Подаци резултати

Бенчмарк мобилних мрежа обављен је током октобра и новембра 2022. године, тако да се измерене и добијене вредности параметара квалитета, као и укупан резултат, односе само на тај период. Напомена: Тренутне вредности параметара квалитета мобилних мрежа се могу разликовати од овде приказаних.

Резултати тестирања главних индикатора (KPI) услуга преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 1. Упоредно су приказане вредности за пренос података малог фајла (data transfer), пренос WhatsApp poruka (WhatsAPP messaging), интернет претраживање (browsing) и YouTube видео сервисе.

Сл 1. Резултати тестирања услуга преноса података

Сл 1. Резултати тестирања услуга преноса података

 
Пренос малог фајла - Download

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB) приказани су на Слици 2.

Сл. 2. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)

Сл. 2. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)

Велики градови:
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса податакa. Telekom Srbija је имао други најбољи резултат, и по просечној брзини и по 10./90. проценту брзине преноса података. Yettel је био иза конкурената.

Средњи градови:
A1 Srbija и Telekom Srbija су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. Yettel је био иза конкурената са лошијим процентом успошно реализованих сесија. A1 Srbija је поново остварио највећу просечну брзину преноса података, док је Telekom Srbija био други а Yettel трећи. И Telekom Srbija и A1 Srbija су имали висок 10./90. проценат брзине преноса података.

Мали градови:
Поново су A1 Srbija и Telekom Srbija имали стопроцентни учинак реализованих сесија, док је Yettel био иза њих. A1 Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података, следе Telekom Srbija и Yettel.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали веома добар проценат успешно реализованих сесија, достижући високу просечну брзину преноса података. Разлика у просечној брзини преноса података између A1 Srbija и Telekom Srbija је мања него у градовима. Yettel је био иза конкурената.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Yettel. Док је A1 Srbija заузео предност и по просечној брзини преноса података и по 10./90. проценту брзине преноса података. Telekom Srbija је био други, а Yettel последњи.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. За A1 Srbija и Yettel, овај параметер је био мањи у руралним подручјима. Међутим, A1 Srbija је успео да оствари најбоље резултате у просечној брзини преноса података, следе Telekom Srbija и Yettel.

Пренос малог фајла - Upload

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1 MB) приказани су на Слици 3.

Сл. 3. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1MB)

Сл. 3. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1MB)

Велики градови:
Сви оператори су имали скоро 100% успешно реализованих сесија. Највећу просечну брзину преноса података имао је Telekom Srbija, Yettel је био други, а A1 Srbija је био незнатно иза конкурената.

Средњи градови:
Слично као и у великим градовима, сви оператори су постигли висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija и Yettel су имали скоро исту просечну брзину преноса података, док је A1 Srbija био иза конкуренције.

Мали градови:
Поново су сви оператори имали изузетно висок проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најбољу просечну брзину преноса података, Yettel је био други, а A1 Srbija је био незнатно иза конкурената.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали веома добар проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најбоље резултате за просечну брзину преноса података, 10. и 90. проценат брзине преноса података, остављајући A1 Srbija и Yettel иза.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао навећи проценат успешно реализованих сесија, A1 Srbija и Yettel су били незнатно иза. Што се брзине преноса података тиче, Telekom Srbija је поново оставарио најбоље резултате у односу на конкуренте.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. За A1 Srbija и Yettel, овај параметер је био мањи у руралним подручјима. Сви оператори су имали много мању брзину преноса података у поређењу са осталим агрегацијама.

Browsing

Резултати тестирања browsing услуга приказани су на Слици 4.

Сл. 4. Резултати тестирања browsing услуга

Сл. 4. Резултати тестирања browsing услуга

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Telekom Srbija, али је био на сличном нивоу код сва три оператора.

Средњи градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Telekom Srbija.

Мали градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је на високом нивоу за сва три оператора. Најкраће просечно време трајања сесија имао је Telekom Srbija. Yettel и A1 Srbija су били на истом нивоу.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали врло добар проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије, док су A1 Srbija и Yettel били на истом нивоу.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, Yettel је био други, а A1 Srbija незнатно иза. Што се тиче просечног времена трајања сесије, Telekom Srbija је поново заузео прву позицију.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. За A1 Srbija и Yettel, овај параметер је био мањи у руралним подручјима. Оба оператора су имала лошије просечно време трајања сесије у односу на Telekom Srbija.

YouTube

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком J.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овом методологијом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у трансмисији или репродукцији. Ова методологија мерења (J.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live streaming садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овакве методологије мерења је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score),где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 5.

Сл. 5. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Сл. 5. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Велики градови:
Проценат успешно реализованих сесија био је веома добар за сва три оператора. Telekom Srbija је имао незнатно боље VMOS резултате у односу на конкуренте, као и краће време приступа.

Средњи градови:
Слично као код великих градова, проценат успешно реализованих сесија био је веома добар за сва три оператора. VMOS резултати и време приступа су такође били на врло добром нивоу, за све операторе.

Мали градови:
Поново, у малим градовима, проценат успешно реализованих сесија био је веома добар за сва три оператора. Вредности осталих параметра биле су на сличном, добром нивоу код сва три оператора.

Аутопутеви:
Сви оператори су имали врло добар проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао незнатно краће време приступа, док су VMOS резултати били скоро исти за сва три оператора.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, Yettel је био други, а A1 Srbija незнатно иза. Вредности VMOS су биле приближно исте код сва три оператора. Telekom Srbija је имао незнатно краће време приступа.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. За A1 Srbija и Yettel, овај параметер је био мањи у руралним подручјима. Оба оператора су имала лошије време приступа у односу на Telekom Srbija.

Пренос WhatsApp порука

Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука приказани су на Слици 6.

