Шта је бенчмарк мобилних мрежа?

Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) спроводи државну стратегију и политику на пољу електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији. Ова институција такође подстиче примену највиших стандарда квалитета услуга у Републици Србији, унапређење доступности услуга мобилних мрежа, као и стално унапређење њихових перформанси.

Стратегија РАТЕЛ-а је да подстакне додатне инвестиције и даљи развој телекомуникационог тржишта кроз заштиту конкурентности и ефикасности мобилних комуникација, као и да на поуздан и непристрасан начин информише кориснике о квалитету мобилних услуга у Србији. Управо због тога, РАТЕЛ од 2017. године спроводи свеобухватна упоредна мерења и анализу параметара квалитета услуга доступних крајњим корисницима (бенчмарк) мобилних комуникационих мрежа оператора: A1 Srbija, Telekom Srbija, Yettel. Ово је седма година за редом да РАТЕЛ реализује национални бенчмарк.

Циљ бенчмаркa мобилних мрежа је објективно упоредно тестирање квалитета услуга у мобилним мрежама, гледано из угла корисника, мерењем параметара квалитета (KPI – Key Performance Indicator, кључни индикатор перформанси). Бенчмарк мерења извршена су током септембра, октобра и новембра 2023. године. У првој половини 2022. године, спроведен је међународни тендер за услуге бенчмаркa мобилних мрежа и уговор је додељен групи понуђача, коју чине CRONY DOO BEOGRAD из Србије и Systemics-PAB из Пољске.

Systemics-PAB је компанија која спроводи бенчмарк кампање за потребе регулатора и мрежних оператора широм света. Ова компанија нуди решења и услуге мерења, мониторинга и анализе квалитета мобилних и фиксних мрежа, са циљем унапређења корисничког искуства. Искуство које су стекли током више од 17 година рада у овој области, омогућило им је да развију ефективне технике и методологије за спровођење бенчмарк активности, а сви њихови тестови, мерења и процеси су у складу са ISO 9001 стандардима, што гарантује непристрасност и поузданост резултата.

По трећи пут у историји овог пројекта, бенчмарк мобилних мрежа је обављен применом ETSI методологије описане у документу ETSI TR 103 559 Annex A. Овај међународни стандард омогућава објективну процену корисничког искуства и квалитета сервиса свих оператора мобилних мрежа.

Бенчмарк мерења обухватила су 55 градова, 17.000 km путева и преко 1.600 km железничких пруга у оба смера у Србији. Током кампање обављено је преко 9.000 позива и 7.000 сесија за сваку од услуга преноса података у мрежи сваког од оператора, на свим расположивим технологијама (2G, 3G, 4G). Мерења су укључивала:

  • мерење параметара квалитета за говорну (voice) услугу и услуге преноса података (data), као и пренос WhatsAPP порука,
  • мерења радио параматера за 2G/3G/4G технологије.

Бенчмарк кампања је спроведена у фазама, приказаним на Слици 1.

Сл. 1 Фазе бенчмарк кампање
Сл. 1 Фазе бенчмарк кампање

Паралелно са анализом и креирањем извештаја, ажуриран је портал на РАТЕЛ-овој интернет страници, како би јавност имала увид у методологију и резултате мерења. Портал је додатно побољшан имплементирањем нових функционалности.

Преглед тржишта

Највећи удео у укупним приходима на српском тржишту електронских комуникација у 2022. години остварен је, као и претходних година, пружањем услуге мобилне телефоније и чини 61,3% укупних прихода. (Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2022. години, РАТЕЛ).

Тржиште мобилних комуникација, према броју корисника, подељено је између 3 оператора мобилних мрежа (MNO – Mobile Network Operator) и 1 виртуелног мобилног оператора (MVNO - Mobile Virtual Network Operator). Како је учешће MVNO Globaltel у укупно оствареном приходу од услуга мобилне мреже у 2022. години, 0,14%, а у броју корисника 1,31% у 2023. години, овај оператор није укључен у бенчмарк кампању. Учешће оператора у односу на укупан број корисника у Q3 2023. године приказано је на Слици 2. На Слици 3 представљено је учешће оператора у укупно оствареном приходу од мобилне телефоније (Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2022. години, РАТЕЛ).

Сл. 2 Учешће оператора у односу на укупан број корисника, Извор: Преглед тржишта електронских комуникација у Републици Србији – Трећи квартал 2023,РАТЕЛ

Сл. 2 Учешће оператора у односу на укупан број корисника,
Извор: Преглед тржишта електронских комуникација у Републици Србији – Трећи квартал 2023,РАТЕЛ

Сл. 3 Учешће оператора у укупно оствареном приходу,Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2022. години, РАТЕЛ

Сл. 3 Учешће оператора у укупно оствареном приходу,
Извор: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији у 2022. години, РАТЕЛ

Број корисника услуга мобилне телефоније у Србији, током последњих година, износи око 8,62милиона, што одговара пенетрацији од 129,72% у 2022. години. Корисници говорне услуге (voice) су генерисали 5,12 милијарди минута у трећем кварталу 2023. године. Око 8,840 милиона корисника су активни корисници услуге широкопојасног приступа мобилном интернету и генерисали су саобраћај од преко 277,4 милиона GB података у трећем кварталу 2023. године.

Telekom Srbija - MTS је највећи мобилни оператор по броју корисника услуга мобилне телефоније у Србији. Основан је 1997. године, а пружање услуга мобилне телефоније је отпочео 1998. године. За 4G мрежу Telekom Srbija користи радиофреквенцијске опсеге на 800 MHz, 1800 MHz и 2100MHz. Поред тога, за 3G мрежу користи опсеге на 900 MHz и 2100 MHz, а за 2G мрежу опсег на 900 MHz и 1800 MHz. Од септембра 2019. године Telekom Srbija пружа својим корисницима VoLTE услугу (Voice over LTE, остваривање говорног позива коришћењем LTE технологије).

Telenor је присутан у Србији од 2006. године, када је купио компанију Mobi 63, некадашњи Mobtel, који је основан 1994. године. Од марта 2018. године, Telenor је у власништву инвестиционог фонда PPF. Од марта 2022. године, Теленор званично послује под именом Yettel. За 4G мрежу, Yettel користи радиофреквенцијске опсеге на 800 MHz и 1800 MHz, и делимично на 2100 MHz. За 3G мрежу користи углавном 900 MHz, 2100 MHz у мањем обиму. Додатно, Yettel пружа услуге и путем 2G мреже на 900 MHz и 1800 MHz. Од маја 2020. године Yettel пружа својим корисницима VoLTE услугу (Voice over LTE, остваривање говорног позива коришћењем LTE технологије).

A1 Srbija, који је раније пословао под брендом Vip mobile , основан је 2006. године, део је Telekom Austria групе. A1 Srbija 4G мрежа ради на 800 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz, 3G на 900 MHz и 2100 MHz и 2G на 900 MHz и 1800 MHz. Од септембра 2019. године A1 Srbija пружа својим корисницима VoLTE услугу (Voice over LTE, остваривање говорног позива коришћењем LTE технологије).

Telekom Srbija има највећи број локација са активним базним станицама, према извештају РАТЕЛ-а за трећи квартал 2023. године, што је приказано на Слици 4 (Извор: Преглед квантитета бежичне приступне мреже оператора мобилне телефоније - Трећи квартал 2023. године, РАТЕЛ).

Сл. 4 Укупан број локација са активним базним станицама, по операторима, Q3 2023Сл. 4 Укупан број локација са активним базним станицама, по операторима, Q3 2023

Укупан број активних базних станица које поседују мобилни оператори за различите технологије, закључно са трећим кварталом (Q3) 2023. године, приказан је на Слици 5 (Извор: Преглед квантитета бежичне приступне мреже оператора мобилне телефоније - Четврти квартал 2022. године, Први квартал 2023. године, Други квартал 2023. године, Трећи квартал 2023. године, РАТЕЛ).

Сл. 5 Укупан број активних базних станица за различите технологије закључно са Q3 2023

Сл. 5 Укупан број активних базних станица за различите технологије закључно са Q3 2023