 MHz u najvećoj meri. A1 Srbija i Telekom koristili su kanal širine 40 MHz u manjoj meri na putevima.

Korišćenje agregacije nosilaca (CA) zavisi od konfiguracije mreže, kao i od količine poslatih podataka tokom testa. U velikim gradovima, A1 Srbija i Telekom Srbija su u 97% slučajeva koristili LTE CA, dok je Telenor koristio u 95% slučajeva. U srednjim gradovima, sva tri operatora koristila su LTE CA u više od 95% slučajeva. Na autoputevima LTE CA je najviše koristio Telekom Srbija sa 94%, A1 Srbija je bio drugi sa 86% i Telenor poslednji sa 68%. Na glavnim putevima je A1 Srbija najviše koristio LTE CA sa 70%, Telekom Srbija je bio drugi sa 53% i Telenor poslednji sa 40%. Na ruralnim putevima iskorišćenost LTE CA bila je najniža sa 44% za A1 Srbija, 37% za Telekom Srbija i 26% za Telenor.

Mape pokrivanja

Statistike pokrivenosti radio signalom prikazuju distribuciju nivoa jačine radio signala (2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE) prema kriterijumima koje je definisao RATEL, prikazanim na Slici 2:

  Nivoi GSM signala Nivoi UMTS signala Nivoi LTE signala
Neprihvatljiv L<-95dBm L<-105dBm L<-110dBm
Zadovoljavajući -95dBm ≤ L < - 85dBm -105dBm ≤ L < -95dBm -110dBm ≤ L < -100dBm
Dobar -85dBm ≤ L < -65dBm -95dBm ≤ L < -65dBm -100dBm ≤ L < -80dBm
Odličan L ≥ -65dBm L ≥ -65dBm L ≥ -80dBm

Sl. 2 Pragovi nivoa jačine radio signala


Procenat pokrivenosti teritorije 2G/GSM radio signalom predstavljen je na Slici 3.

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Sl. 3 Pokrivenost teritorije 2G/GSM radio signalom

Mape pokrivanja 2G/GSM radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 4.

A1 Srbija
2g gsm network a1

Telekom Srbija
2g gsm network telekom-srbija

Telenor
2g gsm network telenor

Sl. 4 2G/GSM mape pokrivanja

Najbolju pokrivenost 2G/GSM radio signalom imao je A1 Srbija, odmah za njim je bio Telekom Srbija. Telenor je imao nešto lošiju 2G/GSM pokrivenost I lošiji kvalitet signala u odnosu na A1 Srbija.

Procenat pokrivenosti teritorije 3G/UMTS radio signalom predstavljen je na Slici 5.

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Sl. 5 Pokrivenost teritorije 3G/UMTS radio signalom

Mape pokrivanja 3G/UMTS radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 6.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
3g umts network telekom-srbija

Telenor
2g gsm network telenor

Sl. 6 3G/UMTS mape pokrivanja

Mreža sa najboljom 3G/UMTS pokrivenošću je i ove godine bila Telenor. Ovaj rezultat je uzrokovan korišćenjem UMTS 900 MHz, sa dobro razvijenom pokrivenošću van gradova. Telekom Srbija i A1 Srbija imali su sličnu jačinu signala.

Procenat pokrivenosti 4G/LTE radio signalom predstavljen je na Slici 7.

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Sl. 7 Pokrivenost teritorije 4G/LTE radio signalom

Mape pokrivanja 4G/LTE radio signalom za sva tri operatora prikazane su na Slici 8.

A1 Srbija
2g gsm network telekom

Telekom Srbija
4g lte network telenor

Telenor
2g gsm network telenor

Sl. 8 4G/LTE mape pokrivanja

4G/LTE pokrivenost je pokazala da Telekom Srbija i Telenor pružaju sličan, veoma dobar nivo pokrivenosti gde Telekom Srbija ima najmanji udeo odbiraka sa lošim nivoom 4G/LTE signala, a Telenor najveći udeo odbiraka sa dobrim nivoom 4G signala. A1 Srbija je ostao iza dva operatera sa najmanjim udelom odbiraka sa dobrim nivoom 4G/LTE signala i najvećim udelom odbiraka sa lošim nivoom 4G/LTE signala.