Сл. 6. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука

Сл. 6. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука

Велики градови:
Telekom Srbija је имао изузетно висок, скоро максималан, проценат успешно реализованих сесија, следе Yettel и A1 Srbija. Telekom Srbija имао је најкраће просечно време трајања сесије, A1 Srbija на другом месту, док је Yettel био иза конкурената.

Средњи градови:
Слично великим градовима, Telekom Srbija имао је изузетно висок проценат успешно реализованих сесија, следе Yettel и A1 Srbija. Telekom Srbija је поново имао најкраће просечно време трајања сесије, следи A1 Srbija, а Yettel је имао дуже просечно време трајања сесије у односу на конкуренте.

Мали градови:
Yettel и Telekom Srbija су имали скоро максималан проценат успешно реализованих сесија, остављајући A1 Srbija иза. Telekom Srbija имао је најкраће просечно време трајања сесије, следе A1 Srbija и Yettel.

Аутопутеви:
Telekom Srbija је имао скоро максималан проценат успешно реализованих сесија, остављајући Yettel и A1 Srbija иза. Telekom Srbija је имао најкреће просечно време трајања сесије, A1 Srbija је имао други најбољи резултат, док је Yettel имао дуже просечно време трајања сесије у односу на конкуренте.

Главни путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија, Yettel је био други, а A1 Srbija иза конкурената. Поново, Telekom Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије.

Рурални путеви:
Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија. За A1 Srbija и Yettel, овај параметер је био мањи у руралним подручјима. Оба оператора су имала дуже просечно време трајања сесије у односу на Telekom Srbija, који је поново имао најкраће просечно време трајања сесије.

Резултати тестирања главних индикатора (KPI) услуга преноса података, које су оператори постигли у различитим категоријама приказани су на Слици 7. Упоредно су приказане вредности за пренос података малог фајла (data transfer), пренос WhatsApp poruka (WhatsAPP messaging), интернет претраживање (browsing) и YouTube видео сервисе.

Сл 7. Резултати тестирања услуга преноса података
Сл 7. Резултати тестирања услуга преноса података

 
Пренос малог фајла – Download

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB) приказани су на Слици 8.

Сл. 8. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)
Сл. 8. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Download 3 MB)

Возови:
Telekom Srbija је остварио висок проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је био иза конкурената. Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, који су допринели лошијој покривености. Што се просечне брзине преноса тиче, A1 Srbija је остварио најбољи резултат.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су остварили висок проценат успешно реализованих сесија. A1 Srbija је остварио највећу просечну брзину преноса података, док је Telekom Srbija био други а Yettel последњи.

Пренос малог фајла – Upload

Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1 MB) приказани су на Слици 9.

Сл. 9. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1MB)
Сл. 9. Резултати тестирања услуге преноса малих фајлова (Upload 1MB)

Возови:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, који су допринели лошијој покривености. Telekom Srbija је остварио најбољи резултат, A1 Srbija је имао најмањи проценат успешно реализованих сесија.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. Свеукупно, Telekom Srbija је имао највећу просечну брзину преноса података.

Browsing

Резултати тестирања browsing услуга приказани су на Слици 10.

Сл. 10. Резултати тестирања browsing услуга
Сл. 10. Резултати тестирања browsing услуга

Возови:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, који су допринели лошијој покривености. Telekom Srbija је имао највећи проценат успешно реализованих сесија и најкраће просечно време трајања сесије.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије.

YouTube

Тестирање YouTube видео сервиса спроведено је у складу са ITU препоруком J.343.1, која се односи на оцењивање квалитета видео сигнала из корисничког угла. Овом методологијом се мери визуелни ефекат просторне и временске деградације видео сигнала, која је последица кодирања видео сигнала, грешака у трансмисији или репродукцији. Ова методологија мерења (J.343.1) подразумева нереферентни метод, што омогућава процену квалитета било ког видео садржаја. За потребе тестирања квалитета YouTube видео сервиса, користио се live streaming садржај са преносом у реалном времену, како би се избегло баферовање клипова и репродукција видео садржаја сачуваних у меморији. Резултат коришћења овакве методологије мерења је оцена квалитета видео сигнала која се изражава скалом од 1 до 5 (VMOS, Video Mean Opinion Score),где 5 представља најбољу вредност.

Резултати тестирања YouTube видео сервиса приказани су на Слици 11.

Сл. 11. Резултати тестирања YouTube видео сервиса
Сл. 11. Резултати тестирања YouTube видео сервиса

Возови:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, који су допринели лошијој покривености. Yettel је имао незнатно бољи резултат од Телекома Србија, док је A1 Srbija био иза. VMOS је био скоро исти за све операторе. Yettel је имао најдуже време приступа.

Hot-spot-ови:
Сви оператори су имали одличан проценат успешно реализованих сесија. VMOS је био скоро исти за све операторе. Yettel је имао незнатно дуже време приступа, али је то и даље добар резултат.

Пренос WhatsApp порука

Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука приказани су на Слици 12.

Сл. 12. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука
Сл. 12. Резултати тестирања сервиса преноса WhatsApp порука

Возови:
Свеукупно, проценат успешно реализованих сесија је био много нижи него у осталим агрегацијама, углавном због тунела и планинских подручја, који су допринели лошијој покривености. Telekom Srbija је имао највећи проценат успоечно реализованих сесија и најкраће просечно време трајања сесије, остављајући A1 Srbija и Yettel иза.

Hot-spot-ови:
Telekom Srbija имао је максималан проценат успешно реализованих сесија, следе A1 Srbija и Yettel. Telekom Srbija је имао најкраће просечно време трајања сесије, следи A1 Srbija и потом Yettel који су имали приближне резултате.