Подаци резултати

Бенчмарк мобилних мрежа обављен је крајем септембра, у октобру и новембру 2023. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период.

Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора (KPI) услуга преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 1. Упоредно су приказане вредности за пренос података (data transfer), пренос WhatsApp порука (WhatsAPP messaging), интернет претраживање (browsing) и YouTube видео сервисе.

Сл 1. Резултати тестирања услуга преноса података

Сл 1. Резултати тестирања услуга преноса података

 
Пренос малог фајла - Download

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB) приказани су на Слици 2.

Сл. 2. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса података. Yettel је имао други најбољи резултат, и по просечној брзини и по 10./90. проценту брзине преноса података. Telekom Srbija је био незнатно иза конкурената.

Средњи градови:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса података, док је Yettel био други а Telekom Srbija трећи. Telekom Srbija је имао незнатно бољи 10. проценат брзине преноса података у односу на Yettel.

Мали градови:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података, следи Telekom Srbija. Yettel је имао мању просечну брзину преноса податка, као и 10./90. проценат брзине преноса података у односу на конкуренте.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали веома добар проценат успешно реализованих сесија, достижући високу просечну брзину преноса података. Највећу просечну брзину преноса података имао је A1 Srbija, следи Telekom Srbija. Yettel је имао мању просечну брзину преноса податка, као и 10./90. проценат брзине преноса података у односу на конкуренте.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Yettel. A1 Srbija је остварио предност и по просечној брзини преноса података и по 10./90. проценту брзине преноса података. Telekom Srbija је био други, a Yettel последњи.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija и Yettelсу постигли мању вредност овог параметра у руралним подручјима. Међутим, A1 Srbijа је успео да оствари најбоље резултате у просечној брзини преноса података, следе Telekom Srbija и Yettel.

Пренос малог фајла - Upload

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1 MB) приказани су на Слици 3.

Сл. 3. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1MB)

Сл. 3. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1 MB)

Велики градови:
Сви оператори су имали 100% успешно реализованих сесија. Највећу просечну брзину преноса података имао је Telekom Srbija, Yettel је био други, a A1 Srbija је био незнатно иза конкурената.

Средњи градови:
Слично као и у великим градовима, сви оператори су постигли изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Оператори су имали скоро исту просечну брзину преноса података.

Мали градови:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података, Yettel је био други, док је A1 Srbija био незнатно иза конкурената.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најбоље резултате за просечну брзину преноса података, 10. и 90. проценат брзине преноса података, следе A1 Srbija и Yettel.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, следи Yettel и A1 Srbija на крају. Што се брзине преноса података тиче, Telekom Srbija је оставарио најбоље резултате у односу на конкуренте.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija и Yettel су постигли мању вредност овог параметра у руралним подручјима. Сви оператори су имали много мању просечну брзину преноса података у поређењу са осталим агрегацијама.

Browsing

Резултати тестирања browsing услуга приказани су на Слици 4.

Сл. 4. Резултати тестирања browsing услуга

Сл. 4. Резултати тестирања browsing услуга

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на изузетно високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Yettel, али је био на сличном нивоу код сва три оператора.

Средњи градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на изузетно високом нивоу за сва три оператора. Просечно време трајања сесија у мрежи Telekom Srbija је било незнатно дуже у односу на конкуренте.

Мали градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на изузетно високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Yettel, следе A1 Srbija и Telekom Srbija.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије, док су A1 Srbija и Yettel били на истом нивоу.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, Yettel је био други, a A1 Srbija незнатно иза. Што се тиче просечног времена трајања сесије, Telekom Srbija и Yettel су остварили незнатно боље резултате у односу на A1 Srbija.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija и Yettel су постигли мању вредност овог параметра у руралним подручјима у односу на остале агрегације. Такође, Оба оператора су имала лошије просечно време трајања сесије у односу на Telekom Srbija.

YouTube

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком J.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овом методологијом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у преносу или репродукцији. Ова методологија мерења (J.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live streaming садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овакве методологије мерења је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 5.

Сл. 5. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Сл. 5. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је перфектан за сва три оператора. Оператори су имали исте VMOS резултате, док је Yettel имао незнатно краће време приступа у односу на конкуренте.

Средњи градови:
Као и у великим градовима, проценат успешно реализованих сесија био је перфектан за сва три оператора. VMOS резултати и време приступа су били на слично, врло добром нивоу, за све операторе.

Мали градови:
И у овој агрегацији, проценат успешно реализованих сесија био је перфектан за сва три оператора. Вредности осталих параметра биле су на сличном, врло добром нивоу, код сва три оператора.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали максималан проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао незнатно краће време приступа, док су VMOS резултати били исти за сва три оператора.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, Yettel је био други, a A1 Srbija незнатно иза. Вредности VMOS су биле приближно исте код свих оператора. Telekom Srbija је остварио незнатно краће време приступа.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija и Yettel су постигли мању вредност овог параметра у руралним подручјима у односу на остале агрегације. Оба оператора су због тога имала знатно дуже време приступа у односу на Telekom Srbija.

Пренос WhatsApp порука

Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука приказани су на Слици 6.

Сл. 6. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука

Сл. 6. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука

Велики градови:
Сви оператори су имали изузетно висок, скоро максималан, проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије, незнатно краће у односу на Telekom Srbija, док је Yettel био иза конкурената.

Средњи градови:
Слично као у великим градовима, оператори су имали изузетно висок, скоро максималан, проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије, следи Telekom Srbija. Yettel је имао дуже просечно време трајања сесије у односу на конкуренте.

Мали градови:
Оператори су имали скоро максималан проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija имао је најкраће просечно време трајања сесије. За њим следи Yettel и Telekom Srbija са најдужим просечним временом трајања сесије.

Аутопутеви:
Оператори су имали скоро максималан проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије, незнатно иза је A1 Srbija, док је Yettel имао дуже просечно време трајања сесије у односу на конкуренте.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Yettel. Telekom Srbija и A1 Srbija имали су краће просечно време трајања сесије у односу на Yettel.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija и Yettel су постигли мању вредност овог параметра у руралним подручјима. Оба оператора су због тога имала дуже просечно време трајања сесије у односу на Telekom Srbija.

Резултати тестирања главних индикатора (KPI) услуга преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 7. Упоредно су приказане вредности за пренос података (data transfer), пренос WhatsApp порука (WhatsAPP messaging), интернет претраживање (browsing) и YouTube видео сервисе.

Сл 7. Резултати тестирања услуга преноса података
Сл 7. Резултати тестирања услуга преноса података

 
Пренос малог фајла – Download

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB) приказани су на Слици 8.

Сл. 8. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)
Сл. 8. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)

Железница:
Telekom Srbija је је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Yettel. Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, што је последица лошије покривености радио сигналом. Што се просечне брзине преноса тиче, A1 Srbija је остварио најбољи резултат.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали максималан проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса податакa, следе Yettel и Telekom Srbija.

Пренос малог фајла – Upload

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1 MB) приказани су на Слици 9.

Сл. 9. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1MB)
Сл. 9. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1 MB)

Железница:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, што је последица лошије покривености радио сигналом. Telekom Srbija је остварио најбољи резултат, A1 Srbija је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података, следе Yettel и A1 Srbija.

Browsing

Резултати тестирања browsing услуга приказани су на Слици 10.

Сл. 10. Резултати тестирања browsing услуга
Сл. 10. Резултати тестирања browsing услуга

Железница:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, што је последица лошије покривености радио сигналом. Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, док је Yettel остварио најкраће просечно време трајања сесије.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. Yettel је постигао најкраће просечно време трајања сесије, следе Telekom Srbija и A1 Srbija.

YouTube

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком J.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овом методологијом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у трансмисији или репродукцији. Ова методологија мерења (Ј.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live streaming садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овакве методологије мерења је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score), где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 11.

Сл. 11. Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 11. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Железница:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, што је последица лошије покривености радио сигналом. Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, следе Yettel и A1 Srbija. VMOS је био на приближном нивоу за све операторе. Telekom Srbija је имао најкраће време приступа.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали максималан проценат успешно реализованих сесија. VMOS је био исти за све операторе. Telekom Srbija је имао незнатно краће време приступа у односу на конкуренте.

Пренос WhatsApp порука

Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука приказани су на Слици 12.

Сл. 12. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука
Сл. 12. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука

Железница:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, што је последица лошије покривености радио сигналом. Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija и Telekom Srbija имали су краће просечно време трајања сесије у односу на Yettel.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija и A1 Srbija су имали краће просечно време у односу на Yettel